ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tat*, -tat-

tat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tat (vt.) ตี เตะ ตบ หรือทุบเบาๆ
tat (vi.) ตี เตะ ตบ หรือทุบเบาๆ
tateful (adj.) น่าอร่อย See also: น่ากิน, น่าลิ้มลอง Syn. delicious Ops. tasteless
taters (sl.) มันฝรั่ง
taters (sl.) หนาวเย็น
tatter (n.) ผ้าขี้ริ้ว See also: ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง, เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด Syn. rag, shred
tatterdemalion (n.) คนที่ใส่ชุดผ้าขี้ริ้ว See also: ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง, คนแต่งตัวปอนๆ Syn. slob
tattered (adj.) ซึ่งขาดรุ่งริ่ง See also: กะรุ่งกะริ่ง, ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย Syn. old, ragged
tatting (n.) รูปแบบการถักผ้าลูกไม้ด้วยกระสวย Syn. fringe, lace
tattle (vi.) ซุบซิบนินทา See also: นินทา Syn. chatter, piffle
tattle (vt.) เปิดเผยความลับ See also: เปิดเผยข่าว
tattle (vi.) พูดไร้สาระ See also: พูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง
tattle (n.) คนที่นินทา
tattle (n.) การนินทา See also: การซุบซิบนินทา
tattler (n.) ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ Syn. busybody, muckraker, snoop
tattletale (n.) ผู้เปิดเผยความลับ See also: คนที่เปิดเผยความลับหรือการกระทำที่ไม่ดีของผู้อื่น Syn. informer, talebearer, busybody, troblemaker
tattoo (n.) รอยสัก See also: ลายสัก, รูปสัก Syn. design, emblem, mark, symbol
tattoo (vt.) สักลายบนผิวหนัง See also: สัก
tattoo (n.) แตรเดี่ยว
tattoo (n.) การแสดงกลางแจ้งของทหาร
tattoo (n.) การตีกลองเป็นจังหวะสม่ำเสมอ
tattoo (n.) สัญญาณเรียกทหารกลับค่าย Syn. bugle call
tatty (adj.) หยาบ See also: หยาบคาย, ไม่เรียบร้อย, สกปรก, เลว, มีคุณภาพเลว
English-Thai: HOPE Dictionary
tatter(แทท'เทอะ) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง,เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
tattersn. ผ้าขี้ริ้ว. vt. ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว,ฉีกขาดรุ่งริ่ง vi. กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว
tattle(แทท'เทิล) vi.,vt.,n. (การ) เปิดเผยข่าว,เปิดเผยความลับ,คุย,นินทา,นินทา,พูดไม่เป็นสาระ,พูดมาก,ซุบซิบ,tattle on ทรยศโดยการเปิดเผยความลับ., See also: tattlingly adv.
tattler(แทท'เลอะ) n. ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ.
tattoo(เททู') n.รอยสัก,ลาย (รูป) สัก,การสัก vt. สัก,สักเป็นลาย, See also: tattooer,tattooist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tatter(n) ผ้าขี้ริ้ว,เศษผ้า
tatting(n) การถัก,การทอ
tattoo(n) การสัก,รอยสัก,รูปสัก,ลายสัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Tatlinismคตินิยมตัตลิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tattingการถักแท๊ต [TU Subject Heading]
Tattoo artistsช่างสัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนปากบอน (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากสว่าง, คนปากโป้ง
คนปากสว่าง (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากโป้ง
คนปากโป้ง (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง
นกกะปูด (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง
รอยสัก (n.) tattoo
สัก (v.) tattoo
การท่อง (n.) recitation See also: learning by heart, repetition
dict. (abbr.) คำย่อของ dictation, dictator หรือ dictionary
in loc. cit. (adv.) ในที่ๆ อ้างถึง (loc. cit มาจาก loco citato) See also: ตามที่กล่าวถึง Syn. loc. cit.
loc. cit. (abbr.) ตามที่อ้างอิงไว้ในข้อความที่กล่าวมาแล้ว (คำย่อของ loco citato)
rehab (n.) คำย่อของ rehabilitation Syn. renew, restore
rep (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
Rep. (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
U.S.A. (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
US (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) ) Syn. America
USA (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
USA (abbr.) สหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
กนอ. (n.) The Industrial Estate Authority of Thailand Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมการขนส่งทหารบก (n.) Military Transportation Department
กรมการขนส่งทหารเรือ (n.) Naval Transportation Department
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
Sir touching the statues isn't permittedท่านครับ ไม่อนุญาตให้สัมผัสรูปปั้นครับ
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
Did you get to the station on time?คุณไปถึงสถานีรถไฟตรงเวลาไหม?
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
If there's anything you need don't hesitate to askถ้ามีอะไรที่คุณต้องการอีกอย่าลังเลที่จะขอมา
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
I received an invitation, but I did not accept itฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
You should build your reputation on being honestคุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
I have no choice but to accept the invitationฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
You have to make your reputation on being honestคุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
It's gonna ruin your reputationมันกำลังจะทำลายชื่อเสียงคุณนะ
You feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูสภาพหรือยัง?
You're a lot more agitated than usualเธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ
It takes five minutes to get to the train stationมันใช้เวลา 5 นาทีที่จะไปถึงสถานีรถไฟ
We have to protect our reputationพวกเราต้องปกป้องชื่อเสียงของเรา
You're more concerned about your own reputationคุณน่ะห่วงเหลือเกินกับชื่อเสียงของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this old cop is telling ya the tit for tat can't go on.และตำรวจแก่จะบอกให้ หนามยอกต้องเอาหนามบ่งไม่ได้ผล
The tat on his throat.มีรอยสักในลำคอของเขา
Okay, how about you two? Look, I've got some extra tat sleeves.แล้วนายสองคนล่ะ ฉันมีปลอกแขนสำรองนะ
And it ain't gonna be tat kid.แต่ต้องไม่ใช่เด็กคนนั้น
The tat above her ass?รอยสักที่อยู่เหนือก้นของเธอ
I bet you a hundred dollars tat dog ran off to a house with air conditioning.ฉันวางเงินร้อยนึงเลย ไอ้หมาตัวนั้นคาบแอร์ จากบ้านเราหนีไปแน่ๆ
And isn't Stefan the one who wanted to make sure tat you live it?ไม่ใช่เพราะสเตฟานเท่านั้น ที่จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไป
You know, I get tat we're, uh... we're stuck together, but if we could maybe just skip the chitchat, it'd be great.ฉันก็เข้าใจนะว่า เราจำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกัน แต่ถ้าเราไม่ต้องสนทนากันมากนัก ก็คงจะดี
That's just a tat between friends, she'll get over it.เรื่องของเพื่อนน่ะ เดี๋ยวเขาก็ลืม
I like to tat up when I go to Skrillex concerts.ฉันชอบติดแทททูเวลาไปดูคอนเิสิร์ต Skrillex น่ะ
We tat the lace for your fucking curtains.พวกแรงงานชั้นต่ำ ที่คอยถักลูกไม้ชายผ้าม่านให้พวกคุณ
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช.

tat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 不正常状况 / 不正常狀況] abnormal state
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, 不经之谈 / 不經之談] absurd statement; cock-and-bull story
[zhēn, ㄓㄣ, 蓁] abundant, luxuriant vegetation
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
醋酸[cù suān, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, 醋酸] acetic acid (CH3COOH); acetate
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, 牛膝] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine)
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 超距作用] action at a distance (e.g. gravitational force)
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, 适配 / 適配] adaptation
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, 适配层 / 適配層] adaptation layer
装佯[zhuāng yáng, ㄓㄨㄤ ㄧㄤˊ, 装佯 / 裝佯] affectation
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 偟] agitated; alarmed
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
[sāo, ㄙㄠ, 慅] agitated
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
气囊[qì náng, ㄑㄧˋ ㄋㄤˊ, 气囊 / 氣囊] air sac; aerostat gasbag
亚拉巴马州[Yà lā bā mǎ zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, 亚拉巴马州 / 亞拉巴馬州] Alabama, US state
阿拉斯加[Ā lā sī jiā, ㄚ ㄌㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ, 阿拉斯加] Alaska, US state
阿拉斯加州[Ā lā sī jiā zhōu, ㄚ ㄌㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ ㄓㄡ, 阿拉斯加州] Alaska, US state
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 美国 / 美國] America; American; United States of America; USA
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 刽 / 劊] amputate, cut off
分析师[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, 分析师 / 分析師] analyst; commentator
旋转角[xuán zhuǎn jiǎo, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 旋转角 / 旋轉角] angle of rotation
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
[zhù, ㄓㄨˋ, 注 / 註] annotate
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
评注[píng zhù, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, 评注 / 評註] annotate; annotation; commentary; remark
诠释[quán shì, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ, 诠释 / 詮釋] annotate; annotation; expound; decode
恼人[nǎo rén, ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ, 恼人 / 惱人] annoying; irksome; to irritate
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿皮亚 / 阿皮亞] Apia, capital of the Independent State of Samoa
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
浮力定律[fú lì dìng lǜ, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 浮力定律] Archimedes' law of flotation
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, 矫 / 矯] argumentative; contentious
论法[lùn fǎ, ㄌㄨㄣˋ ㄈㄚˇ, 论法 / 論法] argumentation

tat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
あいたた;あいた;あいたっ[, aitata ; aita ; aitatsu] (int) (See 痛っ) Ouch!
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] (n) {comp} idle state; idle conditions
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen
アジ[, aji] (n) (abbr) (See アジテーション) agitation
アジタート[, ajita-to] (n) agitato (ita
アジテーション;アジテイション[, ajite-shon ; ajiteishon] (n) agitation
アジテーター[, ajite-ta-] (n) agitator
アジテイト;アジテート[, ajiteito ; ajite-to] (vs) agitate
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment
アスタチン[, asutachin] (n) astatine (At)
アセテート[, asete-to] (n) acetate
アセテートレーヨン[, asete-tore-yon] (n) acetate rayon
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation
アダプテーション[, adapute-shon] (n) adaptation
アダプテーションレイヤ[, adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] (n) {comp} address computation
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] (n) {comp} analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system)
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement
コンピュテーション[こんぴゅてーしょん, konpyute-shon] computation
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no)
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
二つ[ふたつ, futatsu] Thai: สอง อัน
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative
叩く[たたく, tataku] Thai: ปรบมือ English: to clap
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
建つ[たつ, tatsu] Thai: (สร้าง)ขึ้น English: to stand
建つ[たつ, tatsu] Thai: (อาคาร)ปลูก English: to be built
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ดิ้นรนต่อสู้
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)
立つ[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
立つ[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect
立てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
[えき, eki] Thai: สถานี English: station

tat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างตัดผม[n. exp.] (chang tat p) EN: hairdresser ; barber FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างตัดผมชาย[n. exp.] (chang tat p) EN: FR: coiffeur pour hommes [m]
ช่างตัดรองเท้า[n. exp.] (chang tat r) EN: shoemaker ; cobbler FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ช่างตัดเสื้อ[n. exp.] (chang tat s) EN: dressmaker ; tailor FR: tailleur [m] ; couturier [m] ; couturière [f]
การตัดบัญชี[n. exp.] (kān tat ban) EN: amortization ; amortisation FR:
การตัดเอาออก [n.] (kān tat ao ) EN: ablation FR: ablation [f]
การตัดหางสุนัข[n. exp.] (kān tat hān) EN: docking FR:
การตัดหัว[n. exp.] (kān tat hūa) EN: decapitation FR: décapitation [f]
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi ) EN: disinheritance FR: privation de son héritage [f]
การตัดออก[n. exp.] (kān tat øk) EN: ablation FR: ablation [f]
การตัดออก[n. exp.] (kān tat øk) EN: cancelling ; cancelllation FR:
การตัดผม [n. exp.] (kān tat pho) EN: haircut FR: coupe de cheveux [f] ; coupe [f]
การตัดประสาทเวกัส[n. exp.] (kān tat pra) EN: vagotomy FR:
การตัดศีรษะ[n. exp.] (kān tat sīs) EN: beheading FR: décapitation [f]
การตัดต้นไม้[n. exp.] (kān tat ton) EN: FR: abattage d'arbres [m]
การตัดต้นไม้ใหญ่[n. exp.] (kān tat ton) EN: FR: abattage de gros arbres [m] ; abattage de grands arbres [m]
การตัดยอด[n. exp.] (kān tat yøt) EN: cut-off FR:
เก้าอี้ตัดผม [n. exp.] (kao-ī tat p) EN: barber's chair FR:
ขายตัดราคา[v. exp.] (khāi tat rā) EN: set at cut price ; undersell ; cute-rate sale FR:
ค่าตัดจำหน่าย[n. exp.] (khā tat jam) EN: amortization FR:
ฆ่าตัดคอ[v. exp.] (khā tat khø) EN: behead ; decapitate FR: décapiter
คีมตัดลวด[n. exp.] (khīm tat lū) EN: pincers ; pliers FR: pince coupante [f]
คู่ตัดเชือก[n. exp.] (khū tat che) EN: semifinalists FR:
มีดตัดเล็บ[n. exp.] (mīt tat lep) EN: nail clippers FR:
หน้าตัดดิน ; หน้าตัดของดิน[n. exp.] (nā tat din ) EN: soil horizon ; soil profile FR:
ภาคตัดบนระนาบ[n. exp.] (phāk tat bo) EN: plane section FR:
ภาคตัดฉาก[n. exp.] (phāk tat ch) EN: right section FR:
ภาคตัดขวาง[n. exp.] (phāk tat kh) EN: cross section FR:
ภาคตัดมัธยะ[n. exp.] (phāk tat ma) EN: medial section FR:
ภาคตัดทอง[n. exp.] (phāk tat th) EN: golden section FR:
ภาพตัดปะ[n. exp.] (phāp tat pa) EN: collage FR:
ภาพตัดต่อ[n. exp.] (phāp tat tø) EN: photomontage FR: photomontage [m]
พืชตัดต่อพันธุกรรม[n. exp.] (pheūt tat t) EN: genetically-modified plant ; genetically modified plant ; GM plant FR: plante génétiquement modifiée (PGM) [f]
ร้านตัดผม[n. exp.] (rān tat pho) EN: barber's ; barber shop FR: salon de coiffure [m]
ร้านตัดผมชาย[n. exp.] (rān tat pho) EN: FR: salon de coiffure pour hommes [m]
ร้านตัดเสื้อ[n. exp.] (rān tat seū) EN: tailor shop FR: tailleur [m]
ร้านตัดเสื้อสตรี[n. exp.] (rān tat seū) EN: dressmaker's shop FR:
ระยะตัดแกน x[n. exp.] (raya tat ka) EN: x-intercept FR:
ระยะตัดแกน z[n. exp.] (raya tat ka) EN: z-intercept FR:
ระยะตัดแกน y[n. exp.] (raya tat ka) EN: y-intercept FR:

tat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Abhorchen {n} (mit einem Stethoskop); Auskultation
Abstillen {n}ablactation
Abnormität {f} | Abnormitäten
Abweichung {f}; Abnormalität
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen
Zugangsbeschränkung {f}access limitations
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states
Nachlassverwaltung {f}administration of estates
Annoncenexpedition {f}advertisement representative
Luftbildauswertung {f}aerial photograph interpretation
Raumtransport {m}aerospace transportation
Vortäuschung {f} (von)affectation (of)
Agenturvertreter {m}agency representative
Aggregatzustand {m}aggregate state
Gesamtwert {m} der Einfuhraggregate value of importation
Agitation {f}agitation
Tätigkeit {f} | Tätigkeiten
Agitator {m}; Agitatorin
Agrarstaat {m}agrarian state
Agrarstatistik {f}agricultural statistics
Altbausanierung {f}area rehabilitation
Analogdarstellung {f}analog representation
Hilfsmaßzahl {f}ancillary statistic
Anerkennung {f}; Bestätigung
Angstzustand {m}anxiety state
Jahresabschluss {m}annual financial statement
Anonymität {f} | Anonymitäten
Antwortzustand {m}answer state
Namensgeberzeichen {n} (Fernschreiber); Stationskennung
Antiquität {f} | Antiquitäten
Apparatur {f}; Ausstattung
Anwendungsdokumentation {f}application documentation
Arbeit {f}; Tätigkeit
Argumentation {f}line of reasoning; argumentation
Argumentationshilfe {f}argumentation aid
Rüstungsbegrenzung {f}arms limitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tat
Back to top