ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manace*, -manace-

manace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manace (n.) คนที่มีพฤติกรรม, ทัศนคติหรือคำพูดที่ทำให้คนอื่นตกใจ Syn. troublemaker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manace
Back to top