ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-subordinate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subordinate, *subordinate*,

-subordinate- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subordinate conjunction (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause
subordinator (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause Syn. subordinate conjunction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้.
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
It's hard for me too, working with a subordinate who's older than meผมเองก็ลำบากเหมือนกัน ต้องทำงานกับลูกน้องที่อายุมากกว่า
The subordinate takes responsibility for his boss's blunder.ผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเป็นห่วง ผมเหนื่อยนิดหน่อยนะ

-subordinate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 罗 / 囉] subordinate in a gang of bandits

-subordinate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period)
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] (n) {comp} subordinate dialogue
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)
下部機関[かぶきかん, kabukikan] (n) subordinate offices or institutions
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
属官[ぞっかん, zokkan] (n) subordinate official; government clerk
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to
隷属国[れいぞくこく, reizokukoku] (n) subject nation; subordinate state; dependency
鶏口牛後[けいこうぎゅうご, keikougyuugo] (exp) better to be the beak of a rooster than the rump of a bull; better to be the leader of a small group than a subordinate in a large organization; better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond
Japanese-English: COMDICT Dictionary
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference

-subordinate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
ชั้นผู้น้อย[X] (chan phūnøi) EN: subordinate FR: de bas échelon
ลูกน้อง[n.] (lūknøng) EN: subordinate FR:
ลูกแถว[n.] (lūkthaēo) EN: subordinate FR:
มุขยประโยค[n.] (mukkhayapra) EN: main clause (with a subordinate clause) ; complex sentence FR:
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
ผู้ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū tāi ban) EN: subordinate FR: subordonné [m]
ผู้อยู่ใต้บังคับ[n. exp.] (phū yū tāi ) EN: subordinate FR:
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi ) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate FR:
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.) ; deputy FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with FR: être rattaché à ; dépendre de , être caserné

-subordinate- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Körperschaft {f}corporate body; subordinate body
untergeben {adj} | untergebener | am untergebenstensubordinate | more subordinate | most subordinate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -subordinate-
Back to top