ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interbreeding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interbreeding*, -interbreeding-

interbreeding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interbreeding (n.) การผสมข้ามพันธุ์ Syn. hybridization, cross-fertilization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interbreeding
Back to top