ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expletive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expletive*, -expletive-

expletive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expletive (n.) คำสบถ Syn. swearword
English-Thai: HOPE Dictionary
expletiven. คำอุทานที่หยาบคาย,คำเฉย,สิ่งผนวก.
English-Thai: Nontri Dictionary
expletive(adj) ซึ่งทำให้ครบถ้วน,ที่เสริมเข้าไป,ที่เพิ่มเข้าไป,ที่ผนวกเข้าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am not an "expletive" bitch. I am your mother!ชั้นไม่ได้เป็นนังตัวร้ายนะ

expletive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感叹语[gǎn tàn yǔ, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄩˇ, 感叹语 / 感嘆語] exclamation; expletive
[fǔ, ㄈㄨˇ, 呒 / 嘸] unclear; an expletive

expletive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
形式名詞[けいしきめいし, keishikimeishi] (n) {ling} formal noun; dummy noun; expletive noun

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expletive
Back to top