ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

niece

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *niece*, -niece-

niece ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
niece (n.) หลานสาว See also: หลาน
English-Thai: HOPE Dictionary
niece(นีซฺ) n. หลานสาว,ลูกสาวของพี่หรือน้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
niece(n) หลานสาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลานสาว (n.) niece See also: granddaughter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm delighted to have her niece here.ฉันดีใจที่หลานสาวของเธอมาที่นี่.
"My dear brother, at last I am able to send tidings of my niece and Mr Wickham. I have seen them...""น้องชายที่รัก ในที่สุดพี่ก็สามารถ ตามหาหลานและคุณวิคแฮมเจอ พี่เห็นพวกเขา..."
"We've judged it best that my niece should be married from this house. I hope you approve.""พวกเราลงความเห็นที่ดีที่สุดว่าให้หลานได้แต่งงานกัน จากที่บ้านนี้เลย ฉันหวังว่านายจะยอมรับ"
Have you met the new fish my niece bought me?เธอเห็นปลาตัวใหม่ที่หลานฉันซื้อมาฝากหรือยัง ?
Look, g2... My niece is in trouble.ฟังนะ จี2 หลานของฉันกำลังมีปัญหา
Carlos, I want to see my sister and my niece in person.คาร์ลอส ฉันอยากเห็นน้องสาวกับหลานฉันตัวเป็น ๆ
Is your niece older than 12?หลานสาวของคุณแก่กว่าฉัน 12 ปีใช่ไหม?
Well, my niece is all better now, thanks to you.อย่างดี, หลานสาวของฉันทั้งหมดดีกว่าตอนนี้,\ขอบคุณคุณ.
THIS THOUGHT OCCURRED TO HER NIECE AS WELL.ซึ่งความคิดนี้ ก็เกิดขึ้นกับหลานสาวของเธอเช่นกัน
Lady Gresham, may I introduce my niece Comtesse De Feuillide and Mr. Fowle, Cassandra's fiancé.เลดี้เกรแชม นี่คอมเตส เดอ ฟุย หลานสาวผม แล้วนี่ก็คุณฟาวล์ คู่หมั้นคาสซานดร้าครับ
Oh, yeah. My niece loves her.รู้สิ หลานฉันชอบเค้านะ
So her niece and nephew are taking all this stuff back to nebraska?พวกหลานๆเธอจะขนทั้งหมดนี่กลับ เนบราสก้า หรอ?

niece ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甥女[shēng nǚ, ㄕㄥ ㄋㄩˇ, 甥女] niece (sister's daughter)
侄女婿[zhí nǚ xu, ㄓˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 侄女婿 / 姪女婿] brother's daughter's husband; niece's husband
侄女[zhí nǚ, ㄓˊ ㄋㄩˇ, 侄女 / 姪女] niece; brother's daughter
侄孙女[zhí sūn nǚ, ㄓˊ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 侄孙女 / 侄孫女] grand niece
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 倩] niece; plagiarize; winsome

niece ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
又姪[まためい, matamei] (n) grandniece
姪孫[てっそん, tesson] (n) grandniece; grandnephew

niece ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลาน[n.] (lān) EN: nephew ; niece ; grandchild FR: neveu [m] ; nièce [f] ; petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานเขย[n. exp.] (lān khoēi) EN: husband of one's granddaugheter or niece ; nephew by marriage FR: mari de la petite-fille ou de la nièce [m]
หลานสาว[n. exp.] (lān sāo) EN: niece ; granddaughter FR: nièce [f] ; petite-fille [f]
ภาคิไนย[n.] (phākhinai) EN: nephew ; niece FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า niece
Back to top