ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scold*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scold, -scold-

*scold* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scold (vt.) ดุว่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด Syn. admonish, chide, berate
scold (vi.) ดุว่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด Syn. admonish, chide, berate
scold for (phrv.) ดุด่า See also: โกรธ, โมโห, เอาผิดกับ Syn. tell off
scolder (n.) ผู้ดุว่า
scolding (n.) การต่อว่าอย่างรุนแรง Syn. castigation
scolding (adj.) เต็มไปด้วยคำตำหนิ Syn. censorious
severe scolding (n.) สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม Syn. verbal attack
English-Thai: HOPE Dictionary
scold(สโคลดฺ) vt.,vi.,n. (การ) ดุด่า,ด่าด้วยความโกรธ,ตำหนิ,ต่อว่า,ว่า,บุคคลที่ชอบด่า, See also: scolder n. scoldingly adv., Syn. reprimand
English-Thai: Nontri Dictionary
scold(vt) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ (v.) scold See also: rebuke, chide, reprove, reprimand, censure, admonish, reproach Syn. ดุ
ด่าว่า (v.) scold See also: reprimand, censure, rebuke, reproach Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว
ดุด่า (v.) scold See also: reproach, blame, rebuke, reprimand Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า, บริภาษ
ดุด่าว่ากล่าว (v.) scold See also: reprimand, censure, rebuke, reproach Syn. ดุด่า
บ่นว่า (v.) scold See also: castigate Syn. สั่งสอน, อบรม, ต่อว่า
บริภาษ (v.) scold See also: reproach, blame, rebuke, reprimand Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า
ว่า (v.) scold See also: bawl, shout in rebuke, rebuke, bellow, snap Syn. ดุ, ตวาด
เกรี้ยวกราด (adv.) (scold) angrily See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly Syn. กราดเกรี้ยว
เทศนา (v.) scold See also: castigate Syn. สั่งสอน, อบรม, ต่อว่า, บ่นว่า
เอ็ด (v.) scold Syn. ดุ, ดุด่า, เอ็ดตะโร
แหว (v.) scold See also: bawl, shout in rebuke, rebuke, bellow, snap Syn. ดุ, ตวาด, ว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm going to get scolded againฉันกำลังจะถูกด่าอีกแล้ว
You shouldn't have scolded me like this!นายไม่ควรมาด่าฉันอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I suppose I ought to scold you for not having breathed a word of all of this to me.ฉันควรจะต่อว่าเธอเรื่องที่ ไม่เคยเอ่ยปากบอกฉันสักคํา
The Count scolded me for what we did tonight.ท่านเคานท์ตำหนิข้า เรื่องที่เราไปทำคืนนี้
Her mother must've scolded her.แม่ของเธอคงกำลังดุด่าเธอ
I don't scold him, I don't go drinking...ชั้นไม่ได้ดุเค้า ไม่ได้ไปดื่ม
We're going to get scolded for this.พวกเราต้องโดนดุแน่เลย
Don't scold him, okay?อย่าไปว่ามันมากนัก เข้าใจมั้ย
No, not true! Just because I failed last test and got scolded doesn't mean-ไม่จริง ไม่จริงซักหน่อย ก็แค่ถูกดุนิดเดียวเอง
It's awful. I will be scolded by the directorน่ากลัว ฉันจะโดนผู้อำนวยการว่าเอานะเนี่ย
Thanks to you, dad has been scolded by frightening old menขอบใจน่ะ ที่ลูกทำให้พ่อต้องโดนชายแก่ที่น่ากลัวสวดยับ
And when my mom scolded me, I tattled to my dad.เมื่อเวลาแม่ดุผม ผมก็ยังได้ปรับทุกข์กับพ่อ
I didn't even know about this and scolded Cha Song Joo for being a bad person!ชั้นไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และยังไปต่อว่า ชา ซอง จู ว่าเป็นคนเลวอีก
No. You will be scolded by the President. Get in the car.ไม่ได้นะครับ คุณจะถูกท่านประธานตำหนิเอานะครับ ขึ้นรถเถอะครับ

*scold* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
[hè, ㄏㄜˋ, 嗃] scold with severity
[lì, ㄌㄧˋ, 詈] curse; scold
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 诘 / 詰] investigate; restrain; scold
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 谴 / 譴] punishment; scold
挨骂[ái mà, ㄞˊ ㄇㄚˋ, 挨骂 / 挨罵] to receive a scolding
责骂[zé mà, ㄗㄜˊ ㄇㄚˋ, 责骂 / 責罵] scold

*scold* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
お叱り;御叱り[おしかり, oshikari] (n) (hon) (See 叱り) scolding
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey!
めっ[, metsu] (int) used to scold small children and pets
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down
口小言[くちこごと, kuchikogoto] (n) scolding; faultfinding
叱られる[しかられる, shikarareru] (v1) to be scolded; to be reproved
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P)
怒る(P);瞋る(oK)[おこる(怒る)(P);いかる, okoru ( ikaru )(P); ikaru] (v5r,vi) (1) to get angry; to get mad; (2) (おこる only) to tell someone off; to scold; (3) (いかる only) to be angular; to be square; (P)
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy)
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse
決め付ける(P);決めつける[きめつける, kimetsukeru] (v1,vt) (1) to fix upon (one-sidedly); to (ignore somebody's position and) arbitrarily decide something is the case; (2) to scold; to take (a person) to task; (P)
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
灸を据える;灸をすえる[きゅうをすえる, kyuuwosueru] (exp,v1) (1) to scold; to chastise; (2) to burn moxa on the skin
絞り上げる;搾り上げる[しぼりあげる, shiboriageru] (v1,vt) (1) to squeeze (to the utmost); to wring; (2) to strain one's voice; (3) to scold

*scold* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others FR:
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at FR: crier ; faire du vacarme
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize FR:
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
คนปากร้าย[n. exp.] (khon pākrāi) EN: scold FR: mauvaise langue [f]
ก่นด่า[n.] (kondā) EN: keep scolding FR:
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
ถูกด่าสนุก[v. exp.] (thūk dā san) EN: enjoy being scolded FR:
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer
แหว[v.] (waē) EN: scold FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scold*
Back to top