ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hereditary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hereditary*, -hereditary-

hereditary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hereditary (adj.) ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ See also: วึ่งส่งผ่านทางพันธุกรรม Syn. atavistic, inherited
English-Thai: HOPE Dictionary
hereditary(ฮิเรด'ดิทารี) adj. เป็นกรรมพันธุ์, ซึ่งเป็นมรดก,ตกทอด., See also: hereditarily adv. hereditariness n., Syn. inherited
English-Thai: Nontri Dictionary
hereditary(adj) ตามพันธุ์,มาจากบรรพบุรุษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hereditaryทางพันธุกรรม, ทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางกรรมพันธุ์ (adj.) hereditary Syn. ทางพันธุกรรม
ทางพันธุกรรม (adj.) hereditary
ลักษณะทางกรรมพันธุ์ (n.) hereditary characteristic
ลักษณะทางพันธุกรรม (n.) hereditary characteristic Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Scoliosis is a hereditary disease, which suggests that both victims might be related.ใช่ค่ะ แล้วกระดูกสันหลังคด เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ ซึ่งทำให้บอกได้ว่าเหยื่อทั้งคู่ มีความสัมพันธ์กัน
We can eliminate hereditary diseases, such as cystic fibrosis, muscular dystrophy, sickle-cell anemia.เราสามารถกำจัดโรคทางพันธุกรรมต่างๆ ได้ เช่น โรคซิสติกไฟโบรซิส โรคกล้ามเนื้อลีบ โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว
It's the basic, hereditary material in human beings, and it's gonna replicate, and replicate, and replicate, whether we want it to or not.มันเป็นสสารเบื้องต้น ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นมนุษย์ และมันจะทำซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ ต่อไปเรื่อย ไม่ว่าเราอยากได้หรือไม่ก็ตาม
Hereditary monarchy!- มีมติเห็นชอบ - การรับสินบนและคอรัปชั่น
I'm, uh, going to need a family medical history from you, any ailments or conditions that are hereditary.ฉันต้องการประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวนาย โรคหรืออาการเจ็บป่วยทุกอย่างที่เป็นกรรมพันธุ์
It's hereditary, so yeah, I suppose.เป็นกรรมพันธ์ น่าจะใช่
I don't think you need to worry about death by badgers being hereditary.ฉันคิดว่าเธอคงไม่ต้อง เป็นกังวลมากกับการตายโดยตัวแบดเจอร์ว่ามันจะเป็นพันธุกรรมหรอกนะ
I guess being a jackass is hereditary.ฉันว่าคนโง่นี่เกิดจากกรรมพันธุ์แหง
Oh, that? That there's conjunctivitis, sir. It's hereditary.อ๋อนี่นะเหรอเกิดมาฉันก็มีข้าตาเยอะ
It's hereditary, not a virus.มันส่งผ่านทางพันธุกรรม ไม่ใช่ไวรัส
Well, the condition is hereditary, so there's really not much I can do about it, I'm afraid.กรรมพันธุ์เป็นเงื่อนไข ดังนั้นมันมีไม่มากที่ฉันสามารถทำได้เกี่ยวกับมัน ฉันกลัว
You may be the enemy, but bad karma isn't hereditary.คุณอาจจะเป็นศัตรูกับผม กรรมที่ไม่ดีไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์

hereditary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, 宗圣侯 / 宗聖侯] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 宗圣公 / 宗聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 衍圣公 / 衍聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, 勋爵 / 勳爵] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, 土司] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast
遗传性[yí chuán xìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 遗传性 / 遺傳性] hereditary; inherited; genetic
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, 世袭 / 世襲] succession; inheritance; hereditary

hereditary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい(P);しょう(ok);そう(ok), sei (P); shou (ok); sou (ok)] (n) (1) surname; family name; (2) (せい only) (See 姓・かばね) hereditary title (used in ancient Japan to denote rank and political standing); (P)
家学[かがく, kagaku] (n) hereditary learning
家禄[かろく, karoku] (n) (historical) hereditary stipend
忌寸[いみき, imiki] (n) (arch) (See 八色の姓) Imiki (fourth highest of the eight hereditary titles)
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles)
語り部;語部[かたりべ, kataribe] (n) (professional) storyteller; hereditary role of narrator in early imperial court
遺伝性疾患[いでんせいしっかん, idenseishikkan] (n) hereditary disease; hereditary disorder
遺伝病[いでんびょう, idenbyou] (n) hereditary (genetic) disease
遺伝的[いでんてき, identeki] (adj-na) genetic; hereditary
遺風[いふう, ifuu] (n) tradition; hereditary custom
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P)
先祖代代;先祖代々[せんぞだいだい, senzodaidai] (n,adj-no) ancestral; hereditary; generation after generation; passing from father to son
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions)
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor)
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight)
遺伝性[いでんせい, idensei] (adj-na,n) inheritable character; inheritable; hereditary; inherited

hereditary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance ; hereditary characteristic FR:
ลักษณะทางพันธุกรรม[n. exp.] (laksana thā) EN: hereditary characteristic FR: caractéristique héréditaire [f]
พันธุกรรม[adj.] (phanthukam) EN: inherited ; hereditary ; genetic FR: héréditaire
โรคกรรมพันธุ์[n.] (rōk kammaph) EN: hereditary disease ; congenital disorder FR: maladie héréditaire [f]
โรคพันธุกรรม[n. exp.] (rōk phanthu) EN: hereditary illness FR: maladie héréditaire [f]

hereditary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbanlage {f}hereditary disposition
Erbanspruch {m}hereditary title
Erbfehler {m}hereditary defect
Erbkrankheit {f}hereditary disease

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hereditary
Back to top