ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*terrible*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น terrible, -terrible-

*terrible* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfant terrible (n.) คนที่มีพฤติกรรม, ทัศนคติหรือคำพูดที่ทำให้คนอื่นตกใจ Syn. manace, troublemaker
most terrible (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. poorest, lowest, least
terrible (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. terrifying, frightening, fearful Ops. happy, joyful
terrible (adj.) ซึ่งแย่มาก See also: ซึ่งไม่ยอมรับ, ซึ่งไม่เห็นด้วย Syn. unfortunate, disturbing Ops. welcome, attractive
English-Thai: HOPE Dictionary
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
English-Thai: Nontri Dictionary
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนพองสยองเกล้า (adj.) terrible See also: awful, dreadful, horrible Syn. น่ากลัว, สยองขวัญ
สยดสยอง (adj.) terrible See also: awful, dreadful, horrible Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
It was a terrible jobมันเป็นงานที่แย่มาก
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
I have a terrible hangoverฉันเมาค้างอย่างหนัก
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
Terrible weather, isn't it?อากาศแย่มากเลยจริงไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ--
Oh, it's terrible for you. I'm so sorry.มันช่างเลวร้ายกับคุณเหลือเกิน ฉันเสียใจจริงๆ
I know it's a terrible thing to say, sir, but in my opinion, she was scuttled.ผมรู้ว่าฟังดูเเย่ แต่ในความเห็นผม เรือถูกทําให้จมลง
We're fighting against men inflicted with a terrible virus.เรากำลังต่อสู้กับผู้ชาย ลือกับไวรัสที่น่ากลัว
You look terrible. I want you to eat.คุณดูน่ากลัว ฉันต้องการให้คุณที่จะกิน
Then you hear that terrible high-pitched screaming.เเล้วก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวน
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย...
Something terrible, truly horrible, has happened.มีบางอย่างที่น่ากลัว ได้เกิดขึ้น
She really felt terrible when they kicked her out, but she really deserved it.เธอคงรู้สึกแย่ที่โดนไล่ออก แต่เธอก็สมควรถูกไล่ออก.
OK, he's a terrible risk, but what other choice have we got?เขาคือการเสี่ยงอย่างมาก แต่เรามีทางเลือกอะไรอีกล่ะ
Someone stole my car! There was an earthquake! A terrible flood!ใครบางคนขโมยรถยนต์ของผม มีแผ่นดินไหว น้ำท่วมน่ากลัว
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา

*terrible* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 厉害 / 厲害] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 害人精] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, 恐怖] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 惨祸 / 慘禍] terrible tragedy; grave mishap
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer

*terrible* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
大凶[だいきょう, daikyou] (n) terrible luck; atrocity
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
惨状[さんじょう, sanjou] (n) disastrous scene; terrible spectacle; (P)
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P)
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P)
甚だしい(P);甚しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P)
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock

*terrible* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่อยอย่างยิ่ง[adj.] (arøi yāng y) EN: FR: terriblement bon
หิวจังเลย[v. exp.] (hiū jang lo) EN: FR: avoir terriblement faim
หิวสุด ๆ[v. exp.] (hiū sut-sut) EN: FR: avoir terriblement faim
อีวานอันตราย[n. prop.] (Īwān Antarā) EN: Ivan the Terrible FR: Ivan (IV) le Terrible
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
กาจ[adv.] (kāt) EN: very ; extremely ; terrible FR: très
ความน่ากลัว[n.] (khwām nāklū) EN: terribleness FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
ไม่เอาไหนเลย[adj.] (mai ao nai ) EN: terrible FR:
ไม่ดี[adj.] (mai dī) EN: bad ; poor ; terrible ; evil ; mean FR: mauvais ; mesquin ; mal ; piètre (litt.)
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; fierce ; dangerous ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible FR: mauvais ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
รถติดมากเลย[n. exp.] (rot tit māk) EN: traffic is terrible FR:
แสนสาหัส[adj.] (saēn sāhat) EN: extreme ; dreadful ; terrible FR:
สำคัญอย่างยิ่ง[adj.] (samkhan yān) EN: FR: terriblement important ; on ne peut plus important
สภาพแย่[n. exp.] (saphāp yaē) EN: terrible condition FR: état lamentable [m]
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant
สวยเป็นบ้า[adj.] (sūay penbā) EN: FR: terriblement belle
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่จริง[X] (yaē jing) EN: damm ; dammit ; how awful ; terrible FR:
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)
อย่างที่สุด[adv.] (yāng thīsut) EN: terribly ; extremely ; utterly ; fabulously ; absolutely FR: terriblement ; fabuleusement
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément
ฝุด ๆ = ฝุดๆ[adv.] (fut-fut) EN: extremely FR: extrêmement ; terriblement
เหลือร้าย[adj.] (leūarāi) EN: awful FR: terrible
เหลือร้าย[adv.] (leūarāi) EN: super ; awfully ; terribly FR: terriblement
ไม่ดีนัก[adj.] (mai dī nak) EN: FR: pas terrible
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
เป็นบ้า[adv.] (penbā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly ; fantastically FR: terriblement
สุด ๆ = สุดๆ[adv.] (sut-sut) EN: extremely FR: terriblement
แย่จัง[v. exp.] (yaē jang) EN: that's too bad ; it's too bad FR: c'est terrible
แย่เลย[X] (yaē loēi) EN: that's awful FR: terrible

*terrible* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news
Schreckenstat {f}terrible act; terrible deed
furchtbar; schrecklich {adj} | furchtbarer | am furchtbarstenterrible | more terrible | most terrible
Schreckensbotschaft {f}terrible news
Teufelszeug {n}terrible stuff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *terrible*
Back to top