ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contradictory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contradictory*, -contradictory-

contradictory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contradictory (adj.) ซึ่งตรงกันข้ามกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน Syn. opposite, conflicting
English-Thai: HOPE Dictionary
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
English-Thai: Nontri Dictionary
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อแย้ง (n.) contradictory See also: argument, dispute Syn. ข้อโต้แย้ง, ข้อขัดแย้ง Ops. ข้อยุติ
แย้งกันอยู่ในตัว (v.) be self-contradictory Syn. ขัดแย้ง, ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that,ifleftunchecked, might threaten the system.
Exactly contradictory to my feelings now.ซึ่งจริงๆแล้วมันขัดแย้งกับความรู้สึกตอนนี้
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humaniไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว
At this moment, our relationship exists in two mutually contradictory states.เชลด้อน: ณ ขณะนี้ ความสัมพันธ์ของพวกเรามีอยู่
A theory often used to explain the contradictory relationship between predator and prey.ทฤษฎีที่ใช้อธิบาย ความสัมพัทธ์ที่ขัดแย้งกัน ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ
That seems a bit contradictory, Captain.ฟังแล้วมันขัดแย้งกันอยู่นา กัปตัน
These inscriptions are confusing, sometimes contradictory, but they are consistent about one thing.เนื้อความในหบุ้งลือมันตูลั้บสน บางทืก็ซัดกันเอง เเตํมึลิ่งหนี่งทิ่ตอกย์าคงเดิม

contradictory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, 矛盾] contradictory; contradiction
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, 舛] mistaken; erroneous; contradictory
逆喻[nì yù, ㄋㄧˋ ㄩˋ, 逆喻] oxymoron (paradoxical or selfcontradictory expression, such as English "deafening silence")

contradictory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill
否定的[ひていてき, hiteiteki] (adj-na) negative; contradictory
相対立する[あいたいりつする, aitairitsusuru] (vs-i) to be incompatible; to be contradictory
相矛盾[あいむじゅん, aimujun] (n,vs) mutually contradictory
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.)
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)

contradictory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดแย้ง[adj.] (khatyaēng) EN: contradictory ; conflicting ; adverse FR: contradictoire
ขัดแย้งกัน[v. exp.] (khatyaēng k) EN: be contradictory ; differ FR: être en désaccord ; être en opposition
ขัดแย้งกัน[adj.] (khatyaēng k) EN: conflicting ; contradictory FR: contradictoire
ข้อความขัดแย้ง[n. exp.] (khøkhwām kh) EN: contradictory statements FR:
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
แย้งกัน[v.] (yaēng kan) EN: be contradictory ; oppose FR:
ขัดแย้งในตัวเอง[v. exp.] (khatyaēng n) EN: be inconsistent ; be self-contradictory ; be paradoxical FR:
แย้งกันอยู่ในตัว[v. exp.] (yaēng kan y) EN: be self-contradictory FR:

contradictory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
widersprüchlich; widerspruchsvoll {adj} | widersprüchlicher; widerspruchsvoller | am widersprüchlichsten; am widerspruchsvollstencontradictory | more contradictory | most contradictory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contradictory
Back to top