ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confederate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confederate*, -confederate-

confederate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confederate (vi.) รวมกลุ่มกัน
confederate (vt.) รวมกลุ่มกัน Syn. ally, unite
confederate with (phrv.) รวมกันเป็นสมาพันธ์ (กับชาติอื่น) See also: รวมตัวกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
English-Thai: Nontri Dictionary
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have a confederate who signals you.มีคนส่งสัญญาณบอกคุณล่ะสิ
A letter from Queen Victoria to the Confederate General Albert Pike?จดหมายจากราชินีวิตอเรีย ถึงนายพลฝ่ายใต้อัลเบิร์ด ไพค์
Seems the dear old queen was partial to the Confederate cause.ดูเหมือนพระนางจะสนับสนุน อุดมการณ์ฝ่ายใต้
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย
Had lee's confederate soldiers outflanked at appomattox.ทหารของพันธมิตรได้มีชัยเหนือกว่าที่แอพโพมาท๊อกซ์
All the training the Confederate Army gave me was useless against the newborns.ที่ถูกฝึกมาในกองทัพสหพันธรัฐ\ นใช้ปราบพวกเกิดใหม่ไม่ไ้ด้เลย
I am Major General Jedediah Garrett of the Confederate Army, and we are...ผมนายพลใหญ่เจดีเดีย กาเร็ท แห่งกองพลสันนิบาต และพวกเรา...
I bought a confederate fighter, okay?ผมซื้อคอนเฟเดอเรทมาคันหนึ่ง
My confederate party's in four hours --ปาร์ตี้คอนเฟเดอเรทของผม จะมีขึ้นในอีก 4 ชม.---
My nephew Devil Anse Hatfield proudly serves these here Confederate States of America.หลานชายฉัน ปิศาจแอนซี แฮตฟิลด์ รับใช้ฝ่ายสหพันธรัฐอเมริกาอย่างภาคภูมิ
Yeah, that's the fellow who found that sunken confederate ship ten years ago.ใช่ ชายคนที่พบ เรือคอนฟิเดอเรทที่จมไป เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
Yep, but this is the confederate tomb of the unknown soldier.ใช่แต่นี่เป็นสุสานสหพันธรัฐของทหารนิรนาม

confederate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA
南部連合国[なんぶれんごうこく, nanburengoukoku] (n) Confederate States of America; CSA
芙蓉[ふよう;フヨウ, fuyou ; fuyou] (n) (1) (uk) cotton rose (Hibiscus mutabilis); Confederate rose; dixie rosemallow; (2) lotus blossom
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose

confederate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พุดตาน[n.] (phuttān) EN: rose of Sharon ; cotton rose hibiscus ; changeable rose mallow ; confederate rose mallow FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confederate
Back to top