ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discern*, -discern-

discern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discern (vt.) เข้าใจไม่กระจ่าง See also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด Syn. descry, distinquish, see Ops. misunderstand, miss the point
discern (vt.) มองเห็นไม่ชัด See also: แยกแยะไม่ออก Syn. perceive, recognize
discern between (phrv.) มองเห็น See also: เข้าใจ, สังเกตเห็น (ความแตกต่าง, ความเหมือน, ความเชื่อมโยง)
discern between (phrv.) แยกแยะความแตกต่าง (ด้วยตาหรือใจ)
discern from (phrv.) แยกแยะจาก See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง Syn. differentiate from, discriminate from, distinguish from
discernible (adj.) ซึ่งเข้าใจได้ See also: ซึ่งรับรู้ได้ Syn. perceivable, cognizable Ops. undetectible
discerning (adj.) ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้) See also: ล้ำลึก (ฉลาด) Syn. astute, intelligent Ops. superficial
discerning (adj.) ซึ่งเลือกเฟ้น See also: ซึ่งคัดเลือกอย่างระมัดระวัง, ช่างเลือก Syn. careful, choosy, discriminating
discernment (n.) ความสามารถในการตัดสินดี See also: การตัดสินใจดี Syn. judgement, volition, will, taste Ops. blindness, obtuseness
English-Thai: HOPE Dictionary
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
English-Thai: Nontri Dictionary
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
You must learn to read between the lines if you want to discern the political climate.เจ้าต้องเรียนรู้ในการตีความ ถ้าเจ้าต้องการรู้สถานการณ์การเมือง
All I've been able to discern Is that it starts as a silicon-Based aerosol,เท่าที่พอแยกแยะออก มันเป็นละอองซิลิคอนเหลว
What I got are multiple degrees in botany, geology and entomology which allow me to discern vital clues...อะไรที่ผมได้นั่นรึ หลากหลายระดับ ของพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา และกีฎวิทยา ที่ให้ผม เข้าไปทำความกระจ่าง...
I'll send the coat to Hodgins, see what he can discern from it.ฉันจะส่งเสื้อคลุมไปให้ฮอดจิ้นท์ ขาอาจหาสาเหตุจากมันได้
I discern from your tone that you mean the opposite of what you're saying, which is the very definition of irony.ฉันอ่านจากน้ำเสียงของคุณ บอกได้ว่า คุณหมายถึง สิ่งที่ตรงกันข้าม จากคำที่พูดไป หมายถึง การพูดเสียดสีอย่างแรง
It's up to the exorcist to discern the difference.ก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับไล่ ที่จะต้องมองให้ออก
No, just trying to discern the hidden meaning.เปล่า ผมกำลังพยายามจะแปลความหมายของเจ้าสิ่งนี้อยู่
The victim's stomach may still be intact enough to discern a last meal.ท้องของเหยื่อยังคง ยึดติดกันแน่นพอ ทำให้มองอาหารมื้อสุดท้ายไม่ชัด
I'm trained to discern nuance.ผมถูกฝึกมาให้มองเห็นความแตกต่างเล็กน้อย
'Cause the hunters don't discern packs, especially the Argents.เพราะพวกนักล่ามันไม่แยกแยะแต่ละฝูงออกจากกันน่ะสิ โดยเฉพาะพวกอาเจนท์
But they do discern motive.แต่พวกเขาดูที่แรงจูงใจ

discern ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明辨[míng biàn, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 明辨] discern
识力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, 识力 / 識力] discernment; the ability to judge well
眼力[yǎn lì, ㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, 眼力] eyesight; strength of vision; the ability to make discerning judgments
飘渺[piāo miǎo, ㄆㄧㄠ ㄇㄧㄠˇ, 飘渺 / 飄渺] faintly discernable; as in a mist
[pàn, ㄆㄢˋ, 判] to judge; to sentence; to discriminate; to discern

discern ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗅ぎ分ける[かぎわける, kagiwakeru] (v1,vt) to scent out; to discern
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment
一隻眼[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
具眼[ぐがん, gugan] (n) discerning
具眼の士[ぐがんのし, gugannoshi] (n) discerning man
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P)
慧眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) discerning (quick) eye; keen insight
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
明察[めいさつ, meisatsu] (n,vs) discernment; penetration; insight; intellectual acumen
洞察力[どうさつりょく, dousatsuryoku] (n) insight; discernment; perception; perspicacity; acumen
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P)
眼光[がんこう, gankou] (n) glint in eye; discernment
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P)
見る人は見ている[みるひとはみている, miruhitohamiteiru] (exp) (id) There are always people with discerning eyes
見識[けんしき, kenshiki] (n) views; opinion; discernment; pride; self-respect; (P)
識別(P);職別(iK)[しきべつ, shikibetsu] (n,vs) discrimination; discernment; identification; (P)
識別力[しきべつりょく, shikibetsuryoku] (n) ability to discriminate or discern; (powers of) discrimination or discernment
識見[しきけん;しっけん, shikiken ; shikken] (n) views; opinion; discernment; pride; self-respect; insight
賢察[けんさつ, kensatsu] (n,vs) discernment
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab
鑑識眼[かんしきがん, kanshikigan] (n) discerning eye
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge

discern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible FR: lisible ; déchiffrable
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
มองเห็น[v. exp.] (møng hen) EN: see ; catch sight of ; sight ; be in sight ; behold ; notice ; perceive ; witness FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner ; observer
มองไม่เห็น[adj.] (møng mai he) EN: invisible ; unable to see FR: invisible ; indiscernable
สังเกตเห็น[v. exp.] (sangkēt hen) EN: notice ; see something happen FR: constater ; percevoir ; discerner
วิจารณญาณ[n.] (wijāranayān) EN: judgment = judgement ; discretion ; intelligence ; good sense FR: jugement [m] ; discernement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discern
Back to top