ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ascending

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ascending*, -ascending-

ascending ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascending (adj.) ขึ้น Syn. ascendant, rising
English-Thai: HOPE Dictionary
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ascending aortaเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suffers from severe ascending muscle weakness.ทนทุกข์จากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอ ที่กำลังแย่ลง
She's an ascending dragon!นางเป็นมังกรที่จะทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้า
Intruder ascending in Elevator 4.จากน้อยไปมากผู้บุกรุกในลิฟท์ 4
Secure the east wing. All units, intruder's ascending in the elevator.การรักษาความปลอดภัยปีก ตะวันออก ทุกหน่วยงาน, ผู้บุกรุกจากน้อยไปมาก
90 degree gonion angle where the mandibular body intersects with the ascending ramus says the victim is male.จากมุมล่างของกระดูกขากรรไกร ตัดกับแนวตั้งของกระดูกเป็นมุม90องศา บ่งบอกว่าเหยื่อเป็นผู้ชาย
Let's try an ascending tone cue for right, descending for left.งั้นลองเตือนด้วยเสียงที่ดังขึ้น ถ้าศัตรูอยู่ทางขวา เสียงต่ำลงถ้าอยู่ทางซ้าย
I felt myself ascending to something better.รู้สึกว่าตัวเองเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
It kept us from ascending.มันช่วยให้เราไม่ถูกส่งไป
Ma'am, we're still ascending. You're gonna need to return to your seat.Ma'am, เรากำลังเอาเครื่องขึ้น คุณน่าจะต้องกลับมาที่นั่งของคุณ
We're a community right now that's trascending national boundaries, andตอนนี้เราเป็นชุมชนที่ก้าวข้าม เขตแดนระหว่างประเทศ

ascending ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 升结肠 / 升結腸] ascending colon (anat.); first section of large intestine

ascending ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n,adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P)
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc.
上行結腸[じょうこうけっちょう, joukoukecchou] (n) ascending colon
昇降[しょうこう, shoukou] (n,vs) ascending and descending; going up and down
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] (n) {comp} ascending key
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] (n) {comp} sort (in ascending order)
登坂[とはん, tohan] (n,vs) climbing a slope (hill); ascending a hill
登臨[とうりん, tourin] (n,vs) climbing to a high spot; ascending the throne
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope
上昇[じょうしょう, joushou] (n,vs,adj-no) rising; ascending; climbing; (P)
昇順[しょうじゅん, shoujun] (adj-na,n) ascending-order
Japanese-English: COMDICT Dictionary
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order)
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order

ascending ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกรมเพิ่ม[n. exp.] (anukrom pho) EN: ascending series FR:
โด่ง[adj.] (dōng) EN: rising ; ascending ; high FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
จากน้อยไปมาก[adv.] (jāk nøi pai) EN: in ascending order FR: par ordre croissant

ascending ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsteigend; emporsteigend; steigend {adj} | aufsteigender Ordnungsbegriffascending | ascending key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ascending
Back to top