ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

renew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *renew*, -renew-

renew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
renew (vt.) ทำใหม่ See also: เริ่มต้นใหม่, ทำขึ้นใหม่, ทำอีกครั้ง Syn. rebuild, redo, remake
renew (vi.) เริ่มใหม่ See also: เปลี่ยนใหม่ Syn. remake, resume
renew (vt.) ต่อสัญญา See also: ต่ออายุ Syn. extend, continue
renew (vt.) เปลี่ยนใหม่ See also: ซ่อมแซม Syn. repair, upgrade
renew (vt.) ทำให้มีพลังใหม่ See also: ทำให้มีชีวิตชีวาอีก, ชุบชีวิต Syn. refresh, revive
renewability (n.) การกลับสู่สภาพเดิม See also: การเริ่มใหม่
renewable (adj.) ซึ่งทำใหม่ได้ See also: ซึ่งต่ออายุใหม่, ซึ่งต่อสัญญาใหม่
renewable (adj.) (พลังงาน) ที่ไม่มีวันหมด
renewal (n.) การกลับสู่สภาพเดิม See also: การเริ่มใหม่ Syn. recurrence, recommencement, renovation
renewed (adj.) ซึ่งเริ่มใหม่ Syn. refreshed, restored
renewedly (adv.) โดยเริ่มใหม่
renewer (n.) ผู้เริ่มใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
renew(รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
renewทำใหม่, ต่ออายุ, ทำให้ใหม่ขึ้น, เริ่มต้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewable eventเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
renewalการต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาย (v.) renew See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate
ขยาย (v.) renew See also: extend, elongate, draw, protract
ต่อ (v.) renew See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate Syn. ขยาย
ต่อ (v.) renew See also: extend, elongate, draw, protract Syn. ขยาย
ต่ออายุ (v.) renew See also: prolong the life, extend one´s life, perform a long life ceremony, lengthen one´s life, prolong for more time Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา
สืบชะตา (v.) renew See also: prolong the life, extend one´s life, perform a long life ceremony, lengthen one´s life, prolong for more time Syn. ยืดอายุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll make very sure his friend doesn't renew his to you.และเขาคงทำให้มั่นใจด้วยว่า เพื่อนของเขาก็จะไม่เริ่มต้นใหม่ในการคุยกับเธออีก
I never expected Mr Bingley would renew his addresses. I am quite reconciled to that.ฉันไม่เคยหวังว่าคุณบิงลี่ย์จะมาเริ่มต้นใหม่ ในการพูดคุยกับฉันอีก ฉันค่อนข้างจะเคยชินกับมันแล้วล่ะ
But you do think he was intending to renew them?แต่เธอก็คิดว่าเขากำลังตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่ ในการเข้ามาพูดคุยใช่มั้ย
Sweet love, renew thy force.ที่รัก คิดใหม่เสียที!
I have to renew my gym membership.ฉันต้องไปต่ออายุสมาชิกยิม
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร
I shall not renew the sentiments which were so disgusting to you.ผมจะไม่เผยความในใจ ที่เป็นสิ่งน่ารังเกียจแก่คุณอีก
Or would she renew it?หรือ เธอจะฟื้นฟูศรัทธาใหม่?
With your blood you renew the world!With your blood you renew the world!
It might do you some good to renew your vows to heterosexuality.ไปโมฯมาซะ จะได้แมนเตมร้อยซะที
We must renew the blood of the family.เราต้องสร้างสายเลือดของตระกูลเราขึ้นใหม่อีกครั้ง
I have given the LAPD every opportunity to admit their mistake and renew the search for my son;ฉันให้โอกาสกรมตำรวจในการรับผิดชอบ กับความผิดพลาดของพวกเขา และเริ่มต้นค้นหาลูกชายฉันใหม่

renew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 续借 / 續借] extended borrowing (e.g. library renewal)
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四运动 / 五四運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
更新换代[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 更新换代 / 更新換代] reform and renewal; generational change
可再生[kě zài shēng, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ, 可再生] renewable (resource)
可再生原[kě zài shēng yuán, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄩㄢˊ, 可再生原] renewable resource
续订[xù dìng, ㄒㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, 续订 / 續訂] renew

renew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧交を温める[きゅうこうをあたためる, kyuukouwoatatameru] (exp,v1) to renew old friendship
アーバンリニューアル[, a-banrinyu-aru] (n) urban renewal
アーバンリニュアル[, a-banrinyuaru] (n) urban renewal
代謝[たいしゃ, taisha] (n,vs,adj-no) (abbr) renewal; regeneration; metabolism; (P)
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts
市区改正[しくかいせい, shikukaisei] (n) shiku-kaisei city planning; city renewal that occured in the Taisho and Meiji eras
改まる(P);革まる[あらたまる, aratamaru] (v5r,vi) (1) (See 改める) to be renewed; (2) to stand on ceremony; to be formal; (3) to take a turn for the worse; (P)
新陳代謝[しんちんたいしゃ, shinchintaisha] (n,vs) renewal; replacement; metabolism; (P)
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P)
書き換える(P);書換える;書き替える;書きかえる[かきかえる, kakikaeru] (v1,vt) to rewrite; to overwrite; to renew; to transfer; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer

renew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลี่ยนบรรยากาศ [v. exp.] (plīen banyā) EN: move to a new environment ; renew the place ; change an atmosphere FR: changer d'air
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce ; restore FR: revivre ; renaître ; raviver ; restaurer
เริ่มใหม่[v. exp.] (roēm mai) EN: restart ; renew ; go back to the drawing board FR: recommencer
สืบชะตา[v. exp.] (seūp chatā) EN: renew FR:
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save FR: maintenir ; préserver
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ[v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life (as) ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ต่อสัญญา[v. exp.] (tø sanyā) EN: renew a contract ; extend a contract ; prolong a contract ; extend an agreement FR: renouveler un contrat ; prolonger un accord
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival ; rehabilitation ; renewal FR: réhabilitation [f] ; reconstruction [f]
การกลับสู่สภาพ[n. exp.] (kān klap sū) EN: resumption ; renewal ; revival ; recovery ; resurgence FR:
พลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (phalang-ngā) EN: renewable energy FR: énergie renouvelable [f]
พลังงานสิ้นเปลือง[n. exp.] (phalang-ngā) EN: non-renewable energy FR: énergie non renouvelable [f]
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้[adj.] (sāmāt nam k) EN: recyclable ; reusable ; renewable FR:
สิ้นเปลือง[adj.] (sinpleūang) EN: wasteful ; non-renewable FR: non renouvelable
ทำใหม่ขึ้นได้ [adj.] (tham mai kh) EN: renewable FR: renouvelable

renew ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription
Leihfristverlängerung {f}renewal of a loan
periodisch {adv} | periodisch erneuert; periodisch verlängertperiodically | periodically renewed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า renew
Back to top