ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oath*, -oath-

oath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oath (n.) คำสาบาน See also: คำสัญญา, คำปฏิญาณ Syn. pledge, vow, promise
oath (n.) คำสบถ Syn. swearword, curse Ops. benediction, praise
English-Thai: HOPE Dictionary
oath(โอธ) n. คำสาบาน,สัจจะ,คำสบถ -Phr. (take oath สาบานให้สัจจะ)
English-Thai: Nontri Dictionary
oath(n) คำสาบาน,คำสัตย์,คำสบถ,สัจจะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oathคำสาบาน, คำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถวายสัตย์ปฏิญาณ (v.) take an oath of allegiance
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา (v.) drink an oath of allegiance See also: take the oath of loyalty to a government Syn. ถือน้ำ
ขยะแขยง (v.) loathe See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust Syn. สะอิดสะเอียน
ขยะแขยง (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. แขยงขน, สะอิดสะเอียน, แสยงขน
สะอิดสะเอียน (v.) loathe See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust Syn. ขยะแขยง
สะอิดสะเอียน (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. แขยงขน, ขยะแขยง, แสยงขน
เกลียดชัง (v.) loathe See also: hate, detest, despise, abhor Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง Ops. รัก, ชอบ
แขยง (v.) loathe See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust Syn. ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน
แขยงขน (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. สะอิดสะเอียน, ขยะแขยง, แสยงขน
แขยงแขงขน (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. แขยงขน, สะอิดสะเอียน, ขยะแขยง, แสยงขน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us take a solemn oath in his name that, come what may we will not submit to this law.ขอให้เรามาร่วมสาบานต่อพระองค์ ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิด เราจะไม่ยอมทำตามกฎหมายนี้
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่
The last of three brothers who swore an oath to find the Grail and to guard it.อัศวินสามพี่น้อง ผู้ซึ่งสาบานไว้ว่าจะหาจอกศักดิ์สิทธิ์ ให้พบ และเป็นผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์
He took loyalty to his country as an oath and now they treat us like strangers.เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ดั่งคำสาบาน... . ..แต่ตอนนี้ พวกเขาทำกับเรา อย่างกับคนแปลกหน้า
Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the Good Book and taken an oath before Almighty God himself?คุณจะยินดีที่จะสาบานก่อนที่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ที่มีอยู่ในมือของคุณในหนังสือดี และนำคำสาบานก่อนที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจตัวเอง?
When a king is dishonorable, you are removed from your oath of honor.ถ้ากษัตริย์ไม่ดีก็ถอนคำสัตย์ได้
An oath is an oath precisely because it cannot be removed.วาจาสัตย์จะเพิกถอนไม่ได้
On you who travel with him, no oath nor bond is laid to go further than you will.การเดินทางนี้ ไม่มีการบังคับ ไม่มีพันธะ แต่เป็นความต้องการของพวกเจ้า
That ridiculous oath I tookเป็นคำสาบานที่ตลกที่สุดที่ข้าเคยกล่าว
That's the oath I took, when I entered the Royal Sorcery Academy.นั้นคือสัตปฏิญาณที่ผมให้ไว้ เมื่อตอนที่อยู่ในโรงเรียนเวทย์หลวง
Are you willing to make an oath of celibacy?ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?

oath ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盟誓[méng shì, ㄇㄥˊ ㄕˋ, 盟誓] oath of alliance
宣誓[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, 宣誓] swear an oath (of office); make a vow
[zǔ, ㄗㄨˇ, 诅 / 詛] curse; swear (oath)
鄙弃[bǐ qì, ㄅㄧˇ ㄑㄧˋ, 鄙弃 / 鄙棄] disdain; loathe
[yàn, ㄧㄢˋ, 厌 / 厭] loathe
憎恶[zēng wù, ㄗㄥ ˋ, 憎恶 / 憎惡] loathe
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
[shì, ㄕˋ, 誓] oath; vow; to swear; to pledge
誓言[shì yán, ㄕˋ ㄧㄢˊ, 誓言] oath; promise; pledge
誓词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, 誓词 / 誓詞] oath; pledge

oath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒポクラテスの誓い[ヒポクラテスのちかい, hipokuratesu nochikai] (n) Hippocratic oath
偽誓[ぎせい, gisei] (n,adj-no) perjury; false oath
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance
血盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) blood pledge; oath signed in blood
誓言[せいげん, seigen] (n,vs) attestation; attest; vow or oath (made to the gods)
選手宣誓[せんしゅせんせい, senshusensei] (n,vs) athlete's oath of fair play
別れを惜しむ[わかれをおしむ, wakarewooshimu] (exp,v5m) to loathe to part with
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P)
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P)
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part
憎憎しい;憎々しい[にくにくしい, nikunikushii] (adj-i) hateful; detestable; loathsome
盟約[めいやく, meiyaku] (n,vs) oath; pledge; pact; covenant; (P)
祈誓[きせい, kisei] (n,vs) vow; oath; pledge
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing
船宿[ふなやど, funayado] (n) shipping agent; boathouse; inn for sailors
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe
誓約書[せいやくしょ, seiyakusho] (n) written oath; covenant; pledge

oath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge FR: faire le voeu de
การสาบานตน[n. exp.] (kān sābān t) EN: oath FR:
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman san) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำปฏิญาณ[n. exp.] (kham patiyā) EN: oath ; pledge ; vow ; declaration FR: serment [m]
คำสาบาน[n.] (kham sābān) EN: oath ; vow FR: serment [m]
คำสาบานแสดงความสุจริตใจ[n. exp.] (kham sābān ) EN: oath of calumny FR:
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
คำสัตย์ปฏิญาณ[n. exp.] (kham sat pa) EN: oath of allegiance FR:
คำสัตย์สาบาน[n.] (khamsat sāb) EN: oath FR:
กล่าวคำสาบาน[v. exp.] (klāo kham s) EN: swear on oath FR: prêter serment
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
ปฏิญาณต้น[v. exp.] (patiyān ton) EN: be sworn in ; take an oath of office FR:
ผิดคำปฏิญาณ[v. exp.] (phit kham p) EN: break one's oath FR:
ผิดน้ำสาบาน[v. exp.] (phit nām sā) EN: break a vow ; be faithless ; betray one's oath FR:
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สาบานตัว[v.] (sābān tūa) EN: take an oath FR: prendre un engagement
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath FR: promettre ; jurer
อสุภกรรมฐาน[n.] (asupphakamm) EN: contemplation on loathesomeness of the body FR: contemplation sur la nature repoussante du corps [f]
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
จงเกลียดจงชัง[v.] (jongklīetjo) EN: have it in for (s.o.) ; detest ; loathe ; hate FR: abhorrer
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: be in a boathouse ; be docked ; be in dry dock FR:
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
เสนียดจัญไร[adj.] (sanīet janr) EN: abominable ; loathsome ; execrable FR:
อู่เรือ[n. exp.] (ū reūa) EN: dock ; dockyard ; shipyard ; boatyard ; boathouse FR: dock [m] ; cale sèche [f]

oath ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeidigung {f}administration of oath
Eidesformel {f}form of oath
Bootshaus {n}boat house; boathouse
Fluch {m}oath; swearword
Amtseid {m}oath of office
Eidesleistung {f}oath taking
Fahneneid {m}oath of allegiance
Treueeid {m}oath of allegiance
Treueeid {m}oath of fidelity
Zeugeneid {m}oath of a witness
unwillig {adv}loathly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oath
Back to top