ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shooting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shooting*, -shooting-

shooting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shooting (n.) การลอบสังหาร See also: การลอบฆ่า Syn. killing
shooting (n.) กีฬากลางแจ้ง (การล่าสัตว์, การยิงนก, การตกปลา) Syn. hunt
shooting (n.) การยิงปืน See also: การใช้ปืน Syn. firing
shooting gallery (n.) สนามยิงปืน
shooting star (n.) ดาวตก See also: ผีพุ่งใต้ Syn. meteor, falling star, fireball
English-Thai: Nontri Dictionary
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shootingการยิง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถ่ายทำภาพยนตร์ (n.) shooting See also: filming
สนามยิงปืน (n.) shooting gallery Syn. สนามเป้า
สนามเป้า (n.) shooting gallery
ห้าง (n.) shooting stand See also: scaffold
กลาบาต (n.) shooting star See also: falling star, meteor Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต
อุกลาบาต (n.) shooting star See also: falling star, meteor Syn. อุกกาบาต

shooting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漆弹[qī dàn, ㄑㄧ ㄉㄢˋ, 漆弹 / 漆彈] paintball (sport involving shooting gelatin paintballs)
劲射[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, 劲射 / 勁射] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer)
射杀[shè shā, ㄕㄜˋ ㄕㄚ, 射杀 / 射殺] shooting to death; to gun down
靶场[bǎ chǎng, ㄅㄚˇ ㄔㄤˇ, 靶场 / 靶場] shooting range; range
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, 监制 / 監製] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films
骑射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, 骑射 / 騎射] equestrian archery; riding and shooting
交火[jiāo huǒ, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˇ, 交火] fire-fight; shooting

shooting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クランクアップ[, kurankuappu] (n,vs) finish shooting (wasei
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting
シューティングゲーム[, shu-teinguge-mu] (n) {comp} shooting game
スキート射撃[スキートしゃげき, suki-to shageki] (n) skeet shooting
にょきにょき[, nyokinyoki] (adv) shooting up one after another
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve
下萌え[したもえ, shitamoe] (n) sprout of a plant shooting from under the soil
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.)
夜這星;夜這い星;婚星[よばいぼし, yobaiboshi] (n) meteor; shooting star
天測[てんそく, tensoku] (n) astronomical observation; shooting the sun
撮影台本[さつえいだいほん, satsueidaihon] (n) shooting script (film, television); continuity
流れ星[ながれぼし, nagareboshi] (n) shooting star; meteor; (P)
盲射[もうしゃ, mousha] (n,vs) shooting wildly
空撮[くうさつ, kuusatsu] (n,vs) shooting from a high level; helicopter shot
連写[れんしゃ, rensha] (n,vs) continuous shooting (photography); consecutive shooting; rapid shooting
銃刑[じゅうけい, juukei] (n) execute by shooting to death (by firing squad)
騎射[きしゃ, kisha] (n,vs) shooting on horseback; equestrian archery
鳥打ち;鳥撃ち[とりうち, toriuchi] (n) fowling; shooting birds
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest
射撃[しゃげき, shageki] (n,vs) firing; shooting; fire; gunshot; marksmanship; (P)
狙い撃ち[ねらいうち, neraiuchi] (n,vs) sharpshooting; shooting; sniping
発射[はっしゃ, hassha] (n,vs) firing; shooting; discharge; catapult; ejaculation (sl); (P)

shooting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphay) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script FR: scénario [m] ; script [m]
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ห่าง[n.] (hāng) EN: shooting stand FR:
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold FR:
เหตุกราดยิง[n. exp.] (hēt krāt yi) EN: mass shooting FR: tuerie [f] ; fusillade [f]
การถ่ายทำภาพยนตร์[n. exp.] (kān thāitha) EN: shooting ; filming FR:
ผีพุ่งไต้[n.] (phīphungtai) EN: meteor ; shooting star FR:
ยิงเป้า[v.] (yingpao) EN: execute by shooting FR: fusiller
ยิงเป้า[v. exp.] (ying pao) EN: fire at a target ; do target shooting ; do target practice FR: tirer à la cible
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: troubleshooting FR:

shooting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entenjagd {f}duck shooting
Schießplatz {m}firing range; shooting range
Scharfschießen {n}live shooting
Scheibenschießen {n}target practice; target shooting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shooting
Back to top