ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alertly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alertly*, -alertly-

alertly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alertly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. energetically, eagerly, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
alertly (adv.) อย่างระมัดระวัง See also: โดยระมัดระวัง Syn. cautiously, watchfully Ops. carelessly, unguardedly, unvigilantly

alertly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alertly
Back to top