ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undertow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undertow*, -undertow-

undertow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undertow (n.) กระแสใต้น้ำ See also: คลื่นใต้น้ำ Syn. undercurrent
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undertowกระแสน้ำตลบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a dangerous undertow and there was a man drowned here last year.คลื่นลมอันตราย มีคนจมน้ำเมื่อปีก่อน
♪ oh, though we're caught in the undertowโ™ช oh, though we're caught in the undertow โ™ช
I like to dance with the water The undertow and the wavesฉันชอบร่ายรำไปกับทะเล มีขึ้นลงไม่รู้จักนิ่ง

undertow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest)

undertow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลื่นใต้น้ำ[n.] (khleūntāinā) EN: undertow ; undercurrent ; ground swells FR: courant sous-marin [m]
สายน้ำ[n. exp.] (sāi nām) EN: current ; stream ; tide ; undertow ; course FR:

undertow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sog {m}undertow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undertow
Back to top