ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unhurried

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unhurried*, -unhurried-

unhurried ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhurried (adj.) ตามสบาย See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ Syn. slow Ops. hurried
unhurried (adj.) ช้า See also: ไม่รีบร้อน, ผ่อนคลาย Syn. slow
unhurriedly (adv.) อย่างเรื่อยเฉื่อย See also: อย่างไม่รีบเร่ง, อย่างตามสบาย, อย่างใจเย็น Ops. hastily, hurriedly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะชึ่กกะชั่ก (adv.) unhurriedly
เรื่อยเฉื่อย (adv.) unhurriedly See also: leisurely

unhurried ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓步[huǎn bù, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, 缓步 / 緩步] stroll; unhurried walk
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
从容[cōng róng, ㄘㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 从容 / 從容] go easy; unhurried
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, 悠悠] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive
[cōng, ㄘㄨㄥ, 从 / 從] lax; yielding; unhurried
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 慢腾腾 / 慢騰騰] leisurely; unhurried; sluggish
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little

unhurried ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time

unhurried ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
กะชึ่กกะชั่ก[adv.] (kacheukkach) EN: unhurriedly FR:
ล่าช้า[adv.] (lā chā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly FR: lentement
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เนิบ ๆ = เนิบๆ[adv.] (noēp-noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unhurried
Back to top