ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pomposity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pomposity*, -pomposity-

pomposity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pomposity (n.) การวางมาด See also: การคุยโว, การโอ้อวด Syn. balderdash, bombast
English-Thai: HOPE Dictionary
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's his pomposity.เป็นความโอ้อวดต่างหาก

pomposity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊大[そんだい, sondai] (adj-na,n) haughtiness; pomposity; self-sufficiency

pomposity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยศอย่าง[n.] (yotyāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pomposity
Back to top