ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-emerge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น emerge, *emerge*,

-emerge- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้
If the High Priest was pure, he would emerge moments later and we'd have a prosperous year.ถ้าองค์มหาสมณะบริสุทธิ์ไร้ราคี ไม่นานเขาจะกลับออกมา และพวกเราก็จะมีปีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ
His chance to finally emerge from The King's shadow.โอกาสที่จะได้ของเขาในที่สุดก็โผล่ออกมา จากเงาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Thoughts become strong and reckless and visions emerge from chaos.ความคิดพลุ่งพล่านรุนแรง และ มโนภาพพรั่งพรูออกมา จากความอลหม่านฟุ้งซ่าน
You plan to hide out in here all day long, or you plan to emerge at some point and do your job?คุณวางแผนจะหลบอยู่ ในนี้ทั้งวัน หรือว่าคุณวางแผนจะสร้าง อะไรสักอย่างแล้วก็ทำงานของคุณ
My personal odds-on favorite from the '88 games, possibly the greatest player ever to emerge from the West.เป็นต่อส่วนบุคคลของฉันชื่นชอบ '88 จากเกม อาจจะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยโผล่ออกมาจากตะวันตก
The faithful would emerge from their homes in their sunday best... with their family bibles... and their rosary beads... and they would head off to their various houses of worship, passing by a certain nonbeliever who had never taken an interest in their ผู้ที่ศรัทธาจะออกจากบ้าน ในวันอาทิตย์ กับไบเบิลประจำตระกูล
SAW BREE HODGE EMERGE FROM HER HOUSEเห็นบรีย์ ฮอดจ์ ออกจากบ้าน
I do hope you emerge victorious.ข้าคาดหวังว่าเจ้าจะชนะ
I mean, to have been through everything you have in your life, not to mention the last few weeks and to emerge through all of it walking, let alone smiling.ที่เธอต้องเผชิญเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย ยิ่งเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา แล้วไหนจะต้องพบปะผู้คน ยิ้มสู้อยู่ตัวคนเดียว
The time it takes for symptoms to emerge will vary,เวลาจะทำให้มันแสดงอาการออกมาอย่างปรวนแปร

-emerge- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies
百战百胜[bǎi zhàn bǎi shèng, ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ, 百战百胜 / 百戰百勝] emerge victorious in every battle; be ever-victorious

-emerge- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏水[ふくすい, fukusui] (n,vs) water gone underground (to emerge as a spring)
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
子葉[しよう, shiyou] (n) cotyledon; seed leaf (i.e. the first leaves to emerge when a seed sprouts)

-emerge- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
ออกมา[v.] (øk mā) EN: come out ; emerge FR: sortir
โผล่[v.] (phlō) EN: emerge ; appear ; surface ; raise FR: émerger ; surgir ; apparaître ; éclore ; naître ; paraître
ผุด[v.] (phut ) EN: emerge ; rise up ; crop up ; pop up ; break out FR:
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ปรากฏให้เห็น[v. exp.] (prākot hai ) EN: appear ; emerge FR:
ปรากฏตัว[v. exp.] (prākot tūa) EN: appear ; emerge ; turn up ; show up ; attend FR: se montrer ; apparaître

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -emerge-
Back to top