ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profanity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profanity*, -profanity-

profanity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profanity (n.) ความไม่นับถือพระเจ้า See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย,ถ้อยคำที่หยาบคาย,การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย,การทำลายความศักดิ์สิทธิ์,การสาปแช่ง, Syn. irrevertence,
English-Thai: Nontri Dictionary
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My date did not go well, unfortunately, due to a lack of chemistry and, I think, an overuse of profanity on my part.เดทไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่.. ประมาณว่าเคมีไม่เข้ากัน.. แล้วก็ฉันพูดจาหยาบคายมากไปหน่อย
With profanity on that first line.พร้อมคำหยาบที่ประโยคแรก
I'm sorry for my profanity. I wasn't expecting you.ขอโทษที่พูดจาไม่สุภาพ ผมไม่คิดว่าจะเจอคุณ
Oh my, no need for profanity.นี่.. ฉันไม่คุยกับคนหยาบคายนะ
When it comes to profanity.ถ้าเป็นเรื่องคำหยาบคาย

profanity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, 脏话 / 髒話] profanity; obscene language; speaking rudely

profanity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration

profanity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gotteslästerung {f}profanity
Profanität {f}profanity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profanity
Back to top