ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tempter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tempter*, -tempter-

tempter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tempter (adj.) คนหรือสิ่งยั่วยวน Syn. debaucher, corrupter

tempter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาร[n. prop.] (Mān ) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
มาร-[pref.] (mānra- = mā) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
มาร-[pref.] (māra- = mān) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tempter
Back to top