ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

posterity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *posterity*, -posterity-

posterity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
posterity (n.) คนชั้นหลัง See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน Syn. younger generation, successors, lineage
English-Thai: HOPE Dictionary
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท
English-Thai: Nontri Dictionary
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
posterityผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นลูก (n.) posterity See also: later generations
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And remember, this is for posterity, so be honest.และจำไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง จงซื่อสัตย์
Wipe it. I must keep this new discovery for posterity...ลบเถอะ ผมต้องรักษาสิ่งที่ค้นพบนี้ไว้ ไว้ให้ลูกหลาน
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้
Good, then you won't mind if I capture this moment for posterity.ดี , งั้นคุณคงไม่ว่าอะไร ถ้าฉันจะหนีไปตอนนี้ เพื่อคนรุ่นหลัง
If something strange happens - we can save it for posterity.เพื่อมีอะไรผิดปกติ จะได้เก็บไปใช้... รับรองว่าเกิดเลย
And just for posterity's sake, i'd like to say,และเพื่อคนรุ่นหลัง ผมอยากจะบอกว่า
What you want to say for posterity.อะไรที่คุณต้องการจะพูดกับคนรุ่นหลัง
What a perfect day to commute, so, if you're driving into work, you should snap a photo for posterity's sake.เป็นวันที่เหมาะกับการเดินทาง ดังนั้น ถ้าท่านกำลังขับรถไปทำงาน คุณควรจะถ่ายภาพท้องถนนแบบนี้
The best part is, I got it all for posterity.ส่วนที่ดีที่สุดคือ ฉันได้ทุกอย่างเพื่อลูกหลาน
I would have edited it out of my biography had it not already been posted for posterity.ฉันน่าจะลบมันออกไปจากชีวประวัติของฉัน มันไม่ควรจะออกมาให้คนรุ่นหลังได้อ่านกัน
Hey, Lloyd! How about I take a couple of photos for posterity?เฮ้ ลอย์ด ขอถ่ายรูปไว้ได้ไหม
Who you gonna tell? Posterity.เล่าให้ใครฟัง / ชนรุ่นหลัง

posterity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子孙[zǐ sūn, ㄗˇ ㄙㄨㄣ, 子孙 / 子孫] offspring; posterity
先帝遗诏[xiān dì yí zhào, ㄒㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄓㄠˋ, 先帝遗诏 / 先帝遺詔] posthumous edict of former emperor; Liu Bei's 劉備|刘备 edict to posterity
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, 后代 / 後代] posterity; later periods; later ages; later generations
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, 后嗣 / 後嗣] posterity; those who follow on; future generations
[sì, ㄙˋ, 嗣] succession (to a title); to inherit; continuing (a tradition); posterity

posterity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子子孫孫;子々孫々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity
後昆[こうこん, koukon] (n) grandchildren; posterity
書き伝える[かきつたえる, kakitsutaeru] (v1,vt) to record for transmission to posterity
子孫[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P)
後の世[のちのよ, nochinoyo] (n) after ages; posterity; future life; the next world
後世[こうせい, kousei] (n-adv,n) posterity; future life; life to come; (P)
後人[こうじん, koujin] (n) posterity; future generations
後代[こうだい, koudai] (n) posterity; future generations
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)
皇胤[こういん, kouin] (n) (arch) Imperial descendant (posterity)

posterity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession FR: descendant [m] ; héritier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า posterity
Back to top