ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dine*, -dine-

dine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dine (vt.) จัดเตรียมอาหารสำหรับ
dine (vi.) รับประทาน See also: ทาน, กิน Syn. have, eat, ingest Ops. tast
dine (vi.) รับประทานอาหารเย็น Syn. have, eat, ingest Ops. tast
dine at (phrv.) ทานอาหารที่
dine in (phrv.) ทานอาหารในหรือที่บ้าน Syn. eat in
dine off (phrv.) ทานอาหารจาก (ภาชนะ) Syn. eat off, eat out of, feed off
dine off (phrv.) มีชื่อเสียงในเรื่อง Syn. dine out on
dine on (phrv.) ทานอาหารประเภทหรือจำพวก
dine out (phrv.) ทานอาหารที่ร้านหรือที่บ้าน Syn. eat out
dine out on (phrv.) เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังหรืออ่าน (มักเป็นเรื่องสั้นหรือข่าว) Syn. dine off
diner (n.) คนที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร
diner (n.) ร้านอาหารเล็กๆ
dinette (n.) ห้องอาหาร See also: ห้องทานข้าว, ห้องรับประทานอาหาร Syn. breakfast nook
English-Thai: HOPE Dictionary
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinette(ดิเนท') n. เวิงเล็ก ๆ เป็นห้องอาหารเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dines anemometerไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขี้เหนียว (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความงก
ความงก (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความขี้เหนียว
ความตระหนี่ (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความขี้เหนียว, ความงก
ความพร้อม (n.) readiness See also: preparedness
ความมักง่าย (n.) rough-and-readiness See also: carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift
ความมีระเบียบ (n.) tidiness See also: neat, orderliness, discipline Syn. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความหงุดหงิด (n.) moodiness See also: irritation, sullenness Ops. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ
ความเค็ม (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความขี้เหนียว, ความงก
ความแน่วแน่ (n.) steadiness See also: stability, firmness Syn. ความแน่แน่ว Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
ความแน่แน่ว (n.) steadiness See also: stability, firmness Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
ไอโอดีน (n.) iodine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ
She has invited me to dine with her.หล่อนเชิญหนูไปทานอาหารเย็นด้วย
We dine with four and 20 families of all shapes and sizes.เราทานอาหารเย็นกับ 24 ครอบครัว ทุกแบบและทุกขนาด
I shall dine with the officers every night.ฉันจะได้ทานอาหารกับนายทหาร ทุกคํ่าคืนเลย
He's asked us to dine with him tomorrow. He was very civil, was he not?เขาเชิญเราไปทานอาหารเย็นด้วยพรุ่งนี้ เขามารยาทดีมากเลย ใช่มั้ย
To dine with him?ทานอาหารเย็นกับเขาหรือคะ
I heard you can dine up there.ได้ยินว่า มีที่ทานข้าวด้วย
You used to only dine at this restaurant and the previous oneคุณเคยกินแค่ร้านนี้ กับร้านก่อนหน้านี้เท่านั้นเหรอ
When were you hoping to dine with us?คุณคิดว่าจะมาทานอาหารกับเราเมื่อไหร่
Ready your breakfast and eat hearty for tonight we dine in hell!ชาวสภาทั้งหลาย ข้ายืนอยู่เบื้องหน้า หาใช่เพียงฐานะราชินี
Come dine with me tonight. I feel like having a drink...มาทานข้าวกันคืนนี้สิ ชักอยากดื่มขึ้นมาแล้ว
And I will have time to dine with my old mum before I go.แต่ยังพอมีเวลากินข้าว กับแม่ก่อนกลับ

dine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吖啶[ā dìng, ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 吖啶] acridine (antiseptic and disinfectant)
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
氨吖啶[ān ā dìng, ㄢ ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 氨吖啶] aminoacridine or aminacrine (antiseptic and disinfectant)
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 条理 / 條理] arrangement; order; tidiness
用膳[yòng shàn, ㄩㄥˋ ㄕㄢˋ, 用膳] dine
[zhì, ㄓˋ, 蛭] fluke; leech; hirudinea
白屈菜[bái qū cài, ㄅㄞˊ ㄑㄩ ㄘㄞˋ, 白屈菜] greater celandine
卤属[lǔ shǔ, ㄌㄨˇ ㄕㄨˇ, 卤属 / 鹵屬] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹)
卤族[lǔ zú, ㄌㄨˇ ㄗㄨˊ, 卤族 / 鹵族] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹)
卤素[lǔ sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, 卤素 / 鹵素] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹)
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, 碘] iodine I, halogen with atomic number 53
吡啶[bǐ dìng, ㄅㄧˇ ㄉㄧㄥˋ, 吡啶] pyridine C5H5N
嘧啶[mì dìng, ㄇㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, 嘧啶] pyrimidine
圣文森特和格林纳丁斯[Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī, ㄕㄥˋ ㄨㄣˊ ㄙㄣ ㄊㄜˋ ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄉㄧㄥ ㄙ, 圣文森特和格林纳丁斯 / 聖文森特和格林納丁斯] Saint Vincent and the Grenadines
沙丁鱼[shā dīng yú, ㄕㄚ ㄉㄧㄥ ㄩˊ, 沙丁鱼 / 沙丁魚] sardine
[wēn, ㄨㄣ, 鳁 / 鰮] sardine
兵蚁[bīng yǐ, ㄅㄧㄥ ㄧˇ, 兵蚁 / 兵蟻] soldier ant; dinergate
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, 耐受力] tolerance; ability to survive; hardiness
内贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 内贾德 / 內賈德] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪内贾德

dine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイオダイン[, aiodain] (n) iodine
アクリジン[, akurijin] (n) acridine
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT
アルマンディン[, arumandein] (n) almandine
イソジン[, isojin] (n) Isodine (iodine based disinfectant)
オイルサーディン[, oirusa-dein] (n) oiled sardine
ガードナーズバタフライフィッシュ[, ga-dona-zubatafuraifisshu] (n) Gardner's butterflyfish (Chaetodon gardineri)
ガバージン[, gaba-jin] (n) gaberdine; gabardine
ギャバジン[, gyabajin] (n) gabardine
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed
グアニジン[, guanijin] (n) guanidine
くらくら[, kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness
グレナディンシロップ[, gurenadeinshiroppu] (n) grenadine syrup
クロルヘキシジン[, kuroruhekishijin] (n) chlorhexidine
サージン;サーディン[, sa-jin ; sa-dein] (n) sardine
サイクロC[サイクロシー, saikuroshi-] (n) cyclo-C; cyclocytidine
サイクロシチジン[, saikuroshichijin] (n) cyclocytidine
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc.
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines)
スルファグアニジン[, surufaguanijin] (n) sulfaguanidine
セメダイン[, semedain] (n) Cemedine (glue, adhesive)
ダイナー[, daina-] (n) diner
ダイナースクラブ[, daina-sukurabu] (n) Diner's Club (credit card); (P)
チペピジン[, chipepijin] (n) tipepidine
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done
ピリミジン[, pirimijin] (n) pyrimidine
ヨーチン[, yo-chin] (n) (abbr) (See ヨードチンキ) tincture of iodine
ヨードカリウム[, yo-dokariumu] (n) (obsc) (See ヨウ化カリウム) potassium iodine (ger
ヨウ素125;沃素一二五[ヨウそひゃくにじゅうご(ヨウ素125);ようそひゃくにじゅうご(沃素一二五), you sohyakunijuugo ( you moto 125 ); yousohyakunijuugo ( yoku moto ichini go )] (n) iodine-125
ヨウ素131;沃素一三一[ヨウそひゃくさんじゅういち(ヨウ素131);ようそひゃくさんじゅういち(沃素一三一), you sohyakusanjuuichi ( you moto 131 ); yousohyakusanjuuichi ( yoku moto kazumi ich] (n) iodine-131
ヨウ素価;沃素価[ヨウそか(ヨウ素価);ようそか(沃素価), you soka ( you moto atai ); yousoka ( yoku moto atai )] (n) iodine value; iodine number
ヨジウム[, yojiumu] (n) iodine (dut
ヨジウムチンキ[, yojiumuchinki] (n) (obsc) (See ヨードチンキ) tincture of iodine
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
下渋り[したしぶり, shitashiburi] (n) (stock market) steadiness
不便[ふべん, fuben] (adj-na,n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P)
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
便利さ[べんりさ, benrisa] (n) convenience; handiness; usefulness; (P)
剛健[ごうけん, gouken] (adj-na,n) vigour; vigor; virility; health; sturdiness; (P)
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation

dine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast FR: participer à la noce
กินมือ[v.] (kinmeū) EN: eat with fingers ; dine with one's hands ; have meal with one's own hand FR: manger avec les doigts
กินตะเกียบ[v.] (kintakīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks FR:
กินโต๊ะ[v.] (kinto) EN: have a Chinese dinner ; dine elegantly FR:
รับประทาน[v.] (rapprathān) EN: eat ; dine ; sup ; have a meal FR: manger ; prendre un repas
เมา[n. exp.] (āhān kham) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารกลางวัน[n. exp.] (āhān klāngw) EN: lunch ; luncheon FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อค่ำ[n. exp.] (āhān meū kh) EN: dinner ; evening meal ; supper FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n. exp.] (āhān meū kl) EN: lunch FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเย็น[n. exp.] (āhān meū ye) EN: dinner ; supper FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine FR: iode [m]
เดินเตาะแตะ[v. exp.] (doēn tǿte) EN: toddle FR: se dandiner ; marcher à petits pas ; trottiner
อีตาล[n.] (ītān) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR:
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[n. exp.] (kālā dinnoē) EN: gala dinner ; formal diner FR: dîner de gala [m] ; dîner mondain [m]
การรับประทานอาหารค่ำ[n. exp.] (kān rapprat) EN: dinner FR: dîner [m]
การรับประทานอาหารเย็น[n. exp.] (kān rapprat) EN: dinner FR: dîner [m]
ค่าไอโอดีน[n. exp.] (khā ai-ōdīn) EN: iodine value ; iodine adsorption value ; iodine number ; iodine index FR:
ขาโก่งออก[n. exp.] (khā kōng øk) EN: bow-leggedness ; bandiness ; bandy-leg ; Genu varum ; tibia vara FR:
เข็ง[n.] (kheng) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR: Anabas testudineus
โคออร์ดิเนต[n.] (khø-ødinēt) EN: coordinate FR: coordonnée [f]
ความล่าช้า[n.] (khwām lāchā) EN: delay ; lateness; tardiness FR: retard [m]
ความไม่เรียบร้อย[n. exp.] (khwām mai r) EN: untidiness FR: désordre [m]
ความมักง่าย[n.] (khwām makng) EN: rough-and-readiness FR:
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-) EN: moodiness ; frustration FR:
ความพร้อม[n.] (khwām phrøm) EN: readiness ; preparedness FR: état de préparation [m] ; bonne disposition [f]
ความตระหนี่[n.] (khwām tranī) EN: greediness FR: avarice [f] ; lésine [f] (vx - litt.)
กินอาหารค่ำ [v. exp.] (kin āhān kh) EN: FR: dîner ; souper (Belg.)
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kin khāo nø) EN: eat out FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
กินเพรา[v.] (kinphrao) EN: have dinner FR: dîner ; souper (Belg.)
กุแล[n.] (kulaē) EN: Sardinella ; Herklotsichthys FR:
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner ; Chinese restaurant FR: restaurant [m]
มื้อค่ำ[n. exp.] (meū kham) EN: dinner ; evening meal ; supper FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
มื้อเย็น[n. exp.] (meū yen) EN: dinner FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
หมอ[n.] (mø) EN: Anabas testudineus FR: Anabas testudineus
หมอไทย[n.] (møthai) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR:
นาดีน[n. prop.] (Nādīn ) EN: Nadine FR: Nadine
น้ำแดง[n.] (nām daēng) EN: grenadine FR: grenadine [m]
น้ำหวานแดง[n. exp.] (nāmwān daēn) EN: FR: grenadine [f]
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m] ; fiesta [f]

dine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unzucht {f}bawdiness
Vorhang {m}; Gardine
Essecke {f}dinette
Essnische {f}dinette
Schäbigkeit {f}dowdiness
fleischfarben {adj}flesh coloured; incarnadine
Histidin {n} [biochem.]Histidine
Jodsalbe {f}iodine ointment
Jod {n}iodine
Moder {m}moldiness
Launenhaftigkeit {f}moodiness
Phenzyklidin {n} (Betäubungsmittel) [chem.]phencyclidine
Paladin {m}; treuer Gefolgsmann; ergebener Anhänger | Paladinen
Einsatzbereitschaft {f}readiness for duty
Einsatzbereitschaft {f} [techn.]readiness for use
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert
Schulreife {f}readiness for school; school readiness
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis)
Pöbelhaftigkeit {f}rowdiness
Sardine {f} [zool.] | Sardinen
Schäbigkeit {f}seediness
Betriebsbereitschaft {f}state of readiness
Tollkühnheit {f}foolhardiness
Unhandlichkeit {f}unhandiness
Unordentlichkeit {f}untidiness
Unbeholfenheit {f}unwieldiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dine
Back to top