ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-brave-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brave, *brave*,

-brave- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน
Alas, if he were brave this would not be necessary.นี้จะไม่คือสิ่งที่จำคือ ในตอนท้ายของส่วนหนึ่ง
You're brave with a man who's tied up!แกก็กล้าแค่กับคนถูกมัดล่ะวะ
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก.
And it's a brave man who'd deny the lovely lady was worth every cent.ใครว่าไม่คุ้มที่จะดูเธอก็เกินไปล่ะ
They would brave Satan and all his legions.พวกเขากล้าต่อกรกับ ซาตานและเหล่ากองทัพ
You look fucking brave now.คุณดูเป็นร่วมเพศกล้าตอนนี้
Yes. She's a very brave woman.ใช่ เธอเป็นผู้หญิงกล้าหาญมาก
You're a brave man, Joe, a brave man.คุณเป็นคนกล้าหาญ, Joe, คนกล้าหาญ

-brave- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, 勇猛] bold and powerful; brave and fierce
勇略[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, 勇略] brave and cunning
拼命三郎[pīn mìng sān láng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, 拼命三郎] brave man, willing to risk his life
美丽新世界[Měi lì xīn shì jiè, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 美丽新世界 / 美麗新世界] Brave new world, novel by Aldoux Huxley 阿道司·赫胥黎|阿道司·赫胥黎
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 侠 / 俠] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
勇士[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, 勇士] a warrior; a brave person

-brave- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーブ;ブレイヴ[, bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave
剛の者[ごうのもの, gounomono] (n) very strong person; brave warrior; veteran
勇婦[ゆうふ, yuufu] (n) heroine; brave woman
勇猛無比[ゆうもうむひ, yuumoumuhi] (n,adj-na,adj-no) most brave; as brave as any; unmatched for valor
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave
女傑[じょけつ, joketsu] (n) brave woman; heroine; lady of character; Amazon
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
猛将[もうしょう, moushou] (n) brave general; brave warrior; courageous general
甲斐甲斐しい[かいがいしい, kaigaishii] (adj-i) gallant; heroic; brave
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man
突く(P);衝く;撞く;捺く[つく, tsuku] (v5k,vt) (1) to prick; to stab; (2) to poke; to prod; to push; to thrust; to nudge; to hit; to strike; (3) to use (a cane); to prop oneself up with; to press against (the floor, etc.); (4) to attack; (5) to brave (the rain, etc.); (P)
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior

-brave- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; courageous ; doughty FR: brave ; vaillant ; preux
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave a storm ; get through a storm FR: braver la tempête
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ห้าวหาญ[adj.] (hāohān) EN: brave ; fearless ; intrepid FR: brave
ฮึกหาญ[adj.] (heuk-hān) EN: fiery ; raring to go ; high-spirited ; brave FR:
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหิมหาญ[adj.] (hoēmhān) EN: brave ; courageous FR: courageux
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
เก่งกาจ[v.] (kengkāt) EN: be brave FR:
เก่งกล้า[adj.] (kengklā) EN: brave FR:
เก่งกล้าสามารถ[adj.] (kengklāsāmā) EN: brave FR:
แข็งกล้า[adj.] (khaengklā) EN: brave FR:
คนกล้า[n. exp.] (khon klā) EN: braver FR: brave [m]
กล้า[v.] (klā) EN: dare ; venture ; be brave FR: oser ; tenter ; faire preuve d'audace ; avoir le courage de ; faire face à ; défier
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
แกล้วกล้า[adj.] (klaeo klā) EN: brave ; courageous ; bold ; audacious ; daring FR:
กล้าหาญ[adj.] (klā hān) EN: courageous ; bold ; brave ; brave and bold ; audacious FR: courageux ; audacieux ; brave ; hardi
กล้าแข็ง[adj.] (klā khaeng) EN: strong ; stalwart ; powerful ; tough ; brave and strong FR:
แกว่น[adj.] (kwaēn) EN: brave FR:
องอาจ[adj.] (ong-āt) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous FR: courageux ; brave ; vaillant ; gaillard
ป้ำ[adj.] (pam) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed FR: brave ; généreux
เผชิญ[v.] (phachoēn) EN: face ; confront ; be faced with ; be confronted with ; brave ; meet FR: affronter ; faire face à ; se confronter à ; braver ; lutter contre
ผจัญ[v.] (phajan) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ผจญกับมรสุม[v. exp.] (phajon kap ) EN: brave the storm FR: braver la tempête
พิริยโยธา[n.] (phiriyayōth) EN: brave warrior FR:
สมิง[n.] (saming) EN: brave warrior FR:
เสี่ยง[v.] (sīeng) EN: gamble ; risk ; chance ; brave FR: risquer ; aventurer
สูร[adj.] (sūn = sūra) EN: brave ; courageous FR:
วิกรม[adj.] (wikrom) EN: brave FR:
วิระ[adj.] (wira) EN: brave FR:
วิร-[pref.] (wira-) EN: brave FR: brave ; héroïque
วีระ[adj.] (wīra) EN: brave FR: brave ; héroïque
วีรชน[n.] (wīrachon) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people ; brave people FR: héros [mpl]
วิสารทะ[adj.] (wisāsaratha) EN: brave ; skilled ; clever FR:
ยอดชาย[n. exp.] (yøt chāi) EN: best of men ; great guy ; perfect man FR: homme brave [m] ; homme au grand coeur [m] ; homme parfait [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -brave-
Back to top