ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manufacture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manufacture*, -manufacture-

manufacture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manufacture (vt.) ผลิตด้วยเครื่องจักร See also: ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง Syn. make, produce Ops. destroy, demolish
manufacture (vi.) ผลิตด้วยเครื่องจักร See also: ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง
manufacture (vt.) ผลิตสารเคมี (ทางชีวเคมี) See also: สร้างสารที่จำเป็นต่อร่างกาย
manufacture (n.) ผลผลิต See also: ผลิตผล, สิ่งที่ผลิตขึ้นมา, งานผลิต
manufacture (n.) การผลิตด้วยเครื่องจักร See also: การอุตสาหกรรม, การสร้าง, การทำ Syn. production, development, making
manufactured (adj.) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น See also: ซึ่งมนุษย์ทำขึ้น Syn. man-made
manufactured (adj.) ซึ่งทำเทียม See also: ปลอม, ซึ่งไม่แท้, ซึ่งสร้างขึ้นมา Syn. unnatural, counterfeit
manufactured (adj.) ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. commercial
manufactured (adj.) ซึ่งสร้างขึ้น Syn. created, formed, worked
manufacturer (n.) ผู้ผลิต See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ Syn. builder, constructor, maker
manufacturers (n.) ผู้ผลิต See also: บริษัทผู้ผลิต
manufactures (n.) อุตสาหกรรม See also: ภาคอุตสาหกรรม Syn. capital
English-Thai: HOPE Dictionary
manufacture(แมนนิวแฟค'เชอะ) vt. ผลิต,ทำ,สร้าง,ประดิษฐ์,กุเรื่องขึ้น,ปลอมขึ้น. n. การผลิต,การสร้าง,การทำ,การประดิษฐ์,สิ่งที่ผลิตขึ้น., See also: manufacturial adj. manufacturer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
manufacture(n) หัตถกรรม,การประดิษฐ์,การสร้าง,การผลิต
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manufactureหัตถกรรม, ประดิษฐกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manufacturesสินค้าอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลิต (v.) manufacture See also: produce, turn out, make, create Syn. ทำ, ประดิษฐ์, สร้างขึ้น
สร้างขึ้น (v.) manufacture See also: produce, turn out, make, create Syn. ทำ, ประดิษฐ์
หัตถกิจ (n.) manufacture Syn. การฝีมือ, การช่าง
อุตสาหกรรมการผลิต (n.) manufacture industry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
There's a royal monopoly on the manufacture of salt.มีกฎหมายผลิตเกลือ ผูกขาดของอังกฤษอยู่ครับ
I wonder where they manufacture this shit.สงสัยจังว่าเขาผลิตกันที่ไหน
Designed to divert our minds and manufacture our consent.ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหันเหความคิดของเรา และปั้นแต่งมติมหาชน
You smell my coffee, and you manufacture a memory, a taste.คุณได้กลิ่นกาแฟของผม และคุณก็จัดการความจำของคุณให้นึกถึงรสชาติ
So who would have the know-How To manufacture something like this?ใครกันนะที่จะรู้ วิธีผลิตของแบบนี้
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.โดยแลกเปลี่ยนกับ การพัฒนา และผลิตอาวุธทำลายล้างประสิทธิภาพสูง (WMD) ใน ซังกาลา
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.ในการแลกเปลี่ยน พวกนั้นได้รับอนุญาตให้พัฒนา และผลิตอาวุธชีวภาพในแซงกาล่า
To manufacture weapons of mass destruction.ฐานนั้นใช้ในการผลิตอาวุธทำลายล้างสูง
Sangala as a base to manufacture biological weapons.แชงการ่าเป็นแหล่งผลิตอาวุธชีวภาพ
I believe that the corporation that is first, that is the most, has an opportunity to manufacture with the highest frequency and in the most desirable markets, and that its shareholders, by extension, have the greatest chance of survival and reinvestment.เชื่อว่าความร่วมมือคือสิ่งแรกและเป็นสิ่ง ที่สำคัญที่สุดด้วย ที่จะช่วยให้สามารถทำอะไร ได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการ ในตลาดที่มีความต้องการสูงสุด
My job was to manufacture a plague, not to cure itงานฉันคือผลิตโรคร้าย ไม่ใช่งานรักษาสักหน่อย

manufacture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制药[zhì yào, ㄓˋ ㄧㄠˋ, 制药 / 制藥] manufacture medicine
酚醛[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, 酚醛] phenolic aldehyde; phenolic resin (used to manufacture bakelite)
酚醛胶[fēn quán jiāo, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 酚醛胶 / 酚醛膠] phenolic resin (used to manufacture bakelite)
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, 监制 / 監製] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 生产 / 生產] childbirth; parturition; to produce; manufacture
福特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, 福特] Ford (name); Ford, US motor manufacturer
[zhì, ㄓˋ, 制] system; to make; to manufacture; to control; to regulate
土制[tǔ zhì, ㄊㄨˇ ㄓˋ, 土制 / 土製] locally manufactured
制成品[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, 制成品] manufactured goods; finished product
工业品[gōng yè pǐn, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄆㄧㄣˇ, 工业品 / 工業品] manufactured goods
拉制[lā zhì, ㄌㄚ ㄓˋ, 拉制] manufacture
生产企业[shēng chǎn qǐ yè, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 生产企业 / 生產企業] manufacturer
[zhì, ㄓˋ, 制 / 製] manufacture
制造业者[zhì zào yè zhě, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ ㄓㄜˇ, 制造业者 / 製造業者] manufacturer

manufacture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
ステッパー[, suteppa-] (n) stepper (device used in the manufacture of integrated circuits)
外国産[がいこくさん, gaikokusan] (adj-no) foreign (product, esp. agricultural); of foreign manufacture
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
インテル[, interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P)
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
コンパック[, konpakku] (n) {comp} Compaq (computer manufacturer); (P)
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer)
セットメーカー[, settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei
ダイハツ[, daihatsu] (n) Daihatsu (Japanese automobile manufacturer)
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni)
ベレッタ[, beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer)
マニュファクチャラー[, manyufakuchara-] (n) manufacturer
メーカー(P);メーカ(P)[, me-ka-(P); me-ka (P)] (n) manufacturer; maker; (P)
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price
作り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
受託開発[じゅたくかいはつ, jutakukaihatsu] (n) (1) entrusted development; (2) original equipment manufacturer; OEM
外注[がいちゅう, gaichuu] (n,vs) outside order; outsourcing; custom (manufacture)
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker
工作物[こうさくぶつ, kousakubutsu] (n) manufactured articles; workpiece
工場簿記[こうじょうぼき, koujouboki] (n) factory accounting; factory bookkeeping; manufacturer's account
濫造;乱造[らんぞう, ranzou] (n,vs) overproduction; careless manufacture; churning out (substandard goods)
製薬[せいやく, seiyaku] (n,adj-no) medicine manufacture; drug manufacture; (P)
製造番号[せいぞうばんごう, seizoubangou] (n) (manufacturer's) serial number
試作[しさく, shisaku] (n,vs) trial manufacture; experiment; test piece; prototype; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
試作[しさく, shisaku] prototype (vs), trial manufacture
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
生産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods

manufacture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัตถกรรม[n.] (hatthakam) EN: handicraft ; crafts ; manufacture FR: artisanat [m]
จ้างเหมา[v.] (jāngmao) EN: place an order (for the manufacture of sth) FR:
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture ; generation FR: production [f] ; fabrication [m]
งานหัตถกรรม[n.] (ngān hattha) EN: handicraft ; manufacture FR: artisanat [m]
ผลิต[v.] (phalit) EN: produce ; manufacture ; make ; generate ; yield FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
ผลิต-[pref.] (phalitta-) EN: manufacture ; produce FR:
ผลิตกรรม[n.] (phalittakam) EN: production ; manufacture FR: production [f]
ปีที่ผลิต[n. exp.] (pī thi phal) EN: year of manufacture ; vintage FR: année de fabrication [f] ; année de production [f] ; millésime [m]
โรงงาน[n.] (rōng-ngān) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant ; facility FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
ทำ[v.] (tham) EN: make ; manufacture ; create ; institute FR: faire ; fabriquer ; construire ; réaliser ; exécuter
อุตสาหกรรมการผลิต[n. exp.] (utsāhakam k) EN: manufacture industry FR: industrie manufacturière [f]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phū) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิตไอศกรีม[n. exp.] (phūphalit a) EN: ice cream manufacturer FR:
ผู้ผลิตอากาศยาน[n. exp.] (phūphalit ā) EN: aircraft manufacturer FR: constructeur aéronautique [m]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[n. exp.] (phūphalit k) EN: aircraft manufacturer FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
ผู้ผลิตรถยนต์[n. exp.] (phūphalit r) EN: carmaker ; car manufacturer FR: constructeur automobile [m]
ผู้รับจ้างผลิต[n. exp.] (phū rapjāng) EN: original equipment manufacturer (OEM) FR:
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
โรงงานแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
ถูกผลิต[v. exp.] (thūk phalit) EN: be produced ; be manufactured FR: être produit ; être fabriqué
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ[n. exp.] (tonthun sin) EN: cost of goods manufactured FR:

manufacture ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herstellungskosten {pl}cost of production; cost of manufacture
Herstellungsland {n}country of manufacture
Fabrikationsfehler {m}defect in manufacture
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer
Kraftfahrzeughersteller {m}automobile manufacturer
Fabrik-Schild {n}manufacturer's plate
Computerhersteller {m}computer manufacturer
Hersteller {m}manufacturer
Großunternehmer {m}large scale manufacturer
Betonsteinherstellung {f}manufacture of concrete blocks
Fahrzeughersteller {m}motor vehicle manufacturer; vehicle manufacturer
Lohnfertiger {m}toll manufacturer
Waffenfabrikant {m}arms manufacturer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manufacture
Back to top