ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandson

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandson*, -grandson-

grandson ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandson (n.) หลานชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
grandsonn. หลาน
English-Thai: Nontri Dictionary
grandson(n) หลานชาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม.จ. (n.) king´s grandson See also: royal male relative, M.C. (Momchao)
หม่อมเจ้า (n.) king´s grandson See also: royal male relative, M.C. (Momchao) Syn. ม.จ.
หม่อมเจ้า (n.) king´s grandson See also: royal male relative, M.C. (Momchao) Syn. ม.จ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your grandson Frank. "หลานชายของคุณแฟรงก์".
One of them was my grandson Krcun Ristov.หนึ่งในนั้นคือหลานชายของฉัน Krcun Ristov
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน
It says here your grandson Captain Krcun fell in battle.มันกล่าวที่นี่หลานชายกัปตัน Krcun ของคุณ
I promised my grandson I'd cut the crap.ฉันสัญญากับหลานช- ายของฉันฉันจะตัดอึ
Doc, I want you to meet someone. My grandson Neil.หมอ ผมอยากแนะนำให้รู้จัก หลานชายของผม เนล
Until my grandson comes! Do you hear me?จนกว่าหลานฉันจะออกมา ได้ยินฉันไหม
The Arikis grandson shouldn't steal chickens. - Especially mine.หลานของหัวหน้าไม่ควรขโมยไก่นะ โดยเฉพาะไก่ของข้า
She said that you met Tony in Queens, New York, and until recently she said she only saw her grandson once in her life, when she was in Phoenix, Arizona.เธอบอกว่าคุณพบกันใน ควีนส์ นิวยอร์ค และจนกระทั่งเร็วๆ นี้ เธอบอกว่าเธอเห็นหลานชายเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวในชีวิต ตอนเธออยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย
They've got my grandson in there.พวกมันจับหลานชายฉันไปในนั้น

grandson ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)
忽必烈[Hū bì liè, ㄏㄨ ㄅㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, 忽必烈] Kublai Khan (1215-1294), grandson of Genghis Khan 成吉思汗, first Yuan dynasty emperor, reigned 1260-1294
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, 外孙 / 外孫] daughter's son; grandson; descendant via the female line
长孙[zhǎng sūn, ㄓㄤˇ ㄙㄨㄣ, 长孙 / 長孫] eldest grandson; the eldest son of one's eldest son; two-character surname Zhangsun
[sūn, ㄙㄨㄣ, 孙 / 孫] grandson; descendant; surname Sun
孙子[sūn zi, ㄙㄨㄣ ㄗ˙, 孙子 / 孫子] grandson; son's son
曾孙[zēng sūn, ㄗㄥ ㄙㄨㄣ, 曾孙 / 曾孫] great-grandson
重孙[chóng sūn, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄣ, 重孙 / 重孫] great-grandson

grandson ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天孫[てんそん, tenson] (n) descendant of a god; heavenly grandson
天孫降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess
孫息子[まごむすこ, magomusuko] (n) grandson
王孫[おうそん, ouson] (n) royal grandson
皇太孫[こうたいそん, koutaison] (n) eldest grandson of an Emperor in the line of descent
曾;曽[ひい;ひ;そう, hii ; hi ; sou] (pref) great (i.e. great-grandson, great-grandmother)

grandson ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลานชาย[n. exp.] (lān chāi) EN: nephew ; grandson FR: neveu [m] ; petit-fils [m]
หลานปู่[n.] (lānpū) EN: grandchild ; grandson ; granddaughter FR: petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หม่อมเจ้า[n. prop.] (Mǿmjāo) EN: king's grandson ; royal male relative ; Mom Chao (M.C.) FR:
นัดดา[n.] (natdā) EN: descendant ; grandson FR:
พระองค์เจ้าตั้ง[n.] (phra-ongjāo) EN: grandson of the king (who is given the rank of a son) FR:
เหลน[n.] (lēn) EN: great-grandchild ; great-grandson ; great-granddaughter FR: arrière-petits-enfants [mpl] ; arrière-petit-fils [m] ; arrière-petite-fille [f]
หม่อม[n. prop.] (Mǿm ) EN: Mom ; Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince ; commoner married to a prince FR:
ปนัดดา[n.] (panatdā) EN: great-grandson FR:

grandson ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großenkel {m}great grandson

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandson
Back to top