ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minion*, -minion-

minion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minion (n.) ข้าราชการผู้น้อย See also: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย, ลูกน้อง
minion (n.) คนรับใช้ See also: สมุนรับใช้, บริวาร Syn. slave
minion (n.) คนโปรด See also: สุดที่รัก
English-Thai: HOPE Dictionary
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman
English-Thai: Nontri Dictionary
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Judging by this, you guys are prime Minion material.ประเมิณแล้ว พวกคุณเป็นผู้รับใช้ที่ดี
I really wouldn't mind getting away from my minion duties.ฉันคงไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะยังมีภาระนี่อีก
Sophie, you're minion number one.โซเฟีย เธอเป็นคนโปรดคนแรก
Oh, there's that Jess Minion woman.ก็มี ผู้หญิงที่ชื่อ เจส มีเนียน
But I bet it was that Jess Minion woman.แต่ฉันเดาว่า เป็นยัย เจส มีเนี่ยน ต่างหาก
You really think this Jess Minion is a witch?คุณคิดว่า เจส เป็นแม่มดจริงๆ หรอ
This is the back end of the Minion Farm.นี่คือเขตของฟาร์มไมเนียน
Previously on Haven... You really think this Jess Minion is a witch?คุณคิดว่าเจซ ไมเนี่ยน เป็นแม่มดจริงๆ น่ะ หรือ
You really think this Jess Minion is a witch?คุณคิดว่า เจส ไมเนี่ยน เป็นแม่มดจริงๆ น่ะหรอ
Make sure not a single Baekje minion can climb these walls!ให้แน่ใจว่า ไม่มีคนเพคเจ ปีนข้ามกำแพงเข้ามา
Next day, said Minion found gum in her hair.วันต่อมา คนรับใช้พบหมากฝรั่งบนผมของเธอ
See, this is why you're the boss man and I'm the minion who types things.เห็นไหม นั่นแหล่ะเหตุผล ที่คุณได้เป็นเจ้านาย และฉันเป็นลูกน้องที่ต้องคอยพิมพ์

minion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统治权[tǒng zhì quán, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, 统治权 / 統治權] sovereignty; dominion; dominance

minion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミニオン[, dominion] (n) dominion
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P)
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion
所有権[しょゆうけん, shoyuuken] (n) ownership; dominion; ownership rights; proprietorship; property rights; (P)
自治領[じちりょう, jichiryou] (n) self-governing dominion
領分[りょうぶん, ryoubun] (n) territory; domain; dominion; possession; sphere of action
領土[りょうど, ryoudo] (n,adj-no) dominion; territory; possession; (P)
領地[りょうち, ryouchi] (n,adj-no) territory; dominion; grounds (e.g. school); (P)
領有権[りょうゆうけん, ryouyuuken] (n) territorial right; dominion
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion

minion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom FR: royaume [m] ; empire [m]
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์[n. exp.] (kammasit na) EN: dominion ; dominium FR:
ประเทศราช[n.] (prathētsarā) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]

minion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büttel {m}minion of the law

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minion
Back to top