ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*subordinate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subordinate, -subordinate-

*subordinate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insubordinate (adj.) กระด้างกระเดื่อง See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง Syn. difiant, disobedient, rebellious Ops. obedient
insubordinate (n.) ผู้กระด้างกระเดื่อง See also: คนที่แข็งข้อ
subordinate (adj.) อยู่ใต้บังคับบัญชา See also: เป็นรอง, ต่ำกว่า Syn. inferior, junior
subordinate (adj.) สำคัญน้อยกว่า Syn. lower, minor
subordinate (adj.) เป็นส่วนขยาย (ไวยากรณ์) See also: เป็นส่วนเสริม Syn. subsidiary
subordinate (n.) ผู้ใต้บังคับบัญชา See also: ลูกน้อง Syn. assistant, inferior, junior
subordinate (vt.) ทำให้อยู่ในตำแหน่งรอง See also: ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
subordinate class (n.) กลุ่มย่อย See also: กลุ่มรอง
subordinate clause (n.) อนุประโยคซึ่งไม่สามารถอยู่โดยลำพังได้ Syn. dependent clause
subordinate conjunction (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause
subordinate to (phrv.) ทำให้มีความสำคัญน้อยกว่า See also: ทำให้เป็นรอง (บางสิ่ง)
English-Thai: HOPE Dictionary
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj
English-Thai: Nontri Dictionary
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subordinate debtหนี้ด้อยสิทธิ์, หนี้ชั้นรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subordinateผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subordinate conjunction (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause
subordinator (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause Syn. subordinate conjunction
คนในปกครอง (n.) subordinate See also: underling, inferior, secondary Syn. ลูกน้อง
คนในปกครอง (n.) subordinate See also: underling, inferior, secondary Syn. ลูกน้อง
ชั้นผู้น้อย (n.) subordinate See also: inferior, low ranker Ops. ชั้นผู้ใหญ่
ประโยคย่อย (n.) subordinate clause
ลูกกะโล่ (n.) subordinate See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge Syn. สมุน Ops. เจ้านาย, ลูกพี่
ลูกน้อง (n.) subordinate See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge Syn. สมุน, ลูกกะโล่ Ops. เจ้านาย, ลูกพี่
ส่วนรอง (n.) subordinated part
อนุประโยค (n.) subordinate clause Syn. ประโยคย่อย
แทง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate) Syn. แทงเรื่อง
แทงเรื่อง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้.
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
As subordinates, you should all try to stop this fighting within the Royal Family.ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านควรจะหาทางยุติ การต่อสู้กันภายในราชสำนัก
Cameras, protests, insubordinate kids.กล้อง การประท้วง เด็กที่แข็งข้อ
You're not thinking that I'm pushing my own responsibility to my subordinate, are you?พวกคุณกำลังคิดว่า ผมผลักความรับผิดชอบไปให้ลูกน้องงั้นเหรอ?
It's hard for me too, working with a subordinate who's older than meผมเองก็ลำบากเหมือนกัน ต้องทำงานกับลูกน้องที่อายุมากกว่า
He was insubordinate twice.เขาขัดคำสั่ง 2 ครั้ง
What are you doing, going to a subordinate's office and...ลูกมาทำอะไรในบริษัทแบบนี้...
So I'm perfectly willing to write that you are an insubordinate, dishonest drunk.ผมจะเขียนว่าคุณขี้เมากินเหล้าในออฟฟิศ
I think all the subordinates hereข้าไม่เคยลืมพวกเราที่นี่
All right, you're insubordinate, you never do what I tell you to do, and every time I turn my back, you're off doing who-knows-what with God-knows-who!นายมันคนไม่เชื่อฟัง นายไม่เคยทำตามคำสั่งฉันเลย และทุกครั้งที่ฉันหันหลัง
He's blaming it on his subordinates, but I think he's lying.เขาโทษลูกน้อง แต่ผมว่าเขาโกหก

*subordinate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
[zào, ㄗㄠˋ, 簉] deputy; subordinate; concubine
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money
下属[xià shǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨˇ, 下属 / 下屬] subordinate; underling
[lóu, ㄌㄡˊ, 喽 / 嘍] subordinates in gang of bandits
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 罗 / 囉] subordinate in a gang of bandits
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, 附属 / 附屬] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating
直属[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, 直属 / 直屬] directly subordinate
属下[shǔ xià, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄚˋ, 属下 / 屬下] subordinate
从属[cóng shǔ, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄨˇ, 从属 / 從屬] subordinate
部下[bù xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, 部下] troops under one's command; subordinate

*subordinate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period)
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] (n) {comp} subordinate dialogue
下僚[かりょう, karyou] (n) subordinates; petty officials
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)
下部機関[かぶきかん, kabukikan] (n) subordinate offices or institutions
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
同心[どうしん, doushin] (n,adj-no) (1) concentricity; (2) same mind; unanimity; (n) (3) (subordinate of 与力) (See 与力) policeman; constable in the Edo period
属官[ぞっかん, zokkan] (n) subordinate official; government clerk
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to
手先[てさき, tesaki] (n) (1) fingers; (2) underling; stooge; subordinate; pawn
隷属国[れいぞくこく, reizokukoku] (n) subject nation; subordinate state; dependency
鶏口牛後[けいこうぎゅうご, keikougyuugo] (exp) better to be the beak of a rooster than the rump of a bull; better to be the leader of a small group than a subordinate in a large organization; better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond
Japanese-English: COMDICT Dictionary
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference

*subordinate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
ชั้นผู้น้อย[X] (chan phūnøi) EN: subordinate FR: de bas échelon
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
กระด้างกระเดื่อง[adj.] (kradāngkrad) EN: insubordinate ; obstinate ; rebellious FR: rebelle
ลูกน้อง[n.] (lūknøng) EN: subordinate FR:
ลูกแถว[n.] (lūkthaēo) EN: subordinate FR:
มุขยประโยค[n.] (mukkhayapra) EN: main clause (with a subordinate clause) ; complex sentence FR:
มูลิกากร[n.] (mūlikākøn) EN: group of subordinates ; servants ; attendants FR:
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
ผู้ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū tāi ban) EN: subordinate FR: subordonné [m]
ผู้อยู่ใต้บังคับ[n. exp.] (phū yū tāi ) EN: subordinate FR:
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi ) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate FR:
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.) ; deputy FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with FR: être rattaché à ; dépendre de , être caserné

*subordinate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorgesetztenbeurteilung {f}appraisal by subordinates
Körperschaft {f}corporate body; subordinate body
untergeben {adj} | untergebener | am untergebenstensubordinate | more subordinate | most subordinate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *subordinate*
Back to top