ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*surely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surely, -surely-

*surely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leisurely (adj.) ตามสบาย See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ Syn. slow, unhurried Ops. hurried
leisurely (adv.) อย่างไม่รีบร้อน See also: ไปเรื่อยๆ
surely (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่ Syn. certainly, doubtlessly, definitely
English-Thai: HOPE Dictionary
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน,มั่นคง,ไม่ผิดพลาด,ไม่ต้องสงสัย,อย่างมั่นใจ,ไม่เปลี่ยนแปลง,จริง ๆ, Syn. undoubtedly,assuredly
English-Thai: Nontri Dictionary
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้คร้าน (adv.) surely See also: definitely Syn. แน่นอน
ชัวร์ (adv.) surely See also: certainly Syn. แน่นอน, มั่นใจ
ตามสบาย (adv.) leisurely See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one´s own convenience
นอนเล่น (v.) lie leisurely See also: take a rest, lie down, lie about, repose
นั่งพักผ่อน (v.) sit leisurely
นั่งเล่น (v.) sit leisurely Syn. นั่งพักผ่อน
มั่นเหมาะ (adv.) surely See also: firmly, certainly, definitely Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
มั่นเหมาะ (adv.) surely See also: firmly, certainly, definitely Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
มั่นแม่น (adv.) surely See also: certainly, truly Syn. แม่นมั่น
ยืดยาด (adv.) leisurely
ลอยชาย (adv.) leisurely Syn. กรีดกราย
วันยังค่ำ (adv.) surely See also: certainly
หนักแน่น (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ Ops. ไม่แน่นอน
อย่างมั่นเหมาะ (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ Ops. ไม่แน่นอน
อย่างมั่นใจ (adv.) surely See also: confidently Syn. อย่างแน่ใจ
อย่างแน่ใจ (adv.) surely See also: confidently
เที่ยงแท้ (adv.) surely See also: certainly, exactly, definitely Syn. แน่แท้, แน่นอน
เป็นมั่นเป็นเหมาะ (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ Ops. ไม่แน่นอน
เป็นมั่นเหมาะ (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน Ops. ไม่แน่นอน
เป็นแม่นมั่น (adv.) surely See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน Ops. ไม่แน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Dream something that will surely happen!ฝันอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆ หน่อยสิ
Surely, you don't want to be expelled?แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Painted poorly But it surely is a hat"วาดได้แย่แต่มันใช่หมวกแน่ ๆ"
Slander, surely, cruel and foul.คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง
If you don't kill me now, I will surely kill you later!ถ้าแกไม่ฆ่าฉัน มีโอกาสฉันฆ่าแกแน่!
#Though thou hast surely strayed #ถึงแม้ว่าเธอจะหลงทาง
You surely are a meanie.เจ้ายึดมั่นในคำสั่งจังนะ
Once your mother said to him... that if he wanted it, you'd surely come.ครั้งหนึ่งแม่ของเธอบอกเขาว่า... ถ้าเขาต้องการ, เธอต้องมาแน่นอน.
The closest tendril was now only a few feet from his face, and it could surely stretch no further.ตอนนี้หนวดของมันอยู่ประชิดตัวเขา และยื่นได้ไม่ถึงเขา
Your life begins with her... and without her it must surely end.ชีวิตคุณเริ่มต้นกับเธอ หากไม่มีเธอ มันต้องจบแน่นอน
Me, who the thought of infidelity would surely kill.ฉันนี่นะ อย่างนี้ฆ่าฉันให้ตายซะดีกว่า
But whatever the motive or whatever's pushing him, there must surely be a reason.แต่ไม่ว่ายังงัย... . ...มันจะต้องมีสาเหตุแน่ๆ
I like hot dogs but I love hot frogs and surely you'll agreeฉันชอบไส้หรอกแต่ฉันรักกบทอด แน่นอนว่าเธอจะเห็นพ้อง
I must say, I'm so sorry. I thought that one surely was real.ฉันต้องพูดว่า ฉันขอโทษ ฉันคิดว่าคนนี้จะเป็นจริงๆ

*surely* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, 一定] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular
[yì, ㄧˋ, 逸] escape; leisurely; outstanding
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 慢腾腾 / 慢騰騰] leisurely; unhurried; sluggish
[sǎn, ㄙㄢˇ, 散] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 逍] leisurely; easy-going
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
悠闲[yōu xián, ㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, 悠闲 / 悠閒] ease; leisurely
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, 安閒] peaceful and carefree; leisurely

*surely* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P)
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)
ピンポン(P);ピンポーン[, pinpon (P); pinpo-n] (n) (1) ping-pong; table tennis; (int) (2) exactly!; surely!; that's it!; (P)
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
よもや[, yomoya] (adv) surely; certainly
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
如何しても[どうしても, doushitemo] (adv) (uk) by all means; at any cost; no matter what; after all; in the long run; cravingly; at any rate; surely; (P)
必ずや[かならずや, kanarazuya] (adv) certainly; surely; definitely
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently
正に(P);将に;当に[まさに, masani] (adv) (1) (uk) (esp. 正に) exactly; surely; certainly; (2) (esp. 将に) just (about to); on the verge (of doing or happening); (3) (esp. 当に) duly; naturally; (P)
気長[きなが, kinaga] (adj-na,n) patient; leisurely
確かに;慥かに[たしかに, tashikani] (adv) surely; certainly
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time
緩緩;緩々[ゆるゆる, yuruyuru] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) very loose; slowly; leisurely
誓って[ちかって, chikatte] (adv) (1) surely; upon my word; by Jove; (2) (with neg) by no means; never; (P)
長湯[ながゆ, nagayu] (n,vs) long, leisurely bath
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement
閑職[かんしょく, kanshoku] (n) leisurely post; do-nothing job; sinecure
高楊子;高楊枝[たかようじ, takayouji] (n) leisurely, post-meal use of a toothpick

*surely* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely FR: se promener ; se balader
ไม่รีบร้อน[adv.] (mai rīprøn) EN: leisurely ; in no hurry FR: à son aise
แน่ ๆ = แน่ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely FR: certainement ; assurément ; bien sûr ; à coup sûr
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; évidemment ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
แน่แท้[adv.] (naēthaē) EN: for sure ; surely ; certainly ; definitely ; absolutely ; truly FR:
แน่เทียว[adv.] (naē thīo) EN: surely FR:
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely FR:
นั่งเล่น[v.] (nanglen) EN: sit leisurely FR:
นั่งพักผ่อน[v. exp.] (nang phakph) EN: sit leisurely FR:
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply ; so easy FR: facilement ; simplement ; aisément
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances FR: absolument ; certainement ; sans faute
หรอก[X] (røk) EN: surely ; of course FR:
ไซร้[part.] (sai) EN: know that ; surely ; certainly ; [a particle used at the end of a conditional clause for emphasis or rhetoric effect] FR:
ตะบอย[adv.] (tabøi) EN: slowly ; slackly ; lingeringly ; leisurely ; clumsily FR:
ตามสบาย[adv.] (tām sabāi) EN: leisurely FR: à l'aise
เที่ยงแท้[adv.] (thīengthaē) EN: surely ; for certain FR:
ทอดน่อง[adv.] (thøtnǿng) EN: leisurely FR: à son aise
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; definitely ; absolutely ; decisively FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; it's natural ; as a rule FR: naturellement ; normalement ; en principe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *surely*
Back to top