ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*propel*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น propel, -propel-

*propel* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propel (vt.) ขับเคลื่อน See also: ขับดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. move, drive, impel
propellant (adj.) ซึ่งขับเคลื่อนได้
propellent (adj.) ซึ่งขับเคลื่อนได้
propeller (n.) ใบพัด See also: ใบจักร Syn. fishtail, propeller-wheel
propeller-wheel (n.) ใบพัด See also: ใบจักร Syn. fishtail
propellerhead (sl.) คนเชยๆ See also: คนที่น่าเบื่อ
screw propeller (n.) ใบจักร See also: ใบพัด Syn. fishtail, screw
self-propelled (n.) ที่เคลื่อนที่ด้วยพลังในตัวเอง
self-propellent (adj.) อัตโนมัติ See also: ซึ่งทำได้เอง Syn. automated, automatic, mechanical
English-Thai: HOPE Dictionary
propel(โพรเพล') vt. ขับดัน,ขับเคลื่อนที่,ทำให้ไปข้างหน้า,ลาก,ดุน, Syn. drive,compel
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด
propellent(โพรเพล'เลินทฺ) adj. ขับเคลื่อน,ผลักดัน n. = propellant (ดู)
propeller(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propellor(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
screw propellern. ใบพัด., See also: screw-propellered adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
propel(vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
propeller fanพัดลมใบแฉก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอ (n.) kind of large cargo boat propelled by oars See also: kind of double-oared boat
กังหันใบพัด (n.) turbo-propeller
ขับเคลื่อน (v.) propel See also: move, impel Syn. เคลื่อน, ขับ
ถีบกระดาน (v.) propel a plank on mud bank Syn. ไสกระดาน
ใบพัด (n.) propeller See also: paddle
ไสกระดาน (v.) propel a plank on mud bank
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where's the propellers? For going under the water!รู้ไหมใบพัดมีไว้ทำไม เอาดำน้ำ
And it wasn't any propeller. It wasn't any coral reef.ไม่ได้โดนใบพัด ไม่ได้โดนปะการัง
Then it went sour and propelled you into one extreme, and you into another extreme.ส่วนคุณเอนไปอีกด้านหนึ่ง นี่ไง
Oh, they can jump right out. They use their tails to propel 'em.พวกมันกระโจนสูงอย่างนั้นได้ โดยใช้หางของมันเป็นตัวส่งแรง
A blow from behind could have propelled him forward.แรงปะทะจากด้านหลังดันเขามาข้างหน้า
Alright Scooter, right the grade. Ready on to propel bars.กล้องพร้อมนะ เครื่องมือพร้อม
But I'm content that the power that propels me does so with superior knowledgeแต่ในตัวพ่อเต็มไปด้วยแรงขับดันให้พุ่งไปข้างหน้า สุ่ความตระหนักรู้ที่ิยิ่งใหญ่กว่า
Twin gas-propelled grappling spears and triple-explosive, heat-seeking, fire-and-forget rockets.หอกกระบอกถังแกสคู่ เครื่องยิงระเบิด 3 ชุด ค้นหาเป้าหมายด้วยความร้อนจรวดไม่พลาดเป้า
It's a propellant only used in surface-to-surface missiles.มันเป็นเชื้อเพลงสำหรับจรวดมิสไซน์ภาคพื้นดิน
Don't we need propellant to inflate the bag?เราไม่ต้องทำให้ถุงลมพองตัว?
The impact will ignite the propellant, and that generates the gas that fills the airbag.แรงกระแทกเป็นตัวกระตุ้นจุดระเบิด ให้แก๊สกระจายตัวเต็มในถุงลม
And I say that as the woman who dove in front of a spinning propeller to save your child's life.และฉันพูดในฐานะของผู้หญิงคนนึง ที่ยอมเสี่ยงตายช่วยลูกสาวของคุณไว้

*propel* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叶片[yè piàn, ㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 叶片 / 葉片] blade (of propellor); vane
螺桨毂[luó jiǎng gū, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨ, 螺桨毂 / 螺槳轂] propeller hub
风向标[fēng xiàng biāo, ㄈㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧㄠ, 风向标 / 風向標] vane; propellor blade; weather vane; windcock
螺旋桨[luó xuán jiǎng, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄤˇ, 螺旋桨 / 螺旋槳] propeller
螺桨[luó jiǎng, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ, 螺桨 / 螺槳] propeller

*propel* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キング蛇[キングへび;キングヘビ, kingu hebi ; kinguhebi] (n) (uk) king snake (any snake of genus Lampropeltis)
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils)
コントラプロペラ[, kontorapuropera] (n) contrapropeller
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei
スクリュー(P);スクリユー[, sukuryu-(P); sukuriyu-] (n) (1) screw; (2) propeller (e.g. on a ship); (P)
スクリュープロペラ[, sukuryu-puropera] (n) screw propeller
ターボプロップ[, ta-bopuroppu] (n) turboprop (engine); turbo-propeller engine
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P)
プロペラ[, puropera] (n) propeller; (P)
プロペラポンプ[, puroperaponpu] (n) propeller pump
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane
プロペラ水車[プロペラすいしゃ, puropera suisha] (n) propeller water turbine
プロペラ船[プロペラせん, puropera sen] (n) air propeller boat
ミルク蛇[ミルクへび;ミルクヘビ, miruku hebi ; mirukuhebi] (n) (uk) milk snake (Lampropeltis triangulum)
レールガン[, re-rugan] (n) railgun (gun in which a conductive projectile is propelled using electromagnetic force)
推薬[すいやく, suiyaku] (n) propellant
推進剤[すいしんざい, suishinzai] (n) propellant
発射薬[はっしゃやく, hasshayaku] (n) propellant
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P)
自走砲[じそうほう, jisouhou] (n) self-propelled artillery
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf,ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P)
螺子プロペラ[ねじプロペラ, neji puropera] (n) screw propeller
螺旋推進器[らせんすいしんき, rasensuishinki] (n) (See 螺子プロペラ) screw propeller
電磁投射砲[でんじとうしゃほう, denjitoushahou] (n) railgun (firearm that uses electromagnetism to propell a projectile)

*propel* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบจักร[n. exp.] (bai jak) EN: propeller FR:
ใบจักรเรือ[n. exp.] (bai jak reū) EN: ship propeller FR: hélice de bateau [f]
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
กังหันใบพัด[n.] (kanghanbaip) EN: turbo-propeller FR:
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine FR: éolienne [f] ; ailes [fpl]
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับดัน[v.] (khapdan) EN: drive ; propel FR: propulser
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
ขับเคลื่อน[adj.] (khapkhleūoe) EN: powered (by) ; driven (by) ; propelled (by) FR: propulsé (par) ; mû (par)
เครื่องบินใบพัด[n. exp.] (khreūangbin) EN: propeller plane FR: avion à hélice [m]
กงพัด[n.] (kongphat) EN: propeller ; fan ; windwheel FR:
มอ[n.] (mø) EN: kind of large cargo boat propelled by oars ; kind of double-oared boat FR: grand bateau [m]
ปากกาดินสอ[n.] (pākkā dinsø) EN: propelling pencil FR: portemine [m] ; stylomine [m]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: paddle briskly ; propel FR:
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat FR: bateau à rame [m]
ถีบกระดาน[v.] (thīpkradān) EN: propel a plank on mud bank FR:

*propel* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festpropeller {m}fixed pitch propeller
Düsenantrieb {m} | mit Düsenantrieb; düsengetriebenjet propulsion | jet-propelled
Propeller {m}propeller; propellor
Schiffsschraube {f}ship's propeller; ships's propellor; screw
Selbstfahrer {m}self propelling chair
Propellermessflügel {m}propeller-type current meter
Schrägkantschaufel {f}propeller with bevelled edge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *propel*
Back to top