ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unguardedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unguardedly*, -unguardedly-

unguardedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unguardedly (adv.) อย่างไม่มีการป้องกัน Syn. unconciously

unguardedly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbewacht {adv}unguardedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unguardedly
Back to top