ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advent*, -advent-

advent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advent (n.) การมาถึง (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ) See also: การปรากฎตัว (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ) Syn. arrival, coming
Advent Sunday (n.) วันอาทิตย์ที่สี่ก่อนวันคริสต์มาส
Adventist (n.) สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน See also: สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสต์จะมาจุติในโลกอีก
adventitious (adj.) ที่เพิ่มขึ้นมาเอง See also: ที่เพิ่มหรืองอกขึ้นมาแบบไม่ปกติ
adventure (n.) การเก็งกำไร
adventure (n.) การผจญภัย See also: การเสี่ยงภัย
adventure (n.) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น Syn. exploit, venture, escapade
adventure (vt.) เสี่ยง See also: เสี่ยงอันตราย Syn. risk, venture
adventuresome (adj.) กล้า See also: ชอบผจญภัย Syn. adventurous
adventurous (adj.) ชอบผจญภัย See also: ชอบเสี่ยงภัย Syn. adventuresome
English-Thai: HOPE Dictionary
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
English-Thai: Nontri Dictionary
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adventitiousพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventiveพลัดถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventitiaแอดเวนติเซีย, ชั้นนอก, ผนังชั้นนอก [การแพทย์]
Adventitiousเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผจญภัย (n.) adventure See also: risk, venture, chance, undertaking Syn. การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย
การเสี่ยงภัย (n.) adventure See also: risk, venture, chance, undertaking Syn. การเสี่ยงอันตราย
การเสี่ยงอันตราย (n.) adventure See also: risk, venture, chance, undertaking Syn. การเสี่ยงภัย
นักผจญภัย (n.) adventurer See also: adventurist, explorer, adventure seeker
ผาดโผน (adv.) adventurously See also: daringly, dangerously Syn. โลดโผน, หวาดเสียว
ผจญภัย (v.) take adventure See also: encounter, face danger, take the risk, dare Syn. เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย
หวาดเสียว (v.) be adventurous See also: be soul-stirring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the advent of Lord Akira!อากิระ ได้กำเนิดแล้ว!
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง
The advent of the nuclear age may have accelerated the mutation process.การมาถึงของยุคนิวเคลียร์ อาจจะเป็นตัวเร่งขั้นตอนของการกลายพันธุ์
Matter of fact, they're a veritable advent calendar of salaciousness.มันน่าจะมีปฏิทินรูปโป๊ติดไว้ด้วย
By Robespierre, at the advent of the French Revolution.โดยโร้ปสเปียร์ที่แอดเวนท์ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส
Haven't you been keeping your advent calendar?ลูกไม่ได้เก็บปฏิทินวันคริสมาสต์ไว้หรือไงจ๊ะ
Cuba was a surveillance state long before the advent of security cameras and digital networking.คิวบาเป็นรัฐที่มีความระมัดระวัง มานานก่อนที่จะมี กล้องวงจรปิด หรือเครือข่ายดิจิตอลซะอีก
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
All the people in Sarkhan are united... against the American military adventure here, and we will not be compromised.{\cHFFFFFF}ทุกคนใน Sarkhan เป็นปึกแผ่น ... {\cHFFFFFF}กับชาวอเมริกัน การผจญภัยของทหารที่นี่ {\cHFFFFFF}และเราจะไม่ถูกทำลาย
What military adventure?{\cHFFFFFF}สิ่งที่ทหารผจญภัย?
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ
And none the worse for our adventures.และไม่มีใครที่เลวร้ายยิ่งสำหรับการ ผจญภัยของเรา

advent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣降临节 / 耶穌降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 降临节 / 降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, 哈克贝利・芬历险记 / 哈克貝利・芬歷險記] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, 汤姆・索亚历险记 / 湯姆・索亞歷險記] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
到来[dào lái, ㄉㄠˋ ㄌㄞˊ, 到来 / 到來] arrival; advent
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , 斯坦因] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, 奇遇] happy encounter; fortuitous meeting; adventure
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
不定[bù dìng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 不定] indefinite; adventitious; indeterminate
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拚] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拼 / 拚] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous

advent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再臨[さいりん, sairin] (n,vs) second coming; second advent
再降臨[さいこうりん, saikourin] (n) Second Advent
好機到来[こうきとうらい, koukitourai] (n) advent of a golden opportunity
訓仮名[くんがな, kungana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their kun-yomi, regardless of meaning
音仮名[おんがな, ongana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their on-yomi, regardless of meaning
アドベンチャー[, adobencha-] (n) adventure; (P)
アドベンチャーゲーム[, adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports
アドベンチャラス;アドゥベンチャラス[, adobencharasu ; adoubencharasu] (adj-f) adventurous
アバンチュール;アヴァンチュール[, abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre
再来[さいらい, sairai] (n,vs) return; second coming; second advent; reincarnation; (P)
再臨派[さいりんは, sairinha] (n) Adventists
冒険家[ぼうけんか, boukenka] (n) adventurer
冒険心[ぼうけんしん, boukenshin] (n) adventurous spirit; sense of adventure
冒険的[ぼうけんてき, boukenteki] (adj-na) adventurous; risky; hazardous; perilous
冒険者[ぼうけんしゃ, boukensha] (n) adventurer
大冒険[だいぼうけん, daibouken] (n) great adventure
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale
退嬰的[たいえいてき, taieiteki] (adj-na) conservative; unadventurous
降臨[こうりん, kourin] (n,vs) advent; descent
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer)
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune

advent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกำเนิด[n.] (kān kamnoēt) EN: occurrence ; production ; advent FR:
การมาถึง[n. exp.] (kān mā theu) EN: arrival ; advent FR: arrivée [f]
การปรากฏ[n.] (kān prākot) EN: apparition ; advent ; appearance FR: apparition [f]
ชอบผจญภัย[adj.] (chøp phajon) EN: adventurous FR: aventureux
ชอบเสี่ยงภัย[adj.] (chøp sīengp) EN: adventurous ; audacious FR:
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
การผจญภัย[n.] (kān phajonp) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking FR: aventure [f]
การผจญภัยของตินติน[n. exp.] (kān phajonp) EN: The Adventures of Tintin FR: les aventures de Tintin [fpl]
การเสี่ยงอันตราย[n. exp.] (kān sīeng a) EN: adventure FR:
การเสี่ยงภัย[n.] (kān sīengph) EN: adventure FR:
ฆ่าคนโดยบังเอิญ[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death by accident ; kill by misadventure FR: tuer involontairement
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (kham kling ) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands FR:
ค่อนข้างเสี่ยง[adj.] (khǿnkhāng s) EN: adventurous FR: aventureux
เคราะห์หามยามร้าย[n.] (khrǿhāmyāmr) EN: misfortune ; bad luck ; misadventure ; mischance ; misery FR: mauvaise fortune [f]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; bad luck ; misadventure ; mischance FR:
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
นักผจญภัย[n.] (nak phajonp) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker FR: aventurier [m]
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; face danger ; take the risk ; dare ; encounter FR: s'aventurer
ผาดโผน[adv.] (phātphōn) EN: adventurously ; daringly ; dangerously FR:
ผู้เสี่ยงโชค[n. exp.] (phū sīeng c) EN: adventurer FR: aventurier [m]
สนามแห่งการผจญภัย[n. exp.] (sanām haeng) EN: adventure playground FR:
วัชพืช[n.] (watchapheūt) EN: weed flora ; weed FR: mauvaise herbe [f] ; plante adventice [f]
หวาดเสียว[v.] (wātsīo) EN: be adventurous ; be soul-stirring FR:

advent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adventswochenende {n}weekend in Advent
Totensonntag {m}Sunday before Advent on which the dead are commemorated
Adventszeit {f}advent season
Advent {m}advent
Adventsingen {n}Advent choral concert
Adventskalender {m}Advent calendar
Fröbelstern {m}; gefalteter AdventssternAdvent Star; Moravian star
Streulicht {n}adventitious light
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
Abenteuerspielplatz {m}adventure playground
Abenteuerroman {m}adventure novel
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation
Abenteurergeist {m}adventurous spirit
Abenteuerdrang {m}spirit of adventure
Abenteuerlust {f}spirit of adventure
abenteuerlich; abenteuerlustig; gewagt {adj}adventurous
abenteuerlich {adv}adventurously
unternehmungslustig; kühn {adj}adventurous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advent
Back to top