ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urgency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urgency*, -urgency-

urgency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urgency (n.) การเร่งรีบ See also: ความเร่งด่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรีบ (n.) urgency Syn. ความรีบเร่ง, ความเร่งรีบ Ops. ความเชื่องช้า
ความเร่งด่วน (n.) urgency Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ Ops. ความเชื่องช้า
ความเร่งรีบ (n.) urgency Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ Ops. ความเชื่องช้า
เรื่องด่วน (n.) urgency See also: hurry, necessity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have this urgency in me.ผมมีเรื่องเร่งด่วนในตัว
I believe that the urgency of the situation... compels the use of any and all resources to obtain Cris Johnson.ฉันเชื่อว่า สถานะการณ์ ฉุกเฉินตอนนี้ บังคับให้เรา ต้องใช้กำลัง ไปนำพา คริส จอห์นสันมา
There is a matter of great urgency which I must discuss with youมีเรื่องฉุกเฉินที่ข้าต้องแจ้งแก่ท่าน
You know the urgency of her desires.เจ้าก็รู้ดีถึงความใจร้อนของนาง
* 'Cause we seem to understand the urgency **ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจ ความเร่งรีบ*
There's no other reason you'd come over with the urgency to meet me.คงไม่มีเหตุผลอื่นที่คุณจะ แวะมาพบฉันอย่างเร่งด่วน
Listen, I-I don't think that you fully comprehend the urgency of my situation.ฟังนะ ฉันไม่คิดว่าคุณจะเข้าใจ ถึงสถานการณ์ของฉันตอนนี้
Bruce Springsteen always says that he plays every show as if it's his last, and that is the kind of urgency we need at regionals this year.Bruce Springsteen พูดตลอดเวลาว่า ว่าเขาเล่นทุกๆโชว์ที่แสดงเหมือนมันเป็นครั้งสุดท้าย และนั่นก็เป็นความเร่งด่วยชนิดที่ เราต้องการสำหรับการแช่งระดับภาคปีนี้
Am I the only one who sees the urgency of this situation?ฉันเป็นคนเดียวใช่มั้ย ที่เห็นว่านี่เรื่องฉุกเฉิน
So why the urgency for this meeting?แล้วทำไมถึงมีประชุมนี่ด่วนนัก
Let's go, come on! A little urgency here?c.bg_transparentมาเร็วค่ะ เร็วเข้า รีบหน่อย/c.bg_transparent
Urgency does not call for changing methods that work for methods that do not work.เรื่องด่วนที่คุณยกมาอ้างจะทำให้งานพัง

urgency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫切性[pò qiè xìng, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, 迫切性] urgency

urgency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アージェンシー;アージャンシー[, a-jienshi-; a-janshi-] (n) urgency
切迫感[せっぱくかん, seppakukan] (n) sense of urgency
急切[きゅうせつ, kyuusetsu] (n) under pressure; urgency
火急[かきゅう, kakyuu] (adj-na,n,adj-no) emergency; urgency
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P)
喫緊;吃緊[きっきん, kikkin] (adj-na,n,adj-no) urgency; exigency
急迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) urgency; imminence
焦眉[しょうび, shoubi] (n) emergency; urgency; imminence

urgency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่วนที่สุด[adv.] (dūan thīsut) EN: most urgent ; highest urgency FR: extrêmement urgent ; de la plus grande urgence ; urgentissime
ความเร่งด่วน[n. exp.] (khwāmreng d) EN: urgency FR: urgence [f]
ไฟใต้[n. exp.] (fai Tāi) EN: South Thailand Insurgency ; southern conflict FR: conflit dans le Sud de la Thaïlande [m] ; insurrection dans le Sud de la Thaïlande [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
การจลาจล[n.] (kān jalājon) EN: insurrection ; insurgency ; riot ; rioting FR: insurrection [f] ; émeute [f]
การก่อการร้าย[n.] (kān køkānrā) EN: terrorism ; insurgency ; rebellion ; banditry FR: terrorisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urgency
Back to top