ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-surely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surely, *surely*,

-surely- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Dream something that will surely happen!ฝันอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆ หน่อยสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Painted poorly But it surely is a hat"วาดได้แย่แต่มันใช่หมวกแน่ ๆ"
If you don't kill me now, I will surely kill you later!ถ้าแกไม่ฆ่าฉัน มีโอกาสฉันฆ่าแกแน่!
#Though thou hast surely strayed #ถึงแม้ว่าเธอจะหลงทาง
You surely are a meanie.เจ้ายึดมั่นในคำสั่งจังนะ
Once your mother said to him... that if he wanted it, you'd surely come.ครั้งหนึ่งแม่ของเธอบอกเขาว่า... ถ้าเขาต้องการ, เธอต้องมาแน่นอน.
The closest tendril was now only a few feet from his face, and it could surely stretch no further.ตอนนี้หนวดของมันอยู่ประชิดตัวเขา และยื่นได้ไม่ถึงเขา
Your life begins with her... and without her it must surely end.ชีวิตคุณเริ่มต้นกับเธอ หากไม่มีเธอ มันต้องจบแน่นอน
Me, who the thought of infidelity would surely kill.ฉันนี่นะ อย่างนี้ฆ่าฉันให้ตายซะดีกว่า
But whatever the motive or whatever's pushing him, there must surely be a reason.แต่ไม่ว่ายังงัย... . ...มันจะต้องมีสาเหตุแน่ๆ
I like hot dogs but I love hot frogs and surely you'll agreeฉันชอบไส้หรอกแต่ฉันรักกบทอด แน่นอนว่าเธอจะเห็นพ้อง
I must say, I'm so sorry. I thought that one surely was real.ฉันต้องพูดว่า ฉันขอโทษ ฉันคิดว่าคนนี้จะเป็นจริงๆ
Now, Sophie, my bright diamond, surely you can think of some way to arrange a brief interview with the Dowager?โซฟี อัญมณีของผม คุณคิดหาหนทางที่จะจัดการ การสัมภาษณ์สั้นๆกับราชินีได้ไหม

-surely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
แน่ ๆ = แน่ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely FR: certainement ; assurément ; bien sûr ; à coup sûr
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; évidemment ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
แน่แท้[adv.] (naēthaē) EN: for sure ; surely ; certainly ; definitely ; absolutely ; truly FR:
แน่เทียว[adv.] (naē thīo) EN: surely FR:
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely FR:
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply ; so easy FR: facilement ; simplement ; aisément
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances FR: absolument ; certainement ; sans faute
หรอก[X] (røk) EN: surely ; of course FR:
ไซร้[part.] (sai) EN: know that ; surely ; certainly ; [a particle used at the end of a conditional clause for emphasis or rhetoric effect] FR:
เที่ยงแท้[adv.] (thīengthaē) EN: surely ; for certain FR:
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; definitely ; absolutely ; decisively FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; it's natural ; as a rule FR: naturellement ; normalement ; en principe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -surely-
Back to top