ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*swear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swear, -swear-

*swear* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreswear (vt.) ทิ้ง See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป Syn. quit, give up, renounce, relinquish, Ops. constraint, restraint
forswear (vt.) สาบานว่าจะไม่กระทำ Syn. abjure, recant, renounce
forswear (vi.) ให้การเท็จ See also: เบิกความเท็จ Syn. perjure
forswear oneself (idm.) สาบานเท็จ See also: เป็นพยานเท็จ Syn. perjure oneself
menswear (n.) เสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้ชาย
sportswear (n.) ชุดกีฬา
sportswear (n.) เสื้อผ้าชุดลำลอง See also: เสื้อผ้าที่ไม่เป็นทางการ Syn. casual clothes
swear (vi.) สาบาน See also: ยืนยัน, สัญญา, ปฏิญาณ Syn. attest, affirm, testify, vow
swear (vi.) สาบแช่ง See also: สบถ, ก่นด่า Syn. blaspheme, curse, be foul-mouthed
swear allegiance to (idm.) สาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อ See also: จงรักภักดีต่อ
swear at (phrv.) สบถใส่ See also: ด่า, แช่งด่า
swear by (phrv.) สาบานต่อ Syn. swear on
swear by (phrv.) วางใจใน See also: เชื่อใจใน, เชื่อถือ
swear for (phrv.) สัญญาว่าจะซื่อสัตย์กับ
swear in (phrv.) กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่ See also: สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
swear off (phrv.) สาบานว่าจะเลิก
swear on (phrv.) สาบานต่อ Syn. swear by
swear out (phrv.) ได้รับเอกสารที่ทำให้สามารถจับผู้ร้ายได้
swear to (phrv.) ประกาศความจริง See also: ยืนยันความจริง
swear upon (phrv.) สาบานต่อ Syn. swear by
swearword (n.) คำสาปแช่ง See also: คำสบถ, ถ้อยคำที่หยาบคาย Syn. curse, oath, expletive, profanity
English-Thai: HOPE Dictionary
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ
menswear(เมนซ'แวร์) n. เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ชาย
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
English-Thai: Nontri Dictionary
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
swear(vi) ปฏิญาณ,สาบาน,สบถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swearสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sware (vi.) กริยาช่อง 2 ของ swear
swore (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ swear
swore (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ swear
sworn (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ swear
sworn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ swear
คำสบถ (n.) swear word
สบถ (v.) swear See also: curse, abuse, revile, imprecate
สบถสาบาน (v.) swear See also: vow, make an oath Syn. สัญญา
สาบาน (v.) swear See also: vow
สาบาน (v.) swear See also: vow, make an oath Syn. สบถสาบาน, สัญญา
ออกหมายจับ (v.) swear out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I swear I didn't do itฉันสาบานว่า ฉันไม่ได้ทำ
I swear she's not been hereฉันสาบานว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I knew that my last hour had come I swear in my place in your place I would do the same thing....ยืนยันเลยว่าถ้าเป็นนาย ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน
I swear those responsible shall pay with torture and with death!เจ้าคนทําเรื่องนี้ต้องถูกเราทรมานจนตาย
I swear on my children that he won't be, Mike.ฉันสาบานกับลูก ๆ ของฉันว่าเขาจะไม่เป็นไมค์
Let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.
I swear on the kids.I swear on the kids.
Drop it! Or I swear I'll blow this nigger's head all over this town!ทิ้งปืน ไม่งั้นจะยิงหัวไอ้มืดนี่ ให้กระจายทั่วเมือง
You better swear me in. You'll never believe it.ให้ผมสาบานตนก่อน คุณไม่เชื่อแน่
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?คุณสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงอย่างเดียว ความจริงเท่านั้น
Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth?คุณสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงอย่างเดียว ความจริงเท่านั้น
Locusts! It wasn't my fault, I swear to God!ปาทังก้า ไม่ใช่ความผิดพลาดของผม สาบานได้
If you don't ride this thing right, I swear to God, I'll kill you!หากคุณไม่ได้นั่งสิ่งนี้เป๊ะ ผมสาบานกับพระเจ้าผมจะฆ่าคุณ
Bennings was right there, Mac ! I swear it had ahold of him !If it had more time it would have looked, sounded and acted like Bennings.

*swear* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǔ, ㄗㄨˇ, 诅 / 詛] curse; swear (oath)
[shì, ㄕˋ, 誓] oath; vow; to swear; to pledge
宣誓[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, 宣誓] swear an oath (of office); make a vow
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 戒] swear off; warn against
粗口[cū kǒu, ㄘㄨ ㄎㄡˇ, 粗口] swear words; obscene language
运动服[yùn dòng fú, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ, 运动服 / 運動服] sportswear

*swear* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブスポーツウエア[, akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear
スポーツウェア[, supo-tsuuea] (n) sportswear
スポーツウエア[, supo-tsuuea] (n) sportswear
ダーク・スーツ;ダークスーツ[, da-ku . su-tsu ; da-kusu-tsu] (n) dark (menswear) suit (midnight blue, black, etc.)
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P)
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[, buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts
メンズウエア[, menzuuea] (n) menswear
偽り誓う[いつわりちかう, itsuwarichikau] (v5u) to swear falsely
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words)
男物[おとこもの, otokomono] (n) (1) men's things; menswear; men's wear; (adj-no) (2) men's; for men
紳士服[しんしふく, shinshifuku] (n) suits for gentlemen; menswear
運動着[うんどうぎ, undougi] (n) (See 体操服) sportswear
醜語[しゅうご, shuugo] (n) (1) swear word; dirty word; (2) (See 醜語症) coprolalia
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誓う[ちかう, chikau] Thai: สาบาน English: to swear

*swear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่ง[v.] (chaeng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate FR: maudire ; médire
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse FR: jurer ; maudire
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman san) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
กล่าวคำสาบาน[v. exp.] (klāo kham s) EN: swear on oath FR: prêter serment
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath FR: promettre ; jurer
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate FR:
สบถสาบาน[v.] (sabot sābān) EN: swear FR: promettre ; jurer ; promis juré !

*swear* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluch {m}oath; swearword
Schimpfwort {n}invective; swearword
strapaziös {adj} | äußerst strapaziöswearing; tiring; exhaustive | grueling
Fluchen {n}swearing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *swear*
Back to top