ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hybridization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hybridization*, -hybridization-

hybridization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hybridization (n.) การผสมข้ามพันธุ์ Syn. interbreeding, cross-fertilization

hybridization ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分子杂交[fēn zǐ zá jiāo, ㄈㄣ ㄗˇ ㄗㄚˊ ㄐㄧㄠ, 分子杂交 / 分子雜交] molecular hybridization

hybridization ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hybridisierung {f}hybridization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hybridization
Back to top