ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intersect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intersect*, -intersect-

intersect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intersect (vt.) ตัดกัน (ถนน) Syn. divide, bisect Ops. join, unite
intersect (vi.) ตัดกัน (เส้น) Syn. cross
intersection (n.) จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, สี่แยก See also: จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก Syn. junction, interchange
English-Thai: HOPE Dictionary
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
intersect(vt) ตัด,ตัดขวาง,แบ่ง,ตัดผ่าน
intersection(n) การตัด,การแบ่ง,สี่แยก,ชุมทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intersection๑. ส่วนร่วม๒. อินเตอร์เซกชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intersection (of two sets)อินเตอร์เซกชัน (ของเซต 2 เซต), อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดกัน (v.) intersect See also: cross
ตัดกัน (v.) intersect See also: cross
สี่แยกไฟแดง (n.) intersection See also: junction, juncture
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I believe they will intersect certain pipelines to control them.และผมเชื่อว่าพวกมันจะตัด ผ่านท่อที่จะควบคุมพวกมัน
The way I see it, if we drop down from broadcast here intersect 153, we might surprise them.ถ้าเราหายไปจากระบบคลื่นตรงนี้... ทางร่วม 153 เราอาจจะทำให้มันประหลาดใจ
( sighs ) And out in front of the prison, the two streets that intersect with it?และออกมาข้างหน้าคุกด้วย ถนนสองถนนนั่น ที่มีสี่แยกน่ะ?
Because Intersect was a mission.อินเตอร์เซ็คเป็นภารกิจ
He wouldn't know anything about Fulcrum or the Intersect or Sand Wall.- ผมต้องการเพื่อนที่ไม่ใช่สายลับ
Just, you know, me. Intersect guy.บอกเฉย ๆ ผมมันอินเตอร์เซ็ค
I downloaded the Intersect and blew up the computer, raced out of the DNI.ระเบิดคอมพ์ ถูกตามล่า
Bryce, where are they? Where are the Intersect files?ไบรซ์ ข้อมูลอินเตอร์เซ็คอยู่ไหน
We know the Intersect needs as much room as it can get.เดี๋ยวอินเตอร์เซ็คไม่มีที่เก็บข้อมูล
Look, I'm right about this. The Intersect is right about this.คราวนี้ผมถูก คราวนี้อินเตอร์เซ็คถูก
I'm calling to inform you that the beta version of the Intersect computer was successful.ฉันโทรมาแจ้งให้รู้ว่าอินเตอร์เซ็ค... เวอร์ชั่นทดลองนั้นสมบูรณ์แล้ว
This means the new Intersect should be up and running soon.อินเตอร์เซ็คใหม่น่าจะใช้งานได้เร็วๆนี้

intersect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, 交角] angle of intersection; angle at which two lines meet
交叉[jiāo chā, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, 交叉] cross; intersect
十字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 十字路口] crossroads; intersection
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 路口] crossing; intersection (of roads)
[chā, ㄔㄚ, 叉] fork; pitchfork; prong; pick; cross; intersect; "X"
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 交集] intersection (set theory)
截线[jié xiàn, ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ, 截线 / 截線] intersecting line
相交数[xiāng jiāo shù, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, 相交数 / 相交數] intersection number (math.)
马路口[mǎ lù kǒu, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 马路口 / 馬路口] intersection (of roads)
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, 交叉点 / 交叉點] junction; crossroads; intersection point
交点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, 交点 / 交點] meeting point; point of intersection

intersect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n,vs,adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P)
交差点(P);交叉点[こうさてん, kousaten] (n) crossing; intersection; (P)
交点[こうてん, kouten] (n) point of intersection
交角[こうかく, koukaku] (n) angle of intersection
共通集合[きょうつうしゅうごう, kyoutsuushuugou] (n) {math} (See 積集合) intersection
四つ辻[よつつじ, yotsutsuji] (n) crossroads; intersection
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] (n) intersection on a Go board
積集合[せきしゅうごう, sekishuugou] (n) {math} intersection
[つじ, tsuji] (n,adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P)
途子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
交差[こうさ, kousa] intersection
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection

intersect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate ; place crosswise FR: croiser ; entrelacer
ตัดกัน[n.] (tatkan) EN: intersect ; cross FR: s'entrecouper ; se croiser
ชุมทาง[n. exp.] (chum thāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.) FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ห้าแยก[n. exp.] (hā yaēk) EN: 5-way intersection FR: carrefour à cinq branches [m]
อินเตอร์เซกชัน [n.] (intoēsēkcha) EN: intersection FR: intersection [f]
อินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์[n. exp.] (intoēsēkcha) EN: intersection of events FR:
อินเตอร์เซกชันของเซต[n. exp.] (intoēsēkcha) EN: intersection of sets FR: intersection d'ensembles [f]
จุดตัด[n. exp.] (jut tat) EN: crossing ; point of intersection FR: intersection [f] ; point d'intersection [m]
กั๊ก[n.] (kak) EN: crossing ; intersection FR: intersection [f]
การตัดกัน[n. exp.] (kān tatkan) EN: FR: intersection [m] ; croisement [m]
สามแยก[n. exp.] (sām yaēk) EN: T-junction ; 3-way intersection FR: jonction [f] ; carrefour en T [m]
สี่แยก[n. exp.] (sī yaēk) EN: crossroads ; intersection ; square FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; croisée [f] ; intersection [f] ; carrefour en croix simple [m] ; carrefour en X [m]
สี่แยกปทุมวัน[n. prop.] (Sī Yaēk Pat) EN: Pathumwan Intersection FR:
สี่แยกราชประสงค์ ; แยกราชประสงค์[n. prop.] (Sī Yaēk Rāt) EN: Ratchaprasong Intersection FR:
สี่แยกอุรุพงษ์[n. prop.] (Sī Yaēk Uru) EN: Urupong Intersection. FR:
ตัดกัน[adj.] (tatkan) EN: intersecting FR:
ทางสี่แพร่ง[n. exp.] (thāng sī ph) EN: junction of four roads FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f]
ทางแยก[n.] (thāng yaēk) EN: crossroads ; intersection (Am.) ; junction FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f] ; bifurcation [f] ; embranchement [m] ; jonction [f]
ทางแยกข้างหน้า[n. exp.] (thāng yaēk ) EN: intersection ahead ; junction ahead FR: approche d'un carrefour [f]
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting FR: jonction [f] ; croisement [m] ; carrefour [m]
แยก จปร.[n. exp.] (yaēk jøpørø) EN: Jor Por Ror Intersection FR:
แยกนานา[n. prop.] (Yaēk Nānā ) EN: Nana Intersection FR:
แยกรัชดา-ลาดพร้าว[n. prop.] (Yaēk Rātcha) EN: Ratchada-Lat Phrao Intersection FR:
แยกราชประสงค์[n. prop.] (Yaēk Rātcha) EN: Ratchaprasong Intersection FR: Ratchaprasong
แยกศาลาแดง[n. exp.] (yaēk Sālā D) EN: Sala Daeng Intersection ; Saladeng Intersection FR:

intersect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Querstraße {f}intersection road

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intersect
Back to top