ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daringly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daringly*, -daringly-

daringly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daringly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ Syn. bravely, boldly

daringly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P)

daringly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผาดโผน[adv.] (phātphōn) EN: adventurously ; daringly ; dangerously FR:
หรา[adv.] (rā) EN: daringly ; unhesitatingly ; quickly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daringly
Back to top