ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refusal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refusal*, -refusal-

refusal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refusal (n.) คำปฏิเสธ See also: การปฏิเสธ Syn. denial, rejection
English-Thai: HOPE Dictionary
refusal(รีฟิว'เซิล) n. การปฏิเสธ,การไม่ยอม,การบอกปัด, Syn. rejection,denial,veto
English-Thai: Nontri Dictionary
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refusalการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำปฏิเสธ (n.) refusal See also: denial, refutation, reject, decline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A refusal is not the act of a friend.A refusal is not the act of a friend.
My refusal is a matter of principle.การปฏิเสธของฉันเ- ป็นเรื่องของหลักการ
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม
I flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy.ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่า การปฎิเสธเป็นความอายมากกว่า
Despite President Wilson's refusal to enter the conflict, some determined young Americans have volunteered to join the fray anyway.แม้ประธานาธิบดีวิลสัน จะปฏิเสธไม่เข้าร่วม หนุ่มอเมริกันหาญกล้า อาสาเข้าร่วมรบ
Your refusal is strong and your tone firm..คำปฏิเสธของคุณรุนแรง และน้ำเสียงคุณแข็งขึ้น...
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ
With her flat affect, lack of culture and utter refusal to engage, Chelsea couldn't even dazzle the likes of Forrest-fucking-Gump.ที่จะจำหน่ายตัวเอง ในฐานะเอสคอร์ทชั้นสูง ด้วยท่าทีเย็นชา ไร้วัฒนธรรม
"Your refusal to condone animal slaughterYour refusal to condone animal slaughter
With the refusal to obey, expressing unique abilities that highlighted the athlete's pride and dignity.with the refusal to obey, expressing unique abilities that highlighted the athlete's pride and dignity.
Your refusal would be unwise.ถ้าฉลาด... อย่าปฏิเสธ
The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done.อุปสรรคสำคัญตอนนั้น ก็คือเธอปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความจริงที่ได้ทำลงไป

refusal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 优先承购权 / 優先承購權] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, 抵制] resistance; refusal (to cooperate); boycott

refusal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children)
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.)
先買権[せんばいけん, senbaiken] (n) right of first refusal; (right of) preemption; purchase option
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P)
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P)
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal

refusal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปฏิเสธ[n.] (kān patisēt) EN: denial ; refusal ; repudiation FR: refus [m] ; rejet [m]
คำปฏิเสธ[n.] (kham patisē) EN: refusal ; denial FR:

refusal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versagung {f} einer Baugenehmigungrefusal of a building permission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refusal
Back to top