ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tast*, -tast-

tast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taste (n.) รสชาติ See also: รส Syn. flavour, savour
taste (n.) รสนิยม See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ Syn. appreciation, judgment
taste (n.) ประสาทในการรับรส
taste (n.) การชิม See also: การลิ้มรส, การชิมรส
taste (n.) ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง) Syn. experience, sample
taste (vt.) ชิม See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส Syn. sip, try
taste (vi.) ชิม See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส Syn. sip, try
taste (vt.) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น) See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง Syn. experience, undergo
taste (vi.) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น) See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง
taste bud (n.) ตุ่มรับรส (ที่ลิ้น) See also: ปุ่มรับรส
taste of (phrv.) มีรสชาติเหมือน
tasteful (adj.) ซึ่งมีรสนิยม Syn. delicate, fine, cultivated, nice Ops. tasteless
tasteful (adj.) ซึ่งมีรสชาติดี Syn. delicious, delectable, pleasing, tasty Ops. tasteless
tasteless (adj.) น่าเบื่อ See also: ไม่น่าสนใจ Syn. bored Ops. interesting
tasteless (adj.) (อาหาร) ไม่มีรสชาติ See also: ชืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ Ops. delicious
tasteless (adj.) ไม่มีรสนิยม See also: ไร้รสนิยม, ที่มีรสนิยมต่ำ Ops. tasteful
tasty (adj.) (อาหาร) อร่อย See also: ออกรส Syn. delectable, delicious, toothsome
tasty (adj.) ซึ่งมีรสนิยมดี See also: ซึ่งมีรสนิยม
English-Thai: HOPE Dictionary
tastable(เทส'สะเบิล) adj. =tasteable (ดู)
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel
taste budn. ปุ่มรับรส (บนเยื่อบุผิวของลิ้น)
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี,รสอร่อย,รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable,delicious
tasty(เทส'ที) adj. มีรสดี,มีรสนิยมดี,รสอร่อย, See also: tastily adv. tastiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น
tasty(adj) รสอร่อย,มีรสชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิม (v.) taste See also: savour, savor, try, sample Syn. ลอง, ลิ้ม
ชิมรส (v.) taste Syn. ลิ้มชิมรส
มีรส (v.) taste See also: savor, savour
รส (n.) taste See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste
รสชาติ (n.) taste See also: flavour, savour Syn. รส
รสนิยม (n.) taste See also: liking, preference, fondness Syn. ความพอใจ, ความชอบ
ลอง (v.) taste See also: savour, savor, try, sample Syn. ทดลอง, พิสูจน์
ลิ้มชิมรส (v.) taste Syn. ชิมรส
ลิ้มรส (v.) taste Syn. ชิมรส, ลิ้มชิมรส
ลิ้มรส (v.) taste See also: experience
ลิ้มลอง (v.) taste See also: make a taste-test
ลิ้มลอง (v.) taste See also: make a taste-test
ออกรส (v.) taste See also: savor, savour Syn. มีรส
เทียบ (v.) taste See also: test, try, sample
จืดชืด (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
จืดหมดรส (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
ชืด (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ
ไร้รสชาติ (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด
ความฉิบหาย (n.) catastrophe See also: disaster, calamity Syn. ความวอดวาย, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความพินาศ Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
ความวอดวาย (n.) catastrophe See also: disaster, calamity Syn. ความหายนะ, ความวิบัติ, ความพินาศ Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's fantasticมันยอดเยี่ยม
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
You've never tasted desperateคุณไม่เคยลิ้มรสความสิ้นหวัง
It's kind of hot, but it's very tastyมันค่อนข้างร้อน แต่ก็อร่อยมาก
You can taste the color with your mindคุณสามารถรับรู้สีได้ด้วยใจ
I know you don't like a change of tasteฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนรสนิยม
I cooked us something tastyฉันทำอาหารอร่อยบางอย่างสำหรับเรา
How come it tastes so different when I make it?เหตุใดมันถึงได้รสชาติแตกต่างกับที่ฉันทำ

tast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, 妄] absurd; fantastic; presumptuous; rash
涩味[sè wèi, ㄙㄜˋ ㄨㄟˋ, 涩味 / 澀味] acerbic (taste); astringent
奇异[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 奇异 / 奇異] fantastic; bizarre; odd; astonished
味觉[wèi jué, ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 味觉 / 味覺] basic taste
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
苦味[kǔ wèi, ㄎㄨˇ ㄨㄟˋ, 苦味] bitter taste; bitterness
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, 体味 / 體味] body odor; to appreciate a subtle taste
浩劫[hào jié, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, 浩劫] calamity; catastrophe; apocalypse
灾变[zāi biàn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ, 灾变 / 災變] catastrophe; cataclysmic change
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
希奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 希奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
稀奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 稀奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
鲜美[xiān měi, ㄒㄧㄢ ㄇㄟˇ, 鲜美 / 鮮美] delicious, tasty
千奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, 千奇百怪] fantastic oddities of every description (成语 saw)
奇形怪状[qí xíng guài zhuàng, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, 奇形怪状 / 奇形怪狀] fantastic oddities of every description (成语 saw)
灾难[zāi nàn, ㄗㄞ ㄋㄢˋ, 灾难 / 災難] disaster; catastrophe
[dàn, ㄉㄢˋ, 啖] eat; taste; entice (with a bait)
审美[shěn měi, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ, 审美 / 審美] esthetics; appreciating the arts; taste
大祸临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, 大祸临头 / 大禍臨頭] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose
奇妙[qí miào, ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 奇妙] fantastic; wonderful
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen
粗劣作品[cū liè zuò pǐn, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 粗劣作品] kitsch, vulgar art, art in bad taste
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
咸津津[xián jīn jīn, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, 咸津津 / 鹹津津] nice and salty (taste)
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, 辛酸] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable
情调[qíng diào, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, 情调 / 情調] sentiment; tone and mood; taste
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, 辛辣] spicy hot (taste); fig. biting (criticism)
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)
俗气[sú qì, ㄙㄨˊ ㄑㄧˋ, 俗气 / 俗氣] tacky; inelegant; in poor taste; vulgar; banal
[wèi, ㄨㄟˋ, 味] taste
品味[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 品味] taste
没有品味[méi yǒu pǐn wèi, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 没有品味 / 沒有品味] tasteless
滋味[zī wèi, ㄗ ㄨㄟˋ, 滋味] taste
无味[wú wèi, ˊ ㄨㄟˋ, 无味 / 無味] tasteless; odorless
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, 入味] tasty; to be absorbed in sth; interesting
可口[kě kǒu, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ, 可口] tasty; to taste good
好吃[hǎo chī, ㄏㄠˇ ㄔ, 好吃] tasty; delicious

tast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just
カタストロフィー;カタストロフィ;カタストロフ;キャタストロフィ[, katasutorofi-; katasutorofi ; katasutorofu ; kyatasutorofi] (n) catastrophe
キャットボンド[, kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes")
ツボる[, tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.)
ファンタジック[, fantajikku] (adj-na) fantastic (wasei
ファンタスティック[, fantasuteikku] (adj-na) fantastic; (P)
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle)
不味[ふみ, fumi] (adj-na,n) distaste; unsavoriness; unsavouriness
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] (n) {comp} unstable state; metastable state; quasistable state
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P)
佳味[かみ, kami] (n) delicious taste
俗気芬々;俗気芬芬[ぞくけふんぷん, zokukefunpun] (adj-t,adv-to) of low (vulgar) taste; lacking class
俗臭芬々;俗臭芬芬[ぞくしゅうふんぷん, zokushuufunpun] (adj-t,adv-to) of low taste (vulgar); lacking class
俗趣[ぞくしゅ, zokushu] (n) vulgar taste
俗趣味[ぞくしゅみ, zokushumi] (n) vulgar taste
兇変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster
円やか[まろやか, maroyaka] (adj-na,n) (1) round; circular; spherical; (2) mild (taste); mellow (voice)
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
切れ上がる;切れ上る[きれあがる, kireagaru] (v5r,vi) to turn up (at the edge); to leave a clean aftertaste
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
口にする[くちにする, kuchinisuru] (exp,vs-i) (1) to taste; to eat; (2) to speak of; to refer to
口に合う[くちにあう, kuchiniau] (exp,v5u) to be palatable; to suit one's taste
口味[こうみ, koumi] (n) taste; flavor; flavour; deliciousness
口直し[くちなおし, kuchinaoshi] (n,vs) removing a bad taste; cleansing one's palate
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
味わう[あじわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste

tast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
ไอเดียเจ๋ง ; ไอเดียเจ๋ง ๆ[n. exp.] (aidīa jeng ) EN: FR: idée fantastique [f]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable ; tasty ; nice FR: bon ; délicieux ; appétissant ; goûteux
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste) FR: très bon ; délicieux ; succulent
เบรกกะทันหัน[v. exp.] (brēk kathan) EN: FR: freiner en catastrophe
ชาติรส[n.] (chāttirot =) EN: natural taste FR:
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ชิมหน่อย[v. exp.] (chim nǿi) EN: taste some ; taste a little FR: goûter un peu
ชิมรส[v. exp.] (chim rot) EN: taste ; check the taste FR: goûter ; vérifier le goût
ชิมรสชาติ[v. exp.] (chim rotchā) EN: taste ; check the taste FR: goûter ; vérifier le goût
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great FR:
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
โดนใจ[v.] (dōn jai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with FR:
เอมโอช[X] (ēm-ōt) EN: sweet taste FR:
เฝื่อน[v.] (feūoen) EN: be in bad taste ; leave a bad taste in the mouth FR:
ฝีแพร่กระจาย[n. exp.] (fī phraēkra) EN: metastatic abscess FR:
หายนะ[n.] (hāyana = hā) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
แจ๋วไปเลย[adj.] (jaeo pai lo) EN: great ; terrific ; fantastic ; superb FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab FR:
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck FR: boire à petites gorgées ; siroter
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
การป้องกันภัยพิบัติ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des catastrophes [f]
การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des catastrophes naturelles [f]
การแยกแยะรส[n. exp.] (kān yaēkyae) EN: taste discrimination FR:
กษาย[n.] (kasāi) EN: astringent taste FR:
ขื่น[adj.] (kheūn) EN: unpleasantly bitter ; bitter-sour tasting ; bitter ; astringent ; unpalatable ; mouthpuckering ; gagging taste FR:
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea FR:
คอเดียวกัน[adv.] (khø dīokan) EN: of the same taste ; having similar tastes ; like-minded FR:
คนละรส[X] (khon la rot) EN: a different taste FR:
ขุกเข็ญ[n. exp.] (khuk khen) EN: catastrophe ; sudden calamity FR:
ความฉิบหาย[n.] (khwām chip-) EN: catastrophe FR:
ความหายนะ[n.] (khwām hāyan) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; cataclysm ; ruin FR: catastrophe [f] ; désastre [m]
ความหายนะทางธรรมชาติ[n. exp.] (khwām hāyan) EN: natural disaster FR: catastrophe naturelle [f]
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai c) EN: dislike ; distaste FR: aversion [f]

tast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestätigungs-Taste {f}; Quittungs-Taste
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Nachgeschmack {m}after taste
Nachgeschmack {m} | nachhaltiger Geschmackaftertaste | lingering aftertaste
Innenfeinmessgerät {n}; Innentaster
Buchstabenschlüssel {m}; Buchstabentaste
Unterbrechungstaste {f}; Abruftaste
Rücksetztaste {f}; Rücktaste
Unheil {n}; Katastrophe
Wagenrücklauftaste {f}; Zeilenauslösetaste
Katastrophe {f}; Naturkatastrophe
Katastrophe {f} | Katastrophen
Schriftlesen {n}; Zeichenabtastung
Zeitgeschmack {m}contemporary taste
Debakel {n}; Katastrophe
Dichterling {m}poetaster
Unglück {n}; Katastrophe
katastrophal; verheerend {adj} | katastrophaler | am katastrophalstendisastrous | more disastrous | most disastrous
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
Widerwille {m} (gegen)distaste (for)
Dysgeusie {f}; Störung des Geschmacksempfindens [med.]dysgeusia; distortion of sense of taste
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Katastrophenschutz {m}; Katastrophenschutzmaßnahmen
Fantast {m}; Fantastin
fantastisch; phantastisch; toll; großartig {adj} | fantastischer; phantastischer | am fantastischsten; am phantastischstenfantastic | more fantastic | most fantastic
fantastisch; phantastisch {adj}fantastical
fantastisch; phantastisch {adv}fantastically
Schmackhaftigkeit {f}fine taste
Haptik {f}; Lehre vom Tastsinnhaptics
haptisch {adj}; den Tastsinn betreffendhaptic
Schlüsselfeld {n}; Tastenfeld
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command
Tastaturkürzel {n}; Tastaturkurzbefehl
knackig {adj} (Person)juicy; tasty
Knopf {m}; Taste
geschmackvoll {adv}tastefully; tastily
geschmackvoll {adj} | geschmackvoller | am geschmackvollstentasteful | more tasteful | most tasteful
Geschmacksverirrung {f}lapse of taste
Literatur {f} | fantastische Literaturliterature | fantasy literature
Wohlgeschmack {m}pleasant taste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tast
Back to top