ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feud*, -feud-

feud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feud (n.) ความอาฆาต See also: ความพยาบาท, ความบาดหมาง, ความแตกร้าว Syn. conflict, discord, disunion Ops. accord, agreement
feud (vi.) อาฆาต See also: พยาบาท, บาดหมาง, แตกร้าว
feud with (phrv.) ทะเลาะอย่างรุนแรงและยาวนานกับ
feudal (adj.) เกี่ยวกับระบบศักดินา
feudal lord (n.) ขุนนางศักดินา See also: เจ้าของที่ดินสมัยกลาง, ขุนนาง Syn. seigneur
feudalism (n.) ระบบศักดินา See also: ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 5 ถึง ศตวรรษที่ 15
feudality (n.) ความเป็นศักดินา
feudalize (vt.) ทำให้เป็นระบบศักดินา
English-Thai: HOPE Dictionary
feud(ฟิวดฺ) n.,vi. (การ) ทะเลาะวิวาท,อาฆาตพยาบาทกัน, Syn. quarrel
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
feudalism(ฟิว'เดิลลิสซึม) n. ระบบศักดินา,วิธีการทางศักดินา,ลัทธิศักดินา. -feudalist n., See also: feudalistic adj.
feudist(ฟิว' ดิสทฺ) n. ผู้ทะเลาะวิวาท,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายระบบศักดินา
English-Thai: Nontri Dictionary
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
feudal(adj) เกี่ยวกับระบบศักดินา
feudalism(n) การปกครองระบบศักดินา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
feudalismระบบฟิวดัล, ระบบเจ้าครองนคร, ระบบเจ้าขุนมูลนาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feudalismศักดินา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นแค้น (v.) feud See also: irritate to the extent of being revengeful Syn. เคืองแค้น, ขัดแค้น, โกรธแค้น
ความอาฆาต (n.) feud See also: vindictiveness, malice, resentment, rancour Syn. ความพยาบาท
ความแตกร้าว (n.) feud See also: quarrel, disagreeableness Syn. ความแตกสามัคคี, ความแตกแยก, ความบาดหมาง Ops. ความปรองดอง, ความสามัคคี
ความแตกสามัคคี (n.) feud See also: quarrel, disagreeableness Syn. ความแตกแยก, ความบาดหมาง Ops. ความปรองดอง, ความสามัคคี
อาฆาต (v.) feud See also: spite, look upon with hatred Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท
อาฆาตแค้น (v.) feud See also: spite, look upon with hatred Syn. อาฆาต, พยาบาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Possibility of gang feud is not ruled outน่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์ของแก็ง
Yet the ancient feud proved unwilling to follow Lucian to the grave.ความอาฆาตที่เก่าแก่ที่ไม่เต็มใจ ติดตามหลุมฝังศพของ Lucian
A blood feud between Vampires and Lycans.สงคราสายเลือดระหว่างแวมไพร์กับไลแคน
What feud do you have with Audrey?คุณมีความแค้นอะไรกับออเดรย์เหรอ
An alien blood feud has been brought to our shores for which our soldiers are paying the price.พวกต่างดาว เคียดแค้น ฆ่าฟันกัน แต่คนที่ตาย ดันเป็นทหารของเรา
Unless you would like to start a feud between our two governments.หรือไม่พวกคุณก็จะเ้ริ่ม สร้างความบาดหมางระหว่าง รัฐบาลของเรา
Clay assured me that the feud between SAMCRO and the Mayans was put to bed.เคลย์ให้ความเชื่อมั่นกับฉันว่าความแค้นระหว่าง SAMCRO และพวกมายันมันจบลงแล้ว
Let's not spark some age-old feud that doesn't apply to us.อย่าจุดไฟให้ความอาฆาตครั้งก่อน ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย
This petty feud between us is simply childish.ความโกรธกันเล็กๆน้อยๆของเรานี่มันไม่ต่างกับเด็ก
I was planning on taking this feud all the way to the end.ตอนที่ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใจฉันเต็มไปด้วยความแค้น
This type of feud could go back generations.ความอาฆาตแบบนี้อาจจะตกทอดมาเป็นรุ่นๆก็ได้
Jane, we don't have time for you to have a feud with this guy.เจน นี่ไม่ใช่เวลา จะมาอาฆาตแค้นเค้าแล้วนะ

feud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
[cài, ㄘㄞˋ, 埰] allotment to a feudal noble
[cài, ㄘㄞˋ, 采] allotment to a feudal noble
官府[guān fǔ, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˇ, 官府] authorities; feudal official
[cài, ㄘㄞˋ, 寀] feudal estate
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, 家臣] counselor of king or feudal warlord; henchman
大名[Dà míng, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ, 大名] Daming county in Hebei; Daimyo (Japanese feudal lord)
半封建半殖民地[bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, 半封建半殖民地] semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang
博士[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, 博士] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D.
[chóu, ㄔㄡˊ, 雠 / 讎] enmity; feud
俸禄[fèng lù, ㄈㄥˋ ㄌㄨˋ, 俸禄 / 俸祿] official's salary (in feudal times)
世仇[shì chóu, ㄕˋ ㄔㄡˊ, 世仇] feud
宿仇[sù chóu, ㄙㄨˋ ㄔㄡˊ, 宿仇] feud; vendetta; old foe
封地[fēng dì, ㄈㄥ ㄉㄧˋ, 封地] feudal fiefdom; land held as a vassal in feudal society; enfeoffment
封建[fēng jiàn, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ, 封建] feudal
封建主[fēng jiàn zhǔ, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, 封建主] feudal ruler
封建主义[fēng jiàn zhǔ yì, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 封建主义 / 封建主義] feudalism
封建制度[fēng jiàn zhì dù, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 封建制度] feudalism
封建社会[fēng jiàn shè huì, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 封建社会 / 封建社會] feudal society
户部[hù bù, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ, 户部 / 戶部] feudal Chinese Ministry of Revenue
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差役] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen
[chóu, ㄔㄡˊ, 仇] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 宰相] prime minister (in feudal China)
半封建[bàn fēng jiàn, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ, 半封建] semi-feudal
奴隶社会[nú lì shè huì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 奴隶社会 / 奴隸社會] slave-owning society (precedes feudal society 封建社會|封建社会 in Marxist theory)

feud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啀み合い;いがみ合い[いがみあい, igamiai] (n) (1) snarl; snarling; (2) quarrel; wrangling; feud
暗闘[あんとう, antou] (n,vs) secret feud
フューダリズム[, fuyu-darizumu] (n) feudalism
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person
五奉行[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi)
侯伯[こうはく, kouhaku] (n) nobles; feudal lords
公侯[こうこう, koukou] (n) princes and marquises; great feudal lords
半封建性[はんほうけんせい, hanhoukensei] (n) semifeudalism
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand
国入り[くにいり, kuniiri] (n) (1) visiting one's constituency; (2) (arch) feudal lord's return to his estate
圭璧[けいへき, keiheki] (n) (arch) ritual jades worn by feudal lords in ancient China
大藩[たいはん, taihan] (n) large feudal domain; large fiefdom; powerful clan
定詰;定詰め[じょうづめ, joudume] (n,vs) (1) (obsc) permanent staff; permanent employee; service for a fixed period of time; (n) (2) (arch) (Edo era) a daimyo or feudal retainer who lived and; or served in Edo for a fixed period of time
封建主義[ほうけんしゅぎ, houkenshugi] (n) feudalism; (P)
封建時代[ほうけんじだい, houkenjidai] (n) feudal era; feudal times; feudal period; feudal age; age of feudalism
居城[きょじょう, kyojou] (n) castle of a daimyo; castle of feudal lord
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P)
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act
旧幕[きゅうばく, kyuubaku] (n) the old feudal government; shogunate
旧藩主[きゅうはんしゅ, kyuuhanshu] (n) former feudal lord
秋田蘭画[あきたらんが, akitaranga] (n) short-lived school of Dutch-style painting that originated in the Akita feudal domain during the middle of the Edo period
被差別部落民[ひさべつぶらくみん, hisabetsuburakumin] (n) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
部落民[ぶらくみん, burakumin] (n) (sens) (See 被差別部落民) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
雄藩[ゆうはん, yuuhan] (n) (1) barony of the first degree; (2) influential feudal clan
骨肉相食[こつにくそうしょく, kotsunikusoushoku] (n) blood feud; domestic discord
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord

feud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
ความอาฆาต[n.] (khwām ākhāt) EN: vengeange ; revenge ; feud FR: vengeance [f]
ความแตกร้าว[n.] (khwām taēkr) EN: feud ; rift ; quarrel FR: querelle [f]
เป็นอริกัน[v. exp.] (pen ari kan) EN: be enemies ; feud with FR:
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions FR:
มูลนาย[n.] (mūnnāi) EN: master ; boss ; original boss ; feudal official ; overseer FR:
ระบบศักดินา[n. exp.] (rabop sakdi) EN: feudalism FR: féodalisme [m]
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland ; traditional system of numerical ranks ; Thai feudalism ; Thai Sakdina system ; peerage FR:
ยุคศักดินา[n. exp.] (yuk sakdinā) EN: age of feudalism FR:

feud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehde {f} | in Fehde liegenfeud | to be at feud
Feudalherr {m} | Feudalherren
Feudalismus {m}feudalism
feudal {adj} | feudaler | am feudalstenfeudal | more feudal | most feudal
feudal {adv}feudally
Lehnsherr {m}feudal lord; seigneur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feud
Back to top