ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

friction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *friction*, -friction-

friction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
friction (n.) การเสียดสี See also: การขัดสีกันระหว่างวัตถุ
friction (n.) ความไม่ลงรอยกัน See also: ความขัดแย้ง, ความแตกร้าว Syn. conflict, disagreement Ops. accord, agreement, concord
frictional (adj.) เกี่ยวกับการเสียดสี
English-Thai: HOPE Dictionary
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
friction bearingรองลื่นแบบเสียดทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frictional lossความสูญเสียจากการเสียดทาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
frictionless continuant; frictionless continuant soundเสียงต่อเนื่องไม่เสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frictionแรงเสียดทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
frictional force [friction]แรงเสียดทาน, แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชิ้น เป็นแรงซึ่งผิววัตถุหนึ่งต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรงเสียดทาน (n.) friction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The angle between the tire and the road, and the upper and lower friction angles.มุมระหว่างยางและพื้นถนน การทำงานขอปีกนกบน และปีกนกล่าง
Chuck, how are you supposed to get any female friction action with him third-wheelin' you althe time?นายจะกิ๊กสาวได้ยังไงล่ะ หากมีหมอนั่นเป็น กขค.ตามติด
I think it's ourcreative friction that makes us a great team.ชั้นคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทีมเดียวกันซะอีก
I think it's our creative friction that nearly caused me to poison you.ชั้นว่านั่นเป็นสิ่งที่เกือบจะทำให้ชั้นวางยาพิษเธอซะอีก
A little friction in the marriage right now.ตอนนี้มีปัญหา เรื่องชีวิตคู่แต่งงานเล็กน้อย
No. He just said that he was anxious over friction with his boss.ไม่ค่ะ เขาแค่บอกว่าเขากังวล
Okay, so you're thinking that he may have noticed some friction between them?โอเค งั้นนายคิดว่านั่นอาจทำให้เขามีเหตุ ของความขัดแย้งบางอย่างระหว่างพวกเขาใช่ไหม
Was there any friction there?มีการต่อต้านเรื่องนี้หรือเปล่า?
Well, there's always friction in a creative business, but not so much you'd kill somebody.เอ่อ มีความไม่ลงรอยกันเสมอ ในธุรกิจการสร้างสรรค์ แต่ไม่มากพอที่คุณจะฆ่าใครหรอก
I was in the middle of calculating force times distance times the co-efficient of friction to determine how fast I can make a hairpin turn in a Prius.ผมกำลังคำนวณค่า แรงคูณระยะทาง คูณกับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน เพื่อตัดสินใจว่า ผมต้องเลี้ยวโค้งตัวยูด้วยรถพริอุส ด้วยความเร็วแค่ไหน
I believe the firefighters initially contracted the virus when they cleaned the helmet, the friction activating some long-decaying chitauri organism...ผมเชื่อว่านักดับเพลิงได้เริ่มสัมผัสกับไวรัส เมื่อพวกเขาทำความสะอาดหมวก เกิดการเสียดสี สิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายยาก
Over the eons, tidal friction within the Earth pushed the moon away.กว่ามหายุคแรงเสียดทาน น้ำขึ้นน้ำลงภายในโลก ผลักดวงจันทร์อยู่ห่างออกไป

friction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, 擦伤 / 擦傷] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape
摩擦[mó cā, ㄇㄛˊ ㄘㄚ, 摩擦] friction
摩擦力[mó cā lì, ㄇㄛˊ ㄘㄚ ㄌㄧˋ, 摩擦力] friction
磨擦[mó cā, ㄇㄛˊ ㄘㄚ, 磨擦] friction
磨耗[mó hào, ㄇㄛˊ ㄏㄠˋ, 磨耗] wear and tear; wearing out by friction

friction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリクション[, furikushon] (n) friction
フリクションフィード[, furikushonfi-do] (n) {comp} friction feed
動摩擦[どうまさつ, doumasatsu] (n) kinetic friction
周面摩擦[しゅうめんまさつ, shuumenmasatsu] (n) (See 周面) skin friction
摩擦送り[まさつおくり, masatsuokuri] (n) {comp} friction feed
杭周面摩擦力[くいしゅうめんまさつりょく, kuishuumenmasatsuryoku] (n) pile shaft friction
滑り摩擦[すべりまさつ, suberimasatsu] (n) sliding friction
磨損;摩損[まそん, mason] (n,vs) wear and tear; abrasion; friction loss
糸道[いとみち, itomichi] (n) (1) groove in a Shamisen player's fingernail caused by the friction of the string of the instrument; (2) someone's ability to play the shamisen
軋み[きしみ, kishimi] (n) (1) creak; squeak; creaking; squeaking; (2) discord; strife; friction
軋り[きしり, kishiri] (n) (1) creaking; squeaking; (2) friction (between people)
運動摩擦[うんどうまさつ, undoumasatsu] (n) kinetic friction
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P)
摩擦[まさつ, masatsu] (n,vs) friction; rubbing; rubdown; chafe; (P)
摩擦熱[まさつねつ, masatsunetsu] (n) frictional heat
摩擦的失業[まさつてきしつぎょう, masatsutekishitsugyou] (n) frictional unemployment
横ずれ[よこずれ, yokozure] (n,vs) horizontal friction; strike-slip
減摩;減磨[げんま, genma] (n,vs,adj-no) reduction in friction; lubrication
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フリクションフィード[ふりくしょんふぃーど, furikushonfi-do] friction feed
摩擦送り[まさつおくり, masatsuokuri] friction feed

friction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟกเตอร์ความเสียดทาน[n. exp.] (faēkoē khwā) EN: friction factor FR:
การกระทบกระทั่ง[n.] (kān krathop) EN: friction ; differences FR: frictions [fpl]
การเสียดสี[n.] (kān sīetsī) EN: friction FR:
การเสียดสีกัน[n. exp.] (kān sīetsī ) EN: friction FR: friction [f] (fig.)
ความขัดแย้งกัน[n. exp.] (khwām khaty) EN: friction FR: différend [m] ; friction [f] (fig.)
ความเสียดทาน[n.] (khwām sīett) EN: friction FR: friction [f]
แรงเสียดสี[n. exp.] (raēng sīets) EN: friction FR: friction [f]
แรงเสียดทาน[n. exp.] (raēng sīett) EN: friction force ; friction FR: force de frottement [f]
แรงต้านทาน[n. exp.] (raēng tānth) EN: resistance ; impediment ; friction FR:
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of friction (COF) FR:
ตัวประกอบความเสียดทาน[n. exp.] (tūaprakøp k) EN: friction factor FR:
ยุให้แตกแยก[v. exp.] (yu hai taēk) EN: incite friction ; incide rivalvry FR:
ยุแหย่[v.] (yuyaē) EN: create dissension ; cause friction FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer
ยุแยง[v.] (yuyaēng) EN: create dissension ; cause friction FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer
นวด[n.] (nūat) EN: massage ; rub down FR: masser ; frictionner
ถู[v.] (thū) EN: scrub ; rub ; wipe ; polish ; clean FR: frotter ; récurer ; frictionner

friction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seilreibung {f}belt friction
Mantelreibung {f}carcass friction
Haftungskoeffizient {m}coefficient of static friction
Reibungskoeffizient {m} [phys.]coefficient of friction; coefficient of kinetic friction
Haftreibbeiwert {m}coefficient of friction
Reibbeiwert {m} der Fahrbahncoefficient of friction
Kegelkupplung {f}cone friction clutch
Unterrohrschalthebel {m}down tube friction lever
Bewegungsreibung {f}dynamic friction
Reibungswinkel {m}friction angle; angle of friction
Reibungskraft {f}frictional force; friction
Losbeschreibung {f}break-away friction
Rollreibung {f}rolling friction
Rutschkupplung {f} [techn.]slipping clutch; sliding clutch; friction clutch
Haftungskraft {f}static friction force
Wälzlager {n} [techn.]antifriction bearing; rolling contact bearing
Friktionsvorschub {m}friction feed
Isolierband {n}friction tape [Am.]
Klemmfeder {f}friction spring; clamp spring
Reibrad {n}friction wheel
Reibradantrieb {m}friction wheel drive
Reibungsfläche {f}friction surface
Reibungsleistung {f}friction power
Reibwert {m}friction coefficient
Reibungselektrizität {f} [phys.]frictional electricity
Reibungswiderstand {m}frictional resistance
wälzgelagert {adj}mounted in anti-friction bearing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า friction
Back to top