ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gallant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gallant*, -gallant-

gallant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gallant (adj.) ที่กล้าหาญ
gallant (adj.) สุภาพ
gallant (n.) บุรุษที่กล้าหาญ See also: ผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ผู้กล้า Syn. hero, heroine, knight, champion Ops. dastard, coward
gallant (vt.) กระทำตนเป็นคนรักของ (ผู้หญิง) See also: ไปเป็นเพื่อน
gallantly (adv.) อย่างน่าคบหา See also: อย่างมีมิตรไมตรี
gallantry (n.) ความกล้าหาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
gallanty show(กะแลน'ที) n. ละครเงาที่เป็นละครใบ้
English-Thai: Nontri Dictionary
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าชู้ (adj.) gallant See also: licentious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน
These were given to me by a very gallant gentleman.โดยเป็นสุภาพบุรุษที่กล้าหาญ มาก
Look at what remains ofyour gallant scouts.จองมงดูเขาซะ หน่วยสอดแนมของพวกเจ้า
That's very gallant of you.เธ„เธธเธ“เธ„เธ‡เธซเนˆเธงเธ‡เนƒเธขเน€เธ˜เธญเธกเธฒเธเธชเธดเธ™เธฐ, เธœเธนเน‰เธšเธธเธเธฃเธธเธ.
Burgess takes the rap, does a bit of time, Gallant walks.เบอร์เกสถูกตัดสินลงโทษติดคุกไม่นาน กาลลันท์ลอยนวลไปได้
Yeah, well, that's very gallant of you, but you can stop bracing.คุณกล้าหาญมากค่ะ แต่ไม่ต้องแล้วล่ะ
You raised a gallant young man.ท่านเลี้ยงดูชายที่น่าชื่นชม
Gallant is a family man with a serious job, credit crunched, and mortgaged up the wazoo.ประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และจำนองทรัพย์สิน
That's father's ship. A unified fleet. Isn't it gallant?นั่นเรือรบของพ่อในกองทัพร่วม สง่างามมากใช่ไหม
So gallant, Sir Knight. Still tilting windmills, I see.ช่างกล้านักอัศวิน ยังกวัดแกว่งดาบใส่กังหันลม
Brian is a cowardly degenerate who gallantly seeks to place the blame on sweet Elizabethไบรอันมันขี้ขลาดลงเรื่อย ๆ แต่ก็กล้าพอที่จะลงโทษ หวานใจตัวเอง เอลิซาเบธ
How gallant, but irrelevant.ช่างหล้าหาญ แต่ไม่เกี่ยวกัน

gallant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, 英勇] bravery; gallant; valiant
矫矫[jiǎo jiǎo, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, 矫矫 / 矯矯] gallant; brave; pre-eminent
雄赳赳[xióng jiū jiū, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄡ, 雄赳赳] valiantly; gallantly

gallant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侠女;俠女(oK)[きょうじょ, kyoujo] (n) gallant woman
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad
伊達衆[だてしゅう, dateshuu] (n) dandy; gallant; chivalrous person
侠勇[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
勇み肌[いさみはだ, isamihada] (n) gallantry
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry
武侠[ぶきょう, bukyou] (n) chivalry; gallantry; heroism
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P)
甲斐甲斐しい[かいがいしい, kaigaishii] (adj-i) gallant; heroic; brave
競い肌[きおいはだ, kioihada] (n) manliness; gallantry
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure
颯爽[さっそう, sassou] (adj-t,adv-to) gallant; dashing; jaunty
鯔背[いなせ, inase] (adj-na) (uk) (arch) gallant; dashing; smart

gallant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าชู้[n.] (jaochū) EN: lady's man ; beau ; gallant ; womanizer ; blood FR: petit maître [m] ; galant [m]
เจ้าชู้[adj.] (jaochū) EN: gallant ; licentious ; amorous FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire

gallant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
galant {adj} | galanter | am galantestengallant | more gallant | most gallant
Bramsegel {n} [naut.]topgallant sail
Galanterie {f}gallantry
galant {adv}gallantly
Tapferkeit {f}gallantry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gallant
Back to top