ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chide*, -chide-

chide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chide (vt.) ดุด่า Syn. scold, berate, criticize
chide (vi.) ดุด่า
English-Thai: HOPE Dictionary
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
English-Thai: Nontri Dictionary
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพะเนียง (n.) Archidendron jiringa Nielsen Syn. เนียง
พะเนียง (n.) Archidendron jiringa Nielsen Syn. เนียง, ต้นพะเนียง
เนียง (n.) Archidendron jiringa Nielsen Syn. ต้นพะเนียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it isn't the police, it means Kai is communicating with Melchidec.ถ้าไม่ใช่ตำรวจ หมายความว่า คาอิติดต่อกับเมลชิเดค
When you told me that Chairman Yang was Melchidec.ตอนที่เธอบอกฉันว่า ประธานหยางคือเมลชิเดค
Melchidec is not an easy guy to find.เมลชิเดคไม่ใช่คนที่จะเจอได้ง่ายๆ
I told you to find Melchidec, and whatever happened, you did find him.ฉันให้คุณตามหาเมลชิเดค ถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่คุณก็พบตัวเขาแล้ว
Is this the after-effect of being chided by my father yesterday?มันเป็นผลข้างเคียงที่ถูกพ่อฉันตีที่หัวใช่มั้ย

chide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喝叱[hē chì, ㄏㄜ ㄔˋ, 喝叱] chide

chide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL
エイチディー[, eichidei-] (n) {comp} HD
エイチディーエルシー[, eichidei-erushi-] (n) {comp} HDLC
エフディーエイチディー[, efudei-eichidei-] (n) {comp} FDHD
ニーエイチディー[, ni-eichidei-] (n) {comp} 2HD
マルチディスプレイ[, maruchideisupurei] (n) {comp} multi-display
内弟子[うちでし, uchideshi] (n) private pupil; apprentice
十七殿[じゅうしちでん, juushichiden] (n) (See 内裏・1) seventeen main pavilions of the imperial palace
口では大阪の城も建つ[くちではおおさかのしろもたつ, kuchidehaoosakanoshiromotatsu] (exp) (id) easier said than done; if it's just talking you can even build Osaka Castle
口でやる[くちでやる, kuchideyaru] (exp,v5r) (vulg) to carry out fellatio; to give someone head
山の神[やまのかみ;ヤマノカミ, yamanokami ; yamanokami] (n) (1) (やまのかみ only) mountain god; (2) (やまのかみ only) (col) one's wife (sometimes esp. a nagging wife); (3) (uk) roughskin sculpin (Trachidermus fasciatus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD
ニーエイチディー[にーえいちでいー, ni-eichidei-] 2HD
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth)

chide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่อนว่า[v. exp.] (khǿn wā) EN: chide ; make a biting remark FR: faire une remarque désobligeante
ชะเนียง[n.] (chanīeng) EN: Archidendron jiringa FR: Archidendron jiringa
ดอกกล้วยไม้[n. exp.] (døk klūaymā) EN: orchid FR: orchidée [f]
เอื้อง[n.] (eūang) EN: Dendrobium ; orchid FR: orchidée [f]
กล้วยไม้[n.] (klūaymāi) EN: orchid FR: orchidée [f]
ลูกเนียง[n. exp.] (lūk nīeng) EN: seeds of the tree Archidendron jiringa ; Luk Nieng Tree FR:
น้ำมันถั่วลิสง[n. exp.] (nāmman thūa) EN: groundnut oil FR: huile d'arachide [f]
เนียง[n.] (nīeng) EN: Archidendron jiringa FR: Archidendron jiringa
พะเนียง[n.] (phanīeng) EN: Jengkol ; Dogfrui ; Luk Nieng Tree ; Archidendron jiringa ; Archidendron pauciflorum FR:
ไร่ถั่วลิสง[n. exp.] (rai thūalis) EN: peanut plantation FR: champ d'arachide [m]
โรคภูมิแพ้ถั่วลิสง[n. exp.] (rōk phūmpha) EN: FR: allergie à l'arachide [f] ; allergie aux cacahuètes [f]
ถั่วลิสง[n.] (thūalisong) EN: peanut ; Arachis hypogaea FR: arachide [f] ; cacahuète [f] ; Arachis hypogaea
ถั่วยี่สง[n.] (thūayīsong) EN: peanut ; Arachis hypogaea FR: arachide [f] ; cacahuète [f] ; Arachis hypogaea
หวาย[n.] (wāi) EN: FR: [variété d'orchidée]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chide
Back to top