ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blaspheme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blaspheme*, -blaspheme-

blaspheme ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blaspheme (vt.) พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย Syn. defile, desecrate Ops. honor, revere
blaspheme (vi.) พูดดูหมิ่นศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ Syn. defile, desecrate, profane Ops. honor, revere
English-Thai: HOPE Dictionary
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
English-Thai: Nontri Dictionary
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you blaspheme in here!ไม่ควรดูหมิ่นในที่นี่
I don't have to work with a blasphemer.ฉันไม่ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ ดูหมิ่น
Don't blaspheme.แกนั่นแหละจะถูกกิน อย่าหมิ่นเทพเจ้า
Don't blaspheme, you bastard! Christ had nothing to do with this.หยุดพล่ามได้แล้วแกนี่มันจังไร พระคริสต์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้
In his final days, Godric was a blasphemer, a weak, disgusting apologist whom Lilith herself would have been overjoyed to stake.ในวันสุดท้ายของเขา /Nก็อดริคเป็นพวกลบหลู่ศาสนา พวกอ่อนแอ /N พวกกล่าวโทษที่น่ารังเกียจ ผู้ซึ่งลิลิธยิ่งกว่าพอใจที่จะเสียบอกเขา

blaspheme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blaspheme
Back to top