ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liability*, -liability-

liability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liability (n.) หนี้สิน See also: หนี้ Syn. debt
English-Thai: HOPE Dictionary
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
English-Thai: Nontri Dictionary
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liability๑. ความรับผิด๒. หนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สินใช้ (n.) liability
ความน่านับถือ (n.) reliability See also: faithfulness, trust Syn. ความน่าไว้วางใจ Ops. ความไม่น่าเชื่อถือ, ความไม่ไว้วางใจ
ความน่าเชื่อถือ (n.) reliability See also: faithfulness, trust Syn. ความน่าไว้วางใจ, ความน่านับถือ Ops. ความไม่น่าเชื่อถือ, ความไม่ไว้วางใจ
ความน่าไว้วางใจ (n.) reliability See also: faithfulness, trust Syn. ความน่านับถือ Ops. ความไม่น่าเชื่อถือ, ความไม่ไว้วางใจ
ความเชื่อถือได้ (n.) reliability See also: dependability, trustworthiness, trustiness Syn. ความน่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a liability issue, and I'm afraid the board has already passed the motion.พวกเธอมีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ และครูก็ต้องบอกว่า คณะกรรมการร.ร.ได้ผ่านญัตตินี้แล้ว
Listen, I don't agree with Casey that you would be a liability on this mission.นี่ ฉันไม่เห็นด้วยกับเคซี่ ที่ว่าคุณจะทำภารกิจพัง
It's just some liability stuff.มันเป็นเพียงเอกสารเซ็นยินยอม
The hospital's a little nervous about the liability issues.โรงพยาบาลเป็นกังวลเล็กน้อย เรื่องค่าใช่จ่ายในการรักษา
Is a liability the club can't afford.ก็เป็นภาระที่ทางคลับแบกไว้ไม่ไหว
I'm a liability to you now.ผมจะกลายเป็นภาระ ของคุณต่อจากนี้
I knowou people see me as a liability now.ฉันรู้ว่าพวกนายกำลังมองฉันเป็นคนผิด
No, it's just a liability thing.มันแค่ตามหน้าที่เขาน่ะ
It's a liability issue, that's all, in case somebody gets hurt.มันจ่ายหนี้ได้ ก็แค่นั้นเอง หากว่ามีใครได้รับบาดเจ็บ
Saegusa Minami's parents have said that they want to look into the principal's liability in this incident.ผุ้ปกครองของซาเอกุสะ มินามิบอกว่าอยากให้อาจารย์ใหญ่ แสดงความรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
So I thought I'd review our liability insurance,และฉันก็คิดว่าฉันต้อง ทบทวนเรื่องประกันความรับผิดชอบของเรา
Division won't tolerate that kind of physical liability in a recruit.ดิวิชั่นจะไม่ยอมให้ ลูกจ้างมีข้อจำกัดทางกายแบบนั้น

liability ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流动负债[liú dòng fù zhài, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, 流动负债 / 流動負債] current liability
可信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 可信度] degree of credibility; reliability
可靠性[kě kào xìng, ㄎㄜˇ ㄎㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 可靠性] reliability

liability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般責任[いっぱんせきにん, ippansekinin] (n) public liability
有限責任会社[ゆうげんせきにんがいしゃ;ゆうげんせきにんかいしゃ, yuugensekiningaisha ; yuugensekininkaisha] (n) limited liability company (US, Australia, etc.); LLC
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability
無限責任[むげんせきにん, mugensekinin] (n) unlimited liability
自動車損害賠償責任保険[じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん, jidoushasongaibaishousekininhoken] (n) mandatory vehicle liability insurance
自賠責保険[じばいせきほけん, jibaisekihoken] (n) (abbr) (See 自動車損害賠償責任保険) mandatory vehicle liability insurance
過失責任主義[かしつせきにんしゅぎ, kashitsusekininshugi] (n) (See 無過失責任主義) fault liability principle
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] (n) {comp} service reliability
ライアビリティー[, raiabiritei-] (n) liability; (P)
リライアビリティー[, riraiabiritei-] (n) reliability
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P)
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc.
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P)
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability
頼り甲斐[たよりがい, tayorigai] (n,adj-no) reliability; trustworthiness; dependability
Japanese-English: COMDICT Dictionary
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence

liability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักกลบลบหนี้[n.] (hakkloplopn) EN: offset a debt ; erase a liability FR:
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanp) EN: personal liability insurance FR:
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen ) EN: exclusion of liability ; exemption from liability FR:
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability FR:
ความรับผิด[n.] (khwām rapph) EN: liability ; accountability ; responsability FR:
ความรับผิดชอบทางแพ่ง[n. exp.] (khwām rapph) EN: civil liability FR:
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์[n. exp.] (khwām rapph) EN: product liability FR:
ความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น[n. exp.] (khwām rapph) EN: vicarious liability FR:
ความรับผิดในทางอาญา[n. exp.] (khwām rapph) EN: criminal liability FR:
ความรับผิดร่วมกัน[n. exp.] (khwām rapph) EN: joint liability FR:
ความรับผิดทางแพ่ง[n. exp.] (khwām rapph) EN: civil liability FR:
หนี้สิน[n.] (nīsin) EN: debt ; obligation ; liability ; liabilities [pl] ; indebtedness FR: dette [f] ; passif [m] ; obligation [f] ; endettement [m]
หนี้สินโดยประมาณ[n. exp.] (nīsin dōi p) EN: estimated liability FR:
หนี้สินอื่น[n. exp.] (nīsin eūn) EN: other liability FR:
หนี้สินค้างจ่าย[n. exp.] (nīsin khāng) EN: accured liability FR:
หนี้สินระยะสั้น [n. exp.] (nīsin raya ) EN: short-term liability ; short-term liabilities FR:
หนี้สินระยะยาว[n. exp.] (nīsin raya ) EN: long-term liabilities ; long-term liability ; long-term debt FR: dette à long terme [f]
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น[n. exp.] (nīsin thī ā) EN: contingent liability FR:
พันธกรรม[n.] (phanthakam) EN: legal liability FR:
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; accept liability (for) ; be accountable for ; bear ; shoulder FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de ; assumer
สินใช้[n.] (sinchai) EN: liability FR:
ข้อกำหนดว่าจะไม่ต้องรับผิด[n. exp.] (khøkamnot w) EN: non-liability clause FR:
ความเชื่อถือได้[n. exp.] (khwām cheūa) EN: reliability FR:
ความเชื่อถือไม่ได้[n. exp.] (khwām cheūa) EN: unreliability FR:
ความน่าเชื่อถือ[n. exp.] (khwām nā ch) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความเที่ยง[n.] (khwām thīen) EN: accuracy ; reliability FR: fiabilité [f]
ความไว้วางใจ[n. exp.] (khwām waiwā) EN: trustworthiness ; reliability FR: confiance [f]
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง[n. exp.] (samprasit k) EN: reliability coefficient FR:
ถีนะ[n.] (thīna) EN: sloth ; unwieldiness ; impliability ; morbid state of mind FR:

liability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfallhaftpflicht {f}accident liability
Gesamtversicherungssumme {f}aggregate liability
Haftungsübernahme {f}assumption of liability
Entstehung {f} des Schadensincursion of liability
Produkthaftung {f}product liability
Gefährdungshaftung {f}absolute liability
Vertrauensniveau {n}level of reliability
Funktionsfähigkeit {f}reliability performance
Zuverlässigkeitsprüfung {f}reliability test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liability
Back to top