ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

informer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *informer*, -informer-

informer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
informer (n.) คนแจ้งข่าว Syn. accuser, betrayer, whistle-blower
English-Thai: HOPE Dictionary
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
informerผู้แจ้งความ (ว่ามีการกระทำความผิด), สายลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two days ago, my informer nearly found out who he was2 วันก่อน คนของผม เกือบจะรู้ว่าใครเป็นสายให้หานเซิน
My informer nearly found out who the mole wasคนของผมเกือบจะรู้แล้วว่าใครเป็นสายให้หานเซิน
Now they know of things only an informer could have told them.แต่ตอนนี้พวกมันรู้เรื่องแค่ที่สายมันบอกมาเท่านั้น
For years, there's been a well-hidden informer that's sent us all down at one point or another.เป็นปีแล้วที่มีสายข่าวซ่อนอยู่ในนี้... และคอยจับเราเข้าคุกเป็นระยะ
You have an informer in your neck of the woods.นายมี... ........... หนอนบ่อนไส้
No, no, he's a bigtime lawyer who reckons he knows about an informer in our part of town.ไม่ๆๆ.. เขาเป็นทนายใหญ๋ที่คิดว่ารู้ตัวสาย ในบางส่วนของเมืองเรา
If you tell me who this informer is, then we can talk about anything you want.ถ้าบอกผมว่าใครคือสาย ผมจะคุยทุกเรื่องที่คุณต้องการ
Because every time an informer finds himself in front of a judge, a secret letter stands witness as to the cooperation and efficiency--เพราะทุกครั้งที่คนให้ข่าว... .... ต้องเผชิญหน้ากับศาล เจ้าจดหมายลึกลับ..
And if that informer provides adequate information then that dog of dogs is magically released.และถ้าคนให้ข่าวคนนั้นส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์... . ..ไม่นาน มนต์วิเศษของคนชั่วก็จะถูกปล่อยออกมา
Of course, the informer always uses a false name.แน่นอน สายข่าวมันจะใช้ชื่อปลอม
The girl is dangerous. My informer told me she was cursed. How so?เด็กสาวคนนี้อันตรายมาก, สายข่าวของชั้น บอกมาว่าเธอต้องคำสาป.มันเป็นยังไง?
The girl is dangerous. An informer told me she was cursed.เด็กคนนี้อันตราย มีคนบอกว่านางถูกสาป

informer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, 告密者] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass
眼线[yǎn xiàn, ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 眼线 / 眼線] police informer

informer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator

informer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) EN: FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
ให้...รู้[v. exp.] (hai … rū) EN: FR: faire savoir à ... ; informer … (qqn)
ให้ทุกคนทราบ[v. exp.] (hai thuk kh) EN: FR: informer tout le monde ; informer chacun
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้ทราบ[v. exp.] (jaēng hai s) EN: inform ; notify ; alert FR: informer ; faire savoir
แจ้งให้...ทราบ[v. exp.] (jaēng hai .) EN: inform ... (s.o.) ; announce ; alert FR: informer ... (qqn) ; faire savoir à ...
แจ้งให้ตำรวจทราบ[v. exp.] (jaēng hai t) EN: inform the police FR: informer la police
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrū) EN: call the police ; inform the police ; notify the police ; tell the police FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police ; informer la police
ผู้แจ้งความ[n. exp.] (phū jaēngkh) EN: informer FR:
เรียน[v.] (rīen) EN: inform ; report ; tell ; address FR: informer ; rapporter
สายลับ[n.] (sāilap) EN: secret agent ; spy ; undercover agent ; informer FR: agent secret [m] ; espion [m] ; taupe [f] (fam.) ; informateur [m]
สายลับตำรวจ[n. exp.] (sāilap tamr) EN: police informer FR: informateur de police [m]
แถลงข่าว[v.] (thalaēngkhā) EN: make a statement ; give information ; publish a statement ; publish news ; inform ; report the news FR: informer ; faire une déclaration
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information FR: donner des informations ; informer
ให้รู้[v. exp.] (hai rū) EN: FR: faire savoir ; informer
แจ้งเหตุ[v.] (jaēng hēt) EN: inform ; notify ; tell FR: informer
รายงาน[v.] (rāi-ngān) EN: report ; provide information ; give an account of ; inform FR: rapporter ; rendre compte de ; faire un rapport ; donner un compte-rendu ; informer
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry ; ask for information FR: se renseigner ; demander ; questionner ; s'informer
สอบถามราคา[v. exp.] (søpthām rāk) EN: FR: s'informer sur les prix
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry FR: rechercher ; s'enquérir ; s'informer ; se renseigner ; interroger ; examiner
ถาม[v.] (thām) EN: ask ; ask a question ; inquire ; question ; interrogate ; examine ; quizz FR: demander ; interroger ; questionner ; poser une question ; s'informer sur qqch.
ถามเรื่อง[v. exp.] (thām reūang) EN: asking about FR: s'informer de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า informer
Back to top