ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doubtlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doubtlessly*, -doubtlessly-

doubtlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doubtlessly (adv.) แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. certainly
doubtlessly (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่ Syn. certainly, definitely

doubtlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doubtlessly
Back to top